РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

№2939

 

град Бургас 26.06.2018г.

 

Административен съд – гр.Бургас, на двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

           Съдия:   Лилия Александрова

 

като разгледа докладваното от съдията административно дело №1441 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК.

         „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, ********, със седалище и адрес на управление ********представлявано от управителя Д.Г.Б., чрез адв.П.К. е поискало от съда по реда на чл.250 от АПК да разпореди на органите на Държавно ловно стопанство Несебър незабавно да прекратят действията си, изразяващи се в задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. ********, собственост на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, които действия не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона и автомобилът да бъде върнат.

         В искането се твърди, че автомобилът обслужвал търговската дейност на дружеството, а именно – служел за отдаване под наем. На 15.09.2017г. бил сключен договор с В.Г.К.за наем на автомобила за периода 15.09.2017г.-21.09.2017г. На 19.09.2017г. автомобилът е бил задържан от РУ Несебър въз основа на АУАН №56/19.09.2017г. Впоследствие НП издадено въз основа на този АУАН е отменено с решение №180 от 24.04.2018г. по АНД №2593/2017г. на Районен съд – Несебър, влязло в сила на 19.05.2018г. На 28.05.2018г. В.Г.К.е подал молба до директора на ДЛС Несебър да му бъде върнат автомобила, но отговор не последвал. За това „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД счита, че към настоящия момент автомобилът се държи без правно основание и иска по реда на чл.250 от АПК съдът да разпореди на служители на ДЛС Несебър да преустановят действията си по задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. ********, собственост на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД и същият да бъде върнат на собственика. Дружеството сезирало съда твърди, че тези действия не почиват на административен акт или на правна норма.

         Директорът на ДЛС Несебър в писмо, придружаващо исканите доказателства твърди, че при тях не се връща информация от оспорванията на НП, защото административнонаказващ орган е директора на РДГ. Посочва, че при тях са постъпили само две искания от В.Г.К.. Но тъй като той не е собственик на автомобила, не е представил съдебни актове за отмяна на НП и няма пълномощно от собственика, исканията му „не са взети под внимание“.

         Факти:

         Лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. ******** е регистриран в МВР като собствен на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД – свидетелство за регистрация част І (л.8).

         Според твърденията в искането на 15.09.2017г. дружеството сключило договор с В.Г.К.за наем на автомобила за периода 15.09.2017г.-21.09.2017г. По делото е представено копие от бланков документ, от което четим е само текста допълнително попълнен на ръка. Текстът, съдържащ се в бланката в съществената си част не се чете.

         На 19.09.2017г. са съставени два АУАН, от които единият с №56/19.09.2017г. – на В.Г.К., за това, че в землището на с.Баня, м.“Лугата“ ловува, като се движи с МПС „Мазда Трибют“ с рег. ********, извън населеното място с извадено от калъф, сглобено и заредено ловно оръжие без писмено разрешително за лов, без да е убил или уловил дивеч – нарушение на чл.84, ал.1 и ал.2 вр. чл.65,т.10 от ЗЛОД.

         Като средство за извършване на нарушението лекият автомобил е иззет с връчване на АУАН №56/19.09.2017г., което се случило на същата дата, на която е извършено нарушението и е съставен акта.

         Автомобилът е иззет и въз основа на друг АУАН №55/19.09.2017г. съставен на Е.Р.К.за същото нарушение, извършено на същото място, по същото време.

         Директорът на РДГ Бургас е издал две наказателни постановления – НП №852/23.10.17г. на Е.Р.К.и НП №851/23.10.17г. на В.Г.К., с които наложил и на двамата глоба в размер по триста лева, но само с НП №851/23.10.17г. отнел в полза на държавата МПС „Мазда Трибют“ с рег. ********.

Наказателните постановления са обжалвани по реда на ЗАНН пред Районен съд Несебър. С решение №180/24.04.2018г. по АНД № 2593/2017г. наказателно постановление №851/23.10.17г. е отменено изцяло, т.е. както в частта, в която се приема наличие на извършено нарушение и се налага наказание за него, така и в частта, относно отнемането на автомобила.

Другото наказателно постановление №852/23.10.17г. на Е.Р.К.няма отношение към отнемането на лекия автомобил, доколкото с него административнонаказващият орган не е постановил отнемане на вещта, въпреки, че тя е била иззета и въз основа на АУАН №55/19.09.2017г.

         Решение №180/24.04.2018г. по АНД № 2593/2017г. на Районен съд Несебър е влязло в сила на 19.05.2018г. съгласно отбелязване в същия смисъл направено върху акта от съдебен секретар.

         След датата на слизане в сила на решението, искане за връщане на автомобила отправено до директора на ДЛС Несебър е подал два пъти, но само В.Г.К..

         Дружеството собственик на автомобила е искало връщането му, но по време на течение на административнонаказателното производство и от директора на ДГС-Бургас, който не е административнонаказващият орган, нито е орган, който държи превозното средство.

         Правни изводи:

         Съгласно разпоредбата на чл.250 от АПК, всеки който има правен интерес може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона.

         В случая установените факти сочат за липса на предпоставки за приложението на реда чл.250 от АПК. Автомобилът е иззет въз основа на изготвен и връчен на държателя му В.К.АУАН №56/19.09.2017г., който е сложил началото на административно-наказателно производство по реда на ЗАНН – чл.41 от ЗАНН.

С издаденото по-късно наказателно постановление, на основание чл. 95, ал.2 от ЗЛОД, лекият автомобил е отнет в полза на държавата като средство за извършване на нарушението.

         Едва след влизане в сила на решението на РС Несебър, с което е отменено наказателното постановление, автомобилът подлежи на връщане, тъй като не е сред вещите, притежаването на които е забранено.

         По делото не е спорно, че автомобилът се намира в ДЛС Несебър, оставен на отговорно пазене от Ивайло Василев Николов – ловен стражар на Н.Д.Н.– домакин – разписка №054251 (л.18).

         Няма спор и че собственикът „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, чрез законен или упълномощен представител, не е искал освобождаването и предаването на автомобила след влизане в сила на съдебното решение, с което е отменено наказателно постановление №851/23.10.17г. За това следва да се приеме, че не са налице действия по задържане на автомобила от страна на служителите на ДЛС Несебър, които не почиват на административен акт или закон, а такива насочени към отговорно пазене на вещта. След като няма данни собственикът надлежно да е поискал връщането на автомобила, ДЛС Несебър няма на кого да го предаде, а същевременно, с оглед стойността на вещта, в случай, че не я пази, ще е отговорен пред собственика за евентуално нанесени щети.

         Исканията за връщане на автомобила отправени от В.К.не са надлежни и не могат да произведат правно действие, тъй като произтичат от лице, което няма право на собственост, нито ограничено вещно право върху автомобила. Към момента на предявяване на исканията К.не е бил дори държател, поради отдава изтеклият срок на договора за наем. К.не е действал и в качеството на пълномощник на собственика.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.253, ал.2 от АПК, съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

         ОТХВЪРЛЯ искането на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, ********, със седалище и адрес на управление ********представлявано от управителя Д.Г.Б., чрез адв.П.К., съдът по реда на чл.250 от АПК да разпореди на органите на Държавно ловно стопанство Несебър незабавно да прекратят действията си, изразяващи се в задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. ********, собственост на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, които не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона и автомобилът да бъде върнат.

         Разпореждането, на основание чл.254, ал.1 от АПК, може да се обжалва в три дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

 

                                                                  СЪДИЯ: