О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1092

 

гр.Бургас , 28.06.2012г.

 

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1441 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по молба, подадена от С.Р.Б., с която се иска спиране на изпълнение на заповед № ЗД-01-СН-4011/01.03.2012 година, издадена от директора на ТД на НАП Бургас. Твърди се, че предварителното изпълнение на този акт ще причини на молителя значителни имуществени вреди поради невъзможността да упражнява търговска дейност, която била единственият източник на доходи за семейството, а освен това ще лиши от работа три лица, които работят в обекта и по този начин осигуряват прехраната си.

С молбата се твърди, че оспореният акт е обжалван с жалба вх. № 10135/25.06.2012 година, като е обжалвано и наказателното постановление, въз основа на което е издадена заповедта, с жалба вх. № 10134/25.06.2012 година.

Съдът намира, че молбата (искане) за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед, с която е наложена принудителна административна мярка следва да бъде оставена без разглеждане.

Разпоредбата на чл. 166, ал. 2 АПК сочи, че при всяко положение на делото до влизане в сила на решението по искане на оспорващия, съдът може да спре предварителното изпълнение при наличието на изрично предвидени предпоставки за това.

В настоящия случай молителят не е ангажирал никакви доказателства, че е оспорил по реда на чл. 145 и сл. АПК заповед № ЗД-01-СН-4011/01.03.2012 година, издадена от Директора на ТД на НАП Бургас, т.е. тази заповед към момента не е предмет на съдебен контрол.

Представените от молителя преписи от жалби, с които същият счита, че е оспорил акта са адресирани до Районен съд гр. Котел и с тях се оспорва законосъобразността на наказателно постановление № СН-4012/01.03.2011 година и № СН-4011/01.03.2011 година. Тези жалби вероятно са поставили началото на съдебна проверка по отношение законосъобразността на актове, различни от този, за чието изпълнение се иска спиране.

По изложените съображения, съдът намира, че е налице процесуална пречка за разглеждане на искането и затова,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба, подадена от С.Р.Б., с която се иска спиране на изпълнение на заповед № ЗД-01-СН-4011/01.03.2012 година, издадена от директора на ТД на НАП Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1441/2012 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………………