РЕШЕНИЕ

 

Номер 325                           26.02.2018  година        град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. Х.

прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 143 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Производството е образувано по касационна жалба на „Илюминат“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Д.К.А., чрез адв. И.И. ***, пл. „Тройката“ №1, „Дом на Лукойл нефтохим“, ет.3 против решение № 247/30.11.2017г. постановено по а.н.д. 956/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) №1924/22.08.2017г. на заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.33, ал.2 от Наредба № H-18 от 13.12.2006 г. на МФ, във вр с чл.118, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, на основание чл.185, ал.2, изр. последно от ЗДДС на касатора е наложена имуществена в размер на 500 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно, постановено при допуснати процесуални нарушения и при неправилно приложение на закона. Основният аргумент на касаторът е, че проверяващите не са отчели факта, че представения от сервитьорите оборот не е в неговата цялост, тъй като установената от тях разлика е сбор от несъбраните парични средства от регистрирани продажби – такива за които има издадени фискални бонове, но които все  още не са били събрани от клиентите. Иска отмяна на решение и отмяна на НП.

         В съдебно заседание, касаторът редовно и своевременно призован се представлява от процесуалния си представител.

         Ответната страна – ТД на НАП – Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

         С НП, дружеството е санкционирано за това, че на 09.08.2017 г., при извършена оперативна проверка на обект – бистро „Корал“, находящ се в гр.Приморско, ул. „Георги Кондолов“ №6, стопанисван от „Илюминат“ ЕООД е установена разлика между разчетената касова наличност по ФУ /402,79 лв./ и фактическата наличност /293,84 лв./ е в размер на 108, 85 лв. по малко, и представлява служебно въведени и изведени пари, които не са регистрирани в книгата за дневния финансов отчет /КДФО/. В обстоятелствената част на НП е отразено, че в обекта има монтиран и въведен в експлоатация, свързан дистанционно с НАП и работещ ЕКАФП модел „DAISY EXPRT 01-KL“, с индивидуален № DY336916 и фискална памет №36424815.

         За извършената проверка, органите на ТД на НАП са съставили протокол за извършена проверка ПИП № 0269041/09.08.2017 г. За установеното нарушение на чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, е съставен АУАН на „Илюминат“ ЕООД в присъствието на представител на дружеството. Въз основа на така съставения АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, първоинстанционният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Актовете изхождат от компетентни органи, съдържат необходимите реквизити и са издадени при спазена за това процедура по ЗАНН. От събрания по делото доказателствен материал намира за безспорно установено извършването на административното нарушение. Сочи, че правилно е определ и размера на санкцията. Счита, че нарушението не може да бъде квалифицирано като такова по чл. 28 ЗАНН.

         Така постановеното съдебно решение е правилно.

         Преценката на първонистанционният съд относно доказаността на нарушението въз основа на съвкупния доказателствен материал е правилна и обоснована. Съдът е изложил убедителни съображения, в съответствие с данните по делото. Фактите по делото, въззивния съд е установил посредством депозираните свидетелски показания, дадени от лица незаинтересовани от изхода на делото, кореспондиращи с останалия събран писмен доказателствен материал. В конкретния случай е безспорно установено, че касатора е извършил вмененото му с НП административно нарушение.

         Съгласно цитираните в НП приложими материални норми от Наредбата, извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми. За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

         Точно такъв е и настоящият случай. Монтираното и работещо към момента на проверката ФУ не е притежавало операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми, поради което задълженото лице е следвало да отбележи всяка промяна в книгата за дневните финансови отчети, което обаче не е било сторено.

         Между страните няма спор, че в момента на извършване на проверката в касата на търговския обект е установена разлика между касовата и фактическата наличност. За тази разлика, безспорно не е направено отбелязване с точност до минута от дружеството – жалбоподател (лист 14 от приложеното а.н.д. № 956/2017 г. по описа на РС-Царево) в КДФО, затова и законосъобразно същото е било санкционирано.

         Твърдението, че проверяващите не са отчели факта, че сервитьорите към момента на проверка не са събрали всички суми от клентите от регистрираните вече във ФУ  продажби, и именно това е причината за установената отрицателна разлика, е неоснователно. Следва да се отбележи, че такива възражения, според събрания по делото доказателствен материал, не са били направени по време на самата проверка, за да може действително проверяващия орган да прецени обстоятелствата довели до установената разлика. Такава възможност е била налице предвид това, че видно от протокола за извършената проверка, същата е започнала в 20:45 часа и е приключила в 22:15 часа на 09.08.2017г. през което време тези суми са могли да бъдат добавени. Настоящият съдебен състав намира изложеното в касационната жална за защитна теза, поради което напълно споделя мотивите на районния съд, довели до потвърждаване на НП.

         Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247/30.11.2017г. постановено по а.н.д. № 956/2017 г. по описа на Районен съд – Царево.

 

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЧЛЕНОВЕ 1.

                   2.