ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,14.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 143 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТИСЕНКРУП УХДЕ ГМБХ, редовно уведомен, представлява се от адв.Р. и адв.Д. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

        

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Д.В.Л. и С.Б.Т..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         Адв.Д.: Експертизата е вече приета и на вещите лица трябваше да се предявят документи, по които са работи.

Юрисконсулт Д.: Тъй като трябваше да се предявят на вещите лица дневниците за продажби, с които са работили по заключението, такива доколкото виждам са представени в електронен вид и не виждам как ще стане предявяването им.

Адв.Д.: Това е доста голяма по обем документация.

Юрисконсулт Д.: Тъй като вещите лице освен от българските дневници, които са дневници за покупки на „Лукойл”, в заключението бяха посочени някакви сайтове, които евентуални касаят дневници за продажби с немския ДДС номер.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се разпитат повторно вещите лица.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещите лица със снета по делото самоличност.

 

Юрисконсулт Д.: Въпросът ми към вещите лица е по какви дневници за продажби работехте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Документацията, с която се запознахме, ни беше предоставена във вид на PDF файлове. Бяха ни предоставени тези файлове, изтеглихме ги и ги разгледахме. Видяхме, че е приложен диск по делото и информацията, която е на диска по делото, съответства на информацията, която ни беше предоставена и по която работехме.

 

Юрисконсулт Д.: Как видяхте тази информация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Винаги за такива задачи сме подготвени. Носим си компютри на място. Всичко беше проверено чрез четене на диска на компютъра и сравняване с материалите, които ни изпратиха преди това чрез сървър. Това е начин за предаване на информация.

 

Юрисконсулт Д.: Това са някакви PDF файлове, т.е. някакви данни съдържат ли се, че тези дневници за продажби са подадени по някакъв начин в съответната данъчна администрация или просто са извлечения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Това са извлечения в таблична форма.

 

ПРОКУРОРЪТ: Възприемам част от становището на жалбоподателя, че тези вещи лица нямат специални знания по счетоводство. Към вещото лице инж.Л.: Посочили сте в предходното съдебно заседание, цитирам „Всичко което е било предвидено да се достави като оборудване съгласно проектната документация, е доставено със съответните фактури и това, което е по ВОП доставките, също е доставено и вложено при изграждането на инсталациите”. Т.е. сте гледали фактурите. Проверили сте фактури, а за ВОП се издават протоколи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Всичко, което е доставено. Това са две различни неща.

ПРОКУРОРЪТ: Не сте следили идентичността между предмета по фактурите и ВОП? Идентичността между всички фактури, които сте видели и протоколите за ВОП, налична ли е или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Ние установихме като материална част, че е аналогична, а това е дали техниката е налична.

Проверили сме първо по проект какво трябва да се закупи и след това по документи влагането на материала и на място сме видели самата построена инсталация с материалните потоци и съдове.

 

ПРОКУРОРЪТ: Протоколите за ВОП от кой са издадени?

Адв.Д.: Въпросът е подвеждащ. Те са видели и двата вида.

ПРОКУРОРЪТ: Въпросът ми е от кой бяха издадени протоколите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: В момента не мога точно да си спомним, преди около шест месеца правихме заключението.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

 

Юрисконсулт Д.: Понеже казахте, че всичко е налично, къде е налично това оборудване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Оборудването е налично, монтирано и прието съответно от държавни приемателни комисии и органи. Инсталацията е построена от „Лукойл”, пусната е в действие и работи.

 

Юрисконсулт Д.: Има ли оборудване, което се намира някъде другаде, а не в „Лукойл”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.: Всичко се намира в „Лукойл”

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

Адв.Р.: Нямаме въпроси към вещите лица.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Л.: Не желаем да се определя хонорар за явяването ни в днешно съдебно заседание.

 

Адв.Р.: Представям и моля да приемете доказателства за  разноските направени по делото от нашия доверител.

Юрисконсулт Д.: Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

 

Адв.Р.: При предходно разглеждане на делото от ВАС, направихме искане за преюдициално запитване. Съставът на ВАС намери за уместни въпросите и върна делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане и изясняване на фактическата обстановка, като е необходимо да се съберат нови доказателства и се назначи експертиза, което вече е сторено и делото е изяснено от фактическа страна.

Във връзка с това правим искаме за спиране на делото отново и отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз с въпроси, които подробно сме формулирали в писмено искане, което представяме.

 

По първия въпрос: В ДРА е начислен ДДС върху счетоводна разлика и се употребява словосъчетанието „метод на работа”, нещо което твърдим, че е напълно недопустимо съгласно директивите на Европейския съюз, уреждащи ДДС, според които се начислява върху данъчна основа с конкретна ставка така, че въпросите ни са свързани с това.

 

Вторият въпрос е свързан с липсата на принцип за неутралност на ДДС и доколко е допустимо двойно начисляване на един и същи данък, тъй като в конкретния случай данъците за всички доставки са самоначислени от „Лукойл” и това е безспорно доказано от самото начало. Втори път се начислява данък от органите по приходите с ревизионен акт. Интересно е, че по този въпрос имаме скорошно решение на Европейския съд - Дело 272/2013г. Съдът на Европейския съюз се произнася, че второ начисляване на ДДС за вече внесени стоки, за които е самоначислен ДДС е недопустимо.

 

Знаем, че условието за отправяне на преюдициално запитване е неяснота в европейските директиви. Трябва да има противоречие между местното и европейското законодателство. Тук говорим за въпрос, който изисква изясняване и тълкуване на Европейското право в това отношение. Аналогичен въпрос е разгледан от Европейския съд и е приет за допустим, което означава, че Европейският съд се е съгласил, че Европейското право в този смисъл е неясно, но както обикновено, в решението на ЕС, Европейският съд се произнесъл с отговор на този въпрос спрямо конкретна фактическа обстановка, различна от процесната. Става дума за самоначисляване на данъци.

 

Третият ни въпрос е по отношение допустимост за начисляване на лихва за забава от датата на данъчното събитие до датата на ревизионния акт.

 

Юрисконсулт Д.: Относно искането за спиране и отправяне на преюдициално запитване, считам същото неоснователно. На пръв прочит въпросите касаят прилагането на ЗДДС, а не касаят тълкуване на общото право и наведени някакви индиции, че българският закон е в противоречие с Общностното право на Европейския съюз и конкретно със ЗДДС.

Въобще не виждам връзка с Общностното право и директивите относно ДДС, като това е основание за производство по ДОПК и мисля, че излизаме извън предмета на спора.

 

Моля да ми се даде възможност да изразя нарочно писмено становище по искането за отправяне на преюдициално запитване.

 

ПРОКУРОРЪТ: Във връзка с произнасянето на ВАС по настоящото производство считам, че към настоящия момент фактическата обстановка, която е изяснена в пълен обем, дава възможност на съда да прецизира евентуалното наличие на тълкуване на разпоредбата на чл.192а от Директива 2006 на ЕС и в тази насока допускането на искане за преюдициално запитване в СЕС следва да е в обхвата на преценката дали се касае действително за ефекта на двойното данъчно облагане и дали следва да се приеме, че не са налични факти с равностойни правни средства, като единият е извършване на регистрация по ДДС на територията на страната; другият е дружество, което е с регистрация по съответното ДДС на територията на Германия и в тази насока, касае ли се действително за тълкуване на Общностното право във връзка с двойно данъчно облагане.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

НЕ ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да изрази нарочно писмено становище по искането за отправяне на преюдициално запитване.

 

ОБЯВЯВА на страните, че по направеното искане за отправяне на  преюдициално запитване и по спиране на настоящото производство, ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: