ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,15.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 143 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТИСЕНКРУП Индъстриъл Сълюшънс ГмбХ”, редовно уведомен, се представлява от адв.Р. и адв.Д. с представено пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Д.В.Л. и С.Б.Т., които са депозирали заключение в законоустановения срок.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Петрова, която прави искане за конституиране като страна в производството.

 

Направеното искане съдът намира за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 143/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се изслуша експертизата.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се изслушат вещите лица.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещите лица по извършената съдебно-техническа експертиза, чиято самоличност снема, както следва:

 

Д.В.Л. – 62г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото;

С.Б.Т. - 43г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото;

Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обещаха да дадат безпристрастно заключение.

 

От името на състава, изготвил съдебно-техническата експертиза ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Депозирали сме заключение, което поддържаме.

 

Въпрос на адв.Д.: Установихте ли в хода на експертизата дали цялото уговорено от страните оборудване е пристигнало?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Всичко което е било предвидено да се достави като оборудване съгласно проектната документация, е доставено със съответните фактури и това, което е по ВОП доставките, също е доставено и вложено при изграждането на инсталациите.

 

Въпрос на адв.Д.: Дали това за оборудване са издадени фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За всяко доставено оборудване, закупено от „Лукойл-Бургас” са издадени съответните фактури и всяка една фактура е придружена със съответните документи.

Установихме, че има много стройна система за документиране на доставките, която сме описали и което дава доказателство, че всичко, което е заявено, е доставено и положено при изграждането и е комплектовано с всички необходими документи, проследяващи доставките: акт за приемане, приемо-предавателни протоколи и други документи, които илюстрират каква част от оборудването е положено и какво е останало като резерв.

Адв.Д.: Нямаме повече въпроси.

Въпрос на юрисконсулт Д.: Дали описанието във фактурата е достатъчно, за да се проследи по тези фактури придобиването на стоката, е и фактурирано абсолютно същото към „Лукойл”? Дали самата фактура дава такава информация или са необходими и други документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имаше фактури, на които като описание на сделката беше отбелязано номер и съоръжение за еди коя си инсталация, но придружаващите документи, това са акт за приемане, сертификат за произход, транспортен документ, с които тези материали и съоръжения се заприходяват като складова наличност на „Лукойл” и те дават допълнителна информация дали това е заявеното и доставеното оборудване за изграждането на инсталацията. Тези документи позволяват пълното проследяване на доставката.

Въпрос на юрисконсулт Д.: На стр.6 от заключението, последното изречение, което продължава и на стр.7 „Не се констатира оборудване, което е заведено в дневниците за покупки и да не е заведено в дневниците за продажби”. Кои дневници за продажби имахте предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Става въпрос за дневниците за покупки  и продажби представени допълнително на посочените различни сайтове с мястото за стопанска дейност.

Юрисконсулт Д.: Т.е., всичко, което е придобило Ухде с български ДДС номер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По отношение на това, кое с какъв номер е заведено тук, не сме проследявали точно, но това, което е придобито като ВОП  с български данъчен номер е префактурирано в последствие на „Лукойл”.

Юрисконсулт Д.: Всичко ли е префактурирано в тези дневници за продажби?

Какви са тези допълнителни дневници,  които са предоставени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В делото ги нямаше тези дневници, затова сме ги изискали за целите на експертизата.

Това са дневници за покупки и продажби, в които са отразени от една страна ВОП, от друга - префактурирането на дружеството с място за стопанска дейност в България и тъй като ги няма приложени по делото, ние ги изискахме от фирмата и адвокатите на дружеството. За тази част от експертизата сме работили с тях.

Юрисконсулт Д.: Не знам какви са тези дневници за продажба.

Адв.Д.: Това са документи, които трябва да ги има в НАП.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това са дневниците,  в които е фактурирано от български данъчен номер.  

Юрисконсулт Д.: По отношение Приложение № 7. става въпрос за съпоставката на фактури по ВОП доставки по Приложение № 7.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Придобитото по ВОП е фактурираното към „Лукойл”.

Смятам, че по таблицата е ясно, за всяка фактура по ВОП доставки, с колко фактури към „Лукойл” е продадено оборудването и за какво. За всяко едно съоръжение е доставено на брой доставка, комплектовани и  т.н.

Юрисконсулт Д.: Номера на някои фактури са много големи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Такива са фактурите между Ухде и „Лукойл”, има с немски данъчен номер, но има и с български данъчен номер.

 Започващите с „000”, това са българските номера. Има доставено и фактурирано една част под български ДДС номер, а останалата част е фактурирано под германски номер. Дали сме примери, с които сме онагледили съпоставката. Не е налице оборудване, което да не е фактурирано.

Юрисконсулт Д.: Относно придобитите по ВОП доставки по 102 и 402?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е за доставка на помпа 102 и 402. Има фактури, проследени са специално, тъй като са обект на проверка. Има техническа грешка при изписването, но има фактура.

 

ПРОКУРОРЪТ: По делото има вече представени дневници за покупки и продажби. Да предявим на вещите лица тези дневници и да се уточни дали това са дневниците, които са ползвали вещите лица.

Моля да задължите жалбоподателя да  посочи дневниците, въз основа на които са работили вещите лица и същите да им бъдат предявени.

 

Въпрос на адв.Р.: Установихте ли да има някакво оборудване, което Ухде да е продало на „Лукойл” и което да не е фактурирано?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вече отговорих, а и в заключението сме записали, че всичко, което е продадено на „Лукойл” е доставено с фактура и комплектовано с цялата необходима документация. Вече отговорих на този въпрос, че от документацията, която сме проверили, не е налице оборудване, което да не е фактурирано.

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещите лица, на които определя възнаграждение в размер на по 1300 лева за всяко от тях или общо 2600 лева, платими, както следва:

1500 лева от внесения депозит,

Разликата от 1100 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в срок до следващото съдебно заседание да представи опис на доказателствата, представени и приложени по делото, по приемането на които съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ВЕЩИТЕ ЛИЦА да се явят в следващото съдебно заседание за предявяване на дневниците за покупки и продажби, въз основа на които е извършено заключението.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.01.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещите лица са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: