ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети февруари                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 143 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За МОЛИТЕЛЯ за поправка на протокол „ТИСЕНКРУП УХДЕ ГМБХ”, редовно уведомен, се явява от адвокат Д., с представено пълномощно по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с представено пълномощно по делото.    

        

За Окръжна прокуратура гр.Бургас представител не се явява.

 

Явява се и съдебният секретар К.Л..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по поправка и допълване на  протокол от съдебно заседание проведено на 03.02.2016година.

        

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо съдия, тъй като получихме достъп от протокола от 03.02.2016година,  установихме че не са отразени коректно някои наши възражения и аргументи, и  насоки в настоящата инстанция, които бихме искали да бъдат отразени, като сме направили конкретни предложения в молба.

 

СЪДЪТ към адвокат Д.: Посочете какво искате да бъде допълнено в протокола?

 

           АДВОКАТ Д.: На стр. 2 при мен от протокола, не е отразено становището  по относимостта и  допустимостта на експертиза.

На стр. 2 от протокола становището ми „…Преди да изслушаме заключението искаме да вземам становище по допустимостта и относимостта на експертизата”. Становището ни е, че считаме, че заключението е неотносимо и релевантно по делото, защото така поставените въпроси почиват на презумпцията, че трябва да се изчисли ДДС за доставки, за които ДДС не е бил начислен, докато предмет на спора е именно има ли такива необложени доставки. Другото твърдение, е че  не е записано, че в хода на първата съдебно-счетоводна експертиза се установи, че за предоставеното ДДС на дружеството са извършени всички доставки и ДДС е било начислено за тях. Това е последното становище на адвокат Д..

 

         Съдът към адвокат Д.: Моля ясно и точно да изразите становище какво искате да се допълни в протокола?

 

                   АДВОКАТ Д.: Второ твърдим, че трябва да се допише в протокола, че в хода на първата съдебно-счетоводна експертиза и в настоящата експертиза не се е установило нищо по различно, тъй като в първата експертиза се установява, че ДДС е било начислено за всяка от направените покупки.

          Третото ни твърдение, че съдът посочи, че като инстанция по същество е длъжна да направи отново ревизия и определи размера на задължението.

        

         Съдът към адвокат Д.: Какво следва да се допълни във връзка с третото Ви твърдение?

 

АДВОКАТ Д.: Това е на стр.1 при мен, веднага след относимостта и допустимостта на експертиза като  тук има пропуск, тъй като имаше уточнение от страна на съда като уточнение на страните, че като инстанция по същество е длъжна да направи отново ревизия и определи размера на задължението, което ревизиращия екип е пропуснал да направи.

          Четвърто ни твърдение, на стр.1 относно становището на адвокат Р. „…Да уточня. Този въпрос е зададен..” не е отразено, че това е въпрос 4 от настоящата експертиза. Да се отбележи, че това е въпрос 4 от експертизата, който е цитиран по надолу.

            Петото твърдение на стр. 5 във връзка становището на юрисконсулт Д., че лицето е декларирало за последващ период  ДДС за довнасяне, по долу имаше възражение от наша страна, че тази неточност, която се коментира за разликата е именно от прилагане на метода на разликата с който НАП определя ДДС задължението и който метод е зададен на вещото за да направи експертизата. Такъв метод е неточен и не може да се използва за изчисляване на ДДС задължения, тъй като не изследва коя е конкретната продажба, за която се начислява ДДС. Такива бяха и задачите, които Върховен административен съд възложи като върна делото за ново разглеждане на настоящата инстанция.

            Имаме и още едно искане за допълнение малко по-долу отново след становището на юрисконсулт Д. за разликата. Тук имаме допълнение на адвокат Р., че възразявам, че не може страна на по делото да разяснява какво е имало предвид вещото лице в заключението.

            Накрая на стр. 8 от протокола при даване ход по същество в становището на адвокат Р. малко преди становището на юрисконсулт Д. „…Моля да вземете предвид изложеното и сега от нас в жалбата и отмените ревизионния акт като ни присъдите разноски, които сме направили по делото за които представихме списък в предходно съдебно заседание”. Не е отразено, че сме представили списък за разноските. Това е.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че молбата е допустима, в същото време неоснователна. От казаното от колегата едва ли не протокол въобще не се е водил, тъй като поправки и допълвания се искат по целия протокол  като основните допълвания са във връзка с експертизата и становището на процесуалните представители по нея. Считам, че  това тяхно становище, тъй като това не е  действие което се преклудира в това съдебно заседание по което е воден протокола, при условие,  че е дадена възможност за писмено становище, можеше да се изложат тези становища и най- вероятно са изложени в писменото становище.

        

         Съдът след като изслуша становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит  на основание чл.151, ал.4 от ГПК съдебния секретар да даде обяснения за съставянето на протокола по така наведените твърдения.

 

         СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Аз се запознах с молбата за допълване на протокола и съм си направила  бележки. По първото искане за допуснати пропуски, че заключението не е релевантно  и допустимо и т.н. да не повтарям и не виждам каква е разликата в молбата на адвокат Д. и записаното в протокола, че  заключението е недопустимо и релевантно. Просто тук  са разменени местата на думите и  няма разлика, която да се отрази на хода на делото. Относно второто изречение на стр.2 от протокола  в същото изявление, не са казани точно както се заявиха в момента. Нито едно от изявленията, които се заявиха в момента, не е казано по начина по който се твърди в момента. Практиката в нашия съд, която сме си наложили е да се записваме дословно всичко, като спестяваме някои повторения или ненужни изрази като „уважаемия съд и други.

        

         Съдът към СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Вие дословно ли записвате всичко?

 

           СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Аз записвам всичко дословно. В момента в съдебно заседание записвам дословно, дори когато има недовършени изречения ги отбелязвам с точки, което означава че лицето не е довършило изречението или някой го е прекъснал. Конкретно, аз записвам всичко дословно. Когато се каже извън протокола или нещо се разяснява с участието на съдията, тогава спирам да пиша.

 

            Съдът към СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Смятате ли, че първото твърдение на адвокат Д. е направено така, както тя твърди в момента.

 

           СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Направено е така, както е записано в протокола, не както се заяви днес. Искам да допълня, че след всяко заседание на което и да е дело, ние сравняваме ако има цитирани данни  с делото и с протоколите от предходните съдебни заседание и за това второ изречение, за което се спори в момента това е подобно  изявление на вещото лице Т. от 14.01.2015година. Не мога да разбера, защо няма логика за  тях. Твърдението на адвокат Д., „всичко което е получено е доставено в Лукойл Бургас”, това е обяснение на вещото лице  Т. в съдебно заседание на 14.01.2015година. „..Оборудването е налично, всичко е доставено в Лукойл Бургас..”, не разбирам защо това е нелогично за искателя.

 

         СЪДЪТ към СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: По второто твърдение, спомняте ли си дали твърдението е направено така, както се твърди в днешното съдебно заседание и в молбата за допълване на протокола.

 

           СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Не е направено така, както се заяви в днешното съдебно заседание и в молбата за поправка.

 

            СЪДЪТ към СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Третото твърдение на адвокат Д.  имате ли спомен дали е така както беше заявено днес или както е записано в протокола?

 

            СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Относно „хипотетичния размер” във въпроса на адвокат Р.,  тогава юрисконсулт Д., възрази че въпросът съдържа понятие хипотетично. Не беше точно такова изявлението каквото е направено в молбата за допълване на протокола.

 

             АДВОКАТ  Д.: За кое точно става въпрос.

 

            СЪДЪТ към адвокат Д.: Ще Ви дам възможност да разпитате секретаря по- късно.

 

            СЪДЪТ към съдебен секретар К.Л.: Относно четвъртото твърдение на адвокат Д. в днешното съдебно заседание и в молбата за допълване на протокола, така ли е заявено?

 

              СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Четвъртото твърдение и изявление, че това е въпрос 4 от експертизата, не беше направено такова изявление, че това е въпрос 4. Изявлението беше, че „..Този въпрос е зададен във връзка с конкретен въпрос от експертизата и доколкото разбрах надолу няма никакво изявление в тази връзка и според тях просто липсва точно, че това е въпрос 4 от експертизата, но не са го казали. Винаги когато се цитират цифри,  суми, номера на актове или страници от заключение или нещо подобно, аз ги повтарям на глас за да чуе страната дали е правилно и да реагира ако съм сбъркала. Това е моя практика.

             

             СЪДЪТ към съдебен секретар К.Л.: Относно петото твърдение на адвокат Д. в днешното съдебно заседание и в молбата за допълване на протокола, така ли е заявено?

 

             СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Относно изявлението за разноските по делото, то „да ни присъдите разноските, които сме направили по делото”. Изречението свършва до тук и изявлението свършва до тук. Тяхното твърдение за списък, който е представен в предходно съдебно заседание не е така. Действително има представен, но не списък, но в много  по предходно съдебно заседание. Не е  направено изявление за представяне на списък като в предходно трето заседание, като изявлението там беше представям доказателства за направени разноски по делото, но  не се цитира списък. Аз записвам това, което чувам, като след това виждам какво е по делото и цитирам това което е по делото, че тук има доказателства за направени разноски. Аз в момента на заседанието не виждам какво представят, не надничам какво се представя на съдията, записвам това което чувам.

 

            СЪДЪТ към съдебен секретар К.Л.: Дословно ли записвате всичко?

 

          СЪДЪБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Дословно записвам всичко.

        

           АДВОКАТ Д.: Твърди се, че една от поправките която искаме нямаме смисъл, защото и в момента било такова, второто изречение в протокола. Искам да кажа, че изречение  не прави смисъл както е в протокола.

        

           СЪДЪТ към адвокат Д.: Какъв е въпросът към съдебния секретар?

 

           АДВОКАТ Д.: Въпросът не е ли това което съм казала, текстът, който предложих  да бъде изменен.

 

           СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Не мога да разбера за кое от това което всичко казахте ме питате. По-нататък имаше продължение за указания на Върховен административен съд, което беше много дълго, единствено за Върховен административен съд споменахте в становището по същество във връзка преюдициалното запитване.

 

         АДВОКАТ Д.: Нямам друго.

 

          ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Един принципен въпрос, тъй като съм присъствала на заседания със секретар Л., да ни кажете по принцип, когато някой говори бързо и сте пропуснали  какво е казал, каква е вашата реакция?

 

          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР К.Л.: Спирам да пиша и казвам на съдията, че не съм записала и той се обръща към страната, някои си губят мисълта и не могат продължат.  Този голям обем от допълнения който се иска, с цялото ми уважение, означава че не съм била в съдебно заседание. Толкова много информация не може да се изпусне и наистина не виждам какво би се променило, с тези изявления, за които се иска  допълване. Какво  щеше да се промени, ако бяха намерили отражение в писмената защита, за която им беше предоставен срок.

 

           По доказателствата съдът,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА обясненията на съдебния секретар К.Л.-г., българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕНА за отговорността по чл.290 от НК.

 

          След като изслуша становището на страните и обясненията на съдебния секретар, съдът намира, че искането на адвокат Д. и адвокат Р. за поправка и допълване на съдебния протокол от 03.02.2016година е неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ без уважение искането за поправка и допълване  на протокол от съдебно заседание проведено на 03.02.2016година по АХД №143/14 година по описа на административен съд Бургас.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: