ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На дванадесети март                                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 143 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Ж.Ж., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Н. А. и адв. Г. Ф., надлежно упълномощени, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция ОДОП гр. Бургас, редовно призован, представлява от юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Д.Ж.Ж. против Решение № 444/15.12.20102 г. на Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, с което е потвърден Акт за прихващане и възстановяване № 1214027/10.10.2012 г., издаден от Ръководител екип в сектор „Проверки” при ТД на НАП гр. Бургас.

 

         АДВ. А.: От името на нашата доверителка поддържаме жалбата и няма да сочим други доказателства.

         АДВ. Ф.: Поддържам жалбата. Няма да сочим нови доказателства.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка. Няма да сочим други доказателства.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         Предвид липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. А.: Моля да се произнесете с решение, с което да отмените атакуваното решение на Директора на Директора „ОУИ” гр. Бургас поради подробно изложени съображения в жалбата и предвид факта, че освен 5-годишна давност е изтекла и 10-годишната давност за задълженията, посочени в решението. 

Моля да присъдите направените от нашата доверителка разноски в настоящото производство, както и да постановите сумите, предмет на атакуваното решение да бъдат възстановени.

         АДВ. Ф.: Поддържам казаното от колежката. Да бъде уважен иска на нашата доверителка, като се отмени Решение № 444/15.12.2012 г., тъй като считаме, че същото е незаконосъобразно, тъй като е изтекъл 5-годишния давностен срок за нашата доверителка. Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам същата за недопустима, тъй като мотивирана така против решението, тя е подадена против решението на Директора на „ОУИ”, а не е този акта, който поражда неблагоприятни правни последици за жалбоподателя, а издадения Акт за прихващане и възстановяване съгласно чл. 144 от ДОПК. Именно това е акта, подлежащ на обжалване. Същата е неоснователна. В жалбата е изтъкнато едно възражение относно номерацията на образуваните изпълнителни дела. Образувани са две изпълнителни дела - № 5564/17.02.2005 г., а второто № 6322/2008 г. В този смисъл считам, че давността е прекъсната и не е изтекла към датата на издаване на АПВ. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

         РЕПЛИКА НА АДВ. А.: Решението, което обжалваме е връчено на нашата доверителка. Не й е връчен нито един друг документ, което обстоятелство е посочено във всички наши жалби, с което е нарушено правото й на защита. Обжалваме само това решение, защото само то ни е било връчено. Същото се отнася и за образуваните изпълнителни дела. Дори в момента научихме, че изпълнителните дела са били две. Жалбоподателката никога и за нищо не е била уведомявана.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: