О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/06.04.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр.Бургас, в закрито заседание на шести април, две хиляди и единадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 143/2011 година.

 

Производството е образувано  по жалба на “Бони Комерс” АД със седалище и адрес на управление град Бургас, Промишлена зона запад, Фуражен завод, ЕИК 110013374, против Решение № РД-10-07/07.01.2011 година на директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, с което е отказано спиране на предварителното изпълнение на РА №02251000062/29.11.2010 година, издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, дирекция „СДО”.

По жалбата от друг състав на Административен съд - Бургас е постановено определение №352/21.02.2011 година, с което на основание чл.153 ал.7 от ДОПК, съдът се е произнесъл по съществото на спорното право. Съдебният акт е обжалван пред ВАС, който с определение № 3747/16.03.2011 година по адм.д.№ 3243/2011 година е обявил нищожността на определение № 352/21.02.2011 година по адм.д.№ 143/2011 година на Административен съд - Бургас. Според мотивите, довели до този извод, Административен съд - Бургас е постановил обжалваното определение, без да притежава правораздавателната власт за това, тъй като пред ВАС е образувано дело по същото искане по подадена от “Бони Комерс” АД жалба вх.№ 2885/17.02.2011 година. Видно от делото, по жалба вх. № 2885/17.02.2011 година подадена пред ВАС, наречена от жалбоподателя “Бони Комерс” АД жалба за бавност, е образувано пред петчленен състав ч.адм.д.№3/2011 година, като до настоящият момент по жалбата няма произнасяне на този състав.

Настоящият съдебен състав не споделя мотивите на ВАС в определение № 3747/16.03.2011 година по адм.д.№3243/2011 година. Счита, че производството по реда на чл.153 ал.7 от ДОПК е родово подсъдно всякога на административния съд. Няма законова уредба, която да предвижда такава подсъдност за ВАС по спорове с такъв предмет, за да се приеме, че решавайки такъв спор с акт по същество съответният административен съд е постановил порочен акт поради липса на правораздавателна власт. От друга страна настоящият състав, като втори по същество на спора следва да се съобрази с указанията на горната инстанция, които в случая се съдържат в същото определение № 3747/16.03.2011 година. Според тях, по същото искане пред петчленен състав на ВАС е образувано ч.адм.д. № 3/2011 година, който е компетентен да го разгледа. Както беше посочено по-горе, по делото липсва произнасяне.

Воден от тези съображения настоящият състав, с оглед указанията на ВАС в определение №3747/16.03.2011г. по адм.д.№3243/2011г., намира, че конкретното дело е подсъдно на ВАС.  

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 във вр. с чл.224 от АПК, Административен съд - Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 143/2011г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховен административен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                        

 СЪДИЯ: