О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

611

 

гр.Бургас  30 март 2011 г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на тридесети март две хиляди и единадесета година, в състав: 

 

               Съдия: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д. №143 по описа на Административен съд-Бургас за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на “Бони Комерс” АД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Промишлена зона запад, Фуражен завод, ЕИК 110013374, против Решение №РД-10-07/07.01.2011г. на директор на Дирекция ОУИ Бургас, с което е отказано спиране на предварителното изпълнение на РА №02251000062/29.11.2010г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, дирекция „СДО”.

По жалбата от настоящият състав е постановено определение №352/21.02.2011г., с което на основание чл.153, ал.7 от ДОПК съдът се е произнесъл по съществото на спорното право.

Делото е изпратено във ВАС въз основа на искане-писмо постъпило в Административен съд Бургас (АСБ) в вх.№1727/23.02.2011г., от което е видно, че касае жалба „за бавност” подадена от “Бони Комерс” АД.

На 19.03.2011г. делото постъпи обратно в АСБ. От съдържащите се между кориците му данни е видно, че на 17.02.2011г. директно във ВАС е подадена жалба „за бавност” вх.№2885, по която е било образувано ч.адм.д.№3 от 2011г. и във връзка с която адм.д.№143 от 2011г. на АСБ е изпратено. По жалбата няма произнасяне.

На 01.03.2011г. във ВАС е подадена касационна жалба вх.№3546 против определение №352/21.02.2011г. по адм.д.№143 от 2011г. на АСБ, по която е образувано ч.адм.д.№3243/2011г. По това дело състав на VІІІ отделение на ВАС е постановил определение №3747/16.03.2011г., с което е обявил нищожността на определение №352/21.02.2011г. по адм.д.№143 от 2011г. на АСБ и е върнал делото на същият съд за постановяване на ново определение по делото. Мотивите са, че Административен съд Бургас е постановил обжалваното определение без да притежава правораздавателната власт за това, тъй като пред ВАС е образувано дело по същото искане по подадена от “Бони Комерс” АД жалба вх.№ 2885/17.02.2011г.

Производството развило се пред ВАС по ч.адм.д.№3243/2011г. е непонятно от гледна точка на писаните процесуални правила. Производството пред АСБ се е развило по реда на чл.153, ал.7 от ДОПК, според който отказът на директора на Д»ОУИ» да се спре изпълнението може да се обжалва пред административния съд, компетентен да разгледа жалбата по същество. Конкретното обжалвано решение е издадено от директора на Д»ОУИ» Бургас и компетентен безспорно е АСБ. Съдът следва да се произнесе по съществото на спора с определение, което е окончателно и не подлежи на обжалване, в този смисъл е многобройната и еднозначна практика на ВАС.

Неяснотата се задълбочава от факта, че с вх.№ 2885/17.02.2011г. във ВАС е постъпила жалба „за бавност”, а не жалба, по която делото е изпратено по компетентност на ВАС, както се твърди в мотивите на определението на VІІІ отделение на ВАС. С така наречената жалба за бавност “Бони Комерс” АД иска да бъде отменено разпореждането на АСБ за насрочване на делото в открито съдебно заседание и да бъде задължен съда на постанови съдебният си акт по съществото на спора в закрито съдебно заседание и незабавно. Няма да обсъждам характера на тази жалба, както и дали е допустима въобще, като се има предвид, че разпореждането за насрочване в открито съдебно заседание е постановено на 25.01.2011г.(л.1), на жалбоподателят е съобщено на 26.01.2011г.(л.66), а жалбата е подадена на 17.02.2011г., както и от гледна точка на разпоредбата на чл.229, ал.1 от АПК.

Ако се приеме, че това е жалба „за бавност”, производството е уредено в гл.деветнадесета от ГПК(чл.255-257 вкл.) и представлява молба за определяне на срок при бавност, като следва да се отбележи присъствието на разпоредбата на чл.256, ал.1, според която, когато съдът извърши незабавно всички действия, посочени в молбата, и съобщи за това на страната, молбата се смята за оттеглена. Определението по адм.д.№143 от 2011г. е постановено на 21.02.2011г., след подаване на жалбата за бавност, но преди да узнае съдът за нея.

Ако се приеме, че жалба „за бавност” е жалба против посоченото разпореждане, производството следва да се развие по реда на гл.тринадесета от АПК. Настоящият състав няма да обсъжда повече характера на тази т.нар. жалба за бавност, тъй като по нея действително е компетентен да се произнесе ВАС, а към настоящият момент няма такова произнасяне. И в двата случая обаче компетентността на ВАС се изчерпва с разглеждане на искането по самата жалба „за бавност”, не съществува процесуален ред по силата, на който, в такива случаи предметът подлежащ на разглеждане от по-долния съд да стане автоматично от компетентността на по-горният. Независимо дали жалбата е касационна или частна, образуваното по нея дело има за предмет оспореният съдебен акт на по-долния съд, а не спорното право разгледано и решено от този съд. В случая по адм.д.№143 от 2011г. по описа на АСБ е разгледана жалба на “Бони Комерс” АД против решение на директор на Дирекция ОУИ Бургас, с което е отказано спиране на предварителното изпълнение на конкретен РА – спор, който съгласно чл.153, ал.7 от ДОПК несъмнено е подсъден на административен съд. Частни жалби против определения и разпореждания постановени в хода на това производство не правят спора подсъден на ВАС, а само конкретно оспореното разпореждане или определение.

Всичко изложено до тук е мотивирано единствено от стремежа на настоящият състав да си изясни в какво се състоят грешките му довели до обявяване нищожността на постановеното определение, както и да разбере защо след като постановеното определение по адм.д.№143 от 2011г. по описа на АСБ е нищожно поради това, че съдът е иззел правораздавателната власт на ВАС със следващият диспозитив съставът на VІІІ отделение на ВАС връща делото на същия непритежаващ съответната правораздавателна власт съд да постанови ново определение. За настоящият състав производството развило се пред ВАС по ч.адм.д.№3243/2011г., по което е постановено определение №3747/16.03.2011г. остава неясно, както от гледна точка на процесуалните разпоредби, по които е постановено, така и от гледна точка на указанията, с които следва да се съобразява настоящият състав при постановяване на новото определение по спора.

По изложените съображения настоящият състав, изхождайки от безусловно регламентираното процесуално правило, че съдебният състав постановил веднъж акт по съществото на спора не може втори път да се произнася по същия спор, а настоящият състав вече се е произнесъл с определение №352/21.02.2011г. по адм.д.№143 от 2011г. по жалбата на жалба на “Бони Комерс” АД против Решение №РД-10-07/07.01.2011г. на директор на Дирекция ОУИ Бургас, с което е отказано исканото спиране на предварителното изпълнение на РА №02251000062/29.11.2010г., на основание чл.22, ал.2 във вр. чл.22, ал.1, т.5 от ГПК,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТСТРАНЯВА се от разглеждане на жалба на “Бони Комерс” АД гр.Бургас, против Решение №РД-10-07/07.01.2011г. на директор на Дирекция ОУИ Бургас по адм.д.№143 от 2011г. съдията Лилия Александрова.

Определението не подлежи на обжалване.

Делото да се докладва на председателя на съда за определяне на друг състав.

 

СЪДИЯ: