ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                                         две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1438 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,51 часа се явиха:

Жалбоподателят Г.П.Д., редовно уведомен, явява се лично.

За ответника - директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Д.- представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Г.П.Д., с адрес: *** против заповед № ЗСП/Д-А/662/02.05.2018 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане“/ДСП/ Бургас, с която на основание чл. 13, ал. 2 ЗСП и чл. 28, ал. 1 ППЗСП на лицето е отказано да се изплати еднократна помощ при инцидентни нужди по смисъла на чл. 16 ППЗСП, потвърдена с решение № 13/04.06.2018 г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане/РДСП/ Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

жалбоподателят: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства. Искам да отбележа, че въпросната сума от 375.00 лв. е за лекарства, които са необходими ежемесечно за лечението ми. Закупих лекарствата с пари назаем, които са ми месечно необходими. За тях ми беше издадена фактура, която представих на административния орган. А сумите, които съм посочил в жалбата и които дадох на телефонните измамници бях заделил за операция в Турция.

 Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Д.: Оспорвам жалбата по посочените в нея мотиви, както и в потвърдителното решение на директора на РДСП-Бургас. Представям четливо копие на рецептурна книжка на хронично болния и протокол за предписване на лекарства, изплащани от НЗОК/РЗОК №54/06.03.2018 г. 

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

жалбоподателят: Моля да се отмени заповедта и да ми бъде отпусната помощта по чл. 16 от ППЗСП, за да мога да се издължа на човека,  дал ми парите за лекарствата.

юк. Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Не са налице условията за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 ППЗСП. Не е доказано, че са възникнали потребности за жалбоподателя, които да имат инцидентен характер. Видно от представеното експертно решение същият има съществуващо заболяване, което датира от няколко години и за него се изисква ежемесечно лечение, постоянни медицински грижи, а не инцидентни такива, които да надхвърлят обичайните в този момент. Няма отклонение от обичайния воден досега начин на живот. Жалбоподателят би могъл да получи финансова компенсация за щетите, претърпени от твърдяното престъпление,  но редът и условията затова са други. Не може такава компенсация по реда на чл. 16 ППЗСП да бъде предоставена. Моля за решение в този смисъл и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в определен от съда размер.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: