ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1438 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Олимп хотелс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява от адв. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

Явява се вещото лице инж. С.Ж.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 16.10.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Адв. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

адв. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И.-  ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Н.:  Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

адв. Д.: Аз имам въпроси.

В коментара, който сте направили на страница №4 от заключението заявявате, че процесната постройка е изградена въз основа на Плана за безопасност и здраве/ПБЗ/. На база какво формирате този извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесната постройка е изградена съгласно ПБЗ въз основа на графиките, които съм разглеждал и сравнявал. Тоест това е схема 2 – строителен и ситуационен план от ПБЗ и схемата, която е към Констативния протокол, съставен от проверяващата група. За мен ситуационно тези две застроителни петни съвпадат, което ме кара да твърдя, че сградата е извършена съгласно ПБЗ, част от инвестиционните проекти, одобрени от гл. архитект.

 

адв. Д.:  Бихте ли казали според Вас какво е отношението на сградата, която е била предвидена на това място в ПБЗ, към инвестиционното намерение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:Тази постройка е с временен характер – обслужващ основния строеж, който е хотелска сграда с басейн.

 

адв. Д.:  Тоест тя не е част от инвестиционното намерение, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не е част от инвестиционното намерение.

 

адв. Д.:  В заключението си в отговора на въпрос № 1.1 сте заявил, че постройката има временен характер и сте цитирал текст от закон. Бихте ли казали какви точно изискуеми документи според Вас са издадени за тази постройка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За тази временна постройка документите, които са издадени първо имаме одобрен проект - т. нар. План за безопасност и здраве и второ имаме вписване в т. 3 от Строителното разрешение, което съдържа да се запазят временно съществуващите сгради, както е отразено в проекта и което съм цитирал в отговора на този въпрос. Имаме проект, предвиждащ тази постройка и допълнителна т. 3 от Строителното разрешение на основаната сграда, където е упоменато, че се допускат временни постройки, които са до завършването на строежа съгласно проекта.

 

адв. Д.:  Казахте съществуващи сгради. В тази връзка искам да уточните в ПБЗ в кой точно вариант се появява тази постройка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Появява се в първото допълнение, което имаме - актуализацията от 10.02.2006 г.

 

адв. Д.: Моля да предявя на вещото лице ПБЗ със съответните актуализации и той да покаже къде точно се намира тази постройка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Беше ми предоставен при огледа оригинал, с който и аз разполагам. Това е постройка под № 14 – склад за строителни материали, ел. и ВиК. На оригинала, с който аз разполагам и показвам на съда въпросните сгради, които са предвидени с актуализацията от 10.02.2006 г. същите са нанесени в зелен цвят. Анализът на изследваната от мен сграда показва, че тя е такава, нанесена в този план също в зелен цвят. Именно по тези съображения аз приемам, че тази временна постройка е била предвидена в ПБЗ още към актуализацията от 2006 г.

 

адв. Д.: Предявявам на вещото лице същата скица, в която обаче актуализациите от 2006 г. са нанесени в черен цвят, а актуализациите на ПБЗ от 2011 г. са насени в син цвят. Моля вещото лице на тази скица да посочи въпросната сграда под какъв номер се води и със съответното уточнение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отново е с номер 14 и е нанесена в черен цвят, като съгласно забележката на предявената ми скица сградите, нанесени в черен цвят съответстват на сградите по актуализацията на ПБЗ от 2006г.

 

адв. Д.: Представям и моля да приемете въпросната скица като доказателство по делото.

Следващият ми въпрос е известно ли Ви е от коя година е Разрешението за строеж? В тази връзка защо считате, че този запис да се запазят временно съществуващите сгради към момента на издаване на това разрешение ноември 2005 г. може да бъде отнесен и към сгради, които се появяват на по-късен етап?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото издаващият орган не е коригирал Разрешението за строеж.

 

адв. Д.: Запознахте ли се с цялата документация във връзка с този строеж и с актуализациите на ПБЗ? Имам предвид инвестиционните проекти, строителните книжа в цялост.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имал такава задача.

 

адв. Д.: Известно ли Ви е дали има издадено Разрешение за изграждане на временните строежи по чл. 54, ал. 1 ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая няма нужда.

 

адв. Д.: Не питам дали има нужда. Аз Ви питам дали има, или няма?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря.

 

адв. Д.: Нямам други въпроси.

Оспорвам експертизата, тъй като с нея основно се правят правни изводи. Вещото лице е дало заключение относно това как следва да бъдат тълкувани посочените от него правни норми, които отчасти са неотносими, като например разпоредбата на чл. 154 от ЗУТ, тъй като там става въпрос за изменения в проектите, касаещи инвестиционното намерение, както самото вещо лице е посочило става въпрос за промяна на инвестиционните намерения, които в случая стана ясно, че нямаме, тъй като ПБЗ и предвидените с него постройки нямат отношение към инвестиционното намерение, предвид което преценката за същественост на изменението няма никакво отношение към цитираната разпоредба на чл. 154 ЗУТ. Също така вещото лице си е позволило да тълкува разпоредбата на чл. 54, ал. 1 ЗУТ, както направи и в днешно съдебно заседание при разпита, поради което считам, че изложените в експертизата заключения са необосновани, което има отношение към нейната правилност, поради което и на основание чл. 200, ал. 3 гпк, във вр. с чл. 144 апк я оспорвам.

 

Съдът с оглед становището на страните и по изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза приема следното: В случая вещото лице е отговорило на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в предходно съдебно заседание. Видно от протокола на това съдебно заседание процесуалният представител на ответника не е възразил и не е оспорил така формулираните задачи към вещото лице. С оглед на това съдът намира, че вещото лице е отговорило на въпросите така както са му били поставени без за това да има противопоставяне от страна на ответника. В този смисъл вещото лице е изпълнило поставените му задачи, поради което експертизата следва да бъде приета. Доколко обаче така представената експертиза с така дадените отговори е относима към предмета на спора и доколко тези отговори следва да бъдат ценени или не от съда това е въпрос, на който съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице инж. С.Ж.И.по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 400,00 лв., 350,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. (изд. Р.К.О – 350,00 лв. – 24.10.2017 г.)

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 50,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 Приема представените в днешно съдебно заседание от адв. Д. документи като писмени доказателства по делото.

 

Адв. Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. Д.: Представям и моля да приемете доказателства под опис, които са извън това производство, но те доказват, че обектът е функционирал и е ползван като търговски обект. Има изявление от собственика на едно дружество да му се възстанови инвентара (манекени, щендери,рафтове) и има пълномощно от управителя на „Олимп хотелс“ ЕООД, с което упълномощава въпросния представител на „Лейди Стил-2013“ ЕООД.

 

Адв. Н.: Оспорвам  истинността на представените документи. Моля да бъдат представени в оригинал с оглед възможността да се запозная с тях.

 

Съдът с оглед формулираното от адв. Д. доказателствено искане и представените от нея документи, както и възражението на процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Н. намира следното: Анализът на представените в днешно съдебно заседание документи показва, че същите са подпечатани с текст „вярно с оригинала“, с печата на Община Несебър(син печат в оригинал) и положен върху него подпис, което удостоверява съответствието на копията с оригинала. По така представените документи върху два от тях, а имено писмо до „Олимп хотелс“ ЕООД и пълномощно от управителя на „Олимп хотелс“ ЕООД такава заверка липсва. В случая обаче първият документ съставлява кореспонденция до дружество, а вторият- изх. документ от управителя на дружеството-жалбоподател. В този смисъл съдът намира възражението и искането така представените документи да бъдат представени в оригинал за неоснователно.

 Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от адв. Д. в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

Адв. Н.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Д.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок. Представям Списък на разноските по чл. 80 ГПК и моля същите да ни бъдат присъдени.

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по подробни аргументи, които ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Не възразявам по молбата с разноските, представена от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалните представители на страните в 14-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представя подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: