ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1438 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Олимп хотелс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Олимп хотелс“ ЕООД против Заповед № 522/21.04.2017 г. на кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „търговски обект-базар“, находящ се в ПИ с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър.

 

адв. Н.: Поддържам жалбата. Моля дa приемете представената административна преписка. Имаме искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям в днешно съдебно заседание.

 

юк. Н.: Оспорваме изцяло подадената жалба като неоснователна. Да се приеме приложената административна преписка. По отношение на днес представената нарочна молба нямам възражения.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и оглед на място да отговори на въпросите, формулирани от адв. Н. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 350,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице инж. С.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2017 г. от 14,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: