О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

1125 /04.07.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на четвърти юли, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа адм. д. № 1438/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от “Хикови” ООД – Ямбол с ЕИК *** против поддържан “МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ ЗА РЕШЕНИЕ ПО РЕВИЗИОНЕН АКТ № 1200327/21.04.2012 г., издаден от Главен инспектор по приходите към ТД на НАП - Бургас”.

В писмено становище (лист 2) ответникът поддържа, че в случая вероятно е налице оспорване на мълчаливо потвърждаване на ревизионен акт, но жалбата е недопустима, тъй като срокът за произнасяне от решаващия орган не е изтекъл (изтича на 10.07.2012 година.

След като съпостави доказателствата, приложени към жалбата, съдът счита, че възражението за недопустимост на жалбата е основателно.

Жалбата срещу ревизионния акт – с правно основание чл.152 от ДОПК - е подадена до директора на дирекция “ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП на 04.05.2012 година (лист 10). Срокът по чл.155 ал.1 във връзка с чл.146 от ДОПК, за произнасяне от решаващия орган, изтича на 10.07.2012 година.

Към момента на подаване на жалбата в АдмС – Бургас, за решаващия орган все още не е изтекъл срока за произнасяне в рамките на административната фаза по оспорването на ревизионния акт. В този смисъл, липсва “мълчалив отказ” (по твърденията на жалбоподателя) или мълчаливо потвърждаване (по смисъла на чл.156 ал.4 от ДОПК) на ревизионния акт.

Жалбата, като преждевременно подадена, следва да се остави без разглеждане, а производството – да се прекрати.

По изложените съображения, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от “Хикови” ООД – Ямбол с ЕИК *** против поддържан “МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ ЗА РЕШЕНИЕ ПО РЕВИЗИОНЕН АКТ № 1200327/21.04.2012 г., издаден от Главен инспектор по приходите към ТД на НАП - Бургас”.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1438/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: