ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1437 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт Л.И.с пълномощно на лист 25 по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА становище от жалбоподателя, постъпило днес в 10:47 часа, с което се иска да бъдат приети доказателства, приложени към становището съгласно опис.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.Д.А., управител на „АГ“ЕООД против ревизионен акт №0217007670-091-001/28.02.2018г., издаден от В.Х.Р.– на длъжност началник сектор, възложил ревизията и П.И.Г., на длъжност гл.инспектор по приходите – ръководител на ревизията в ТД на НАП –Бургас, и решение №108/21.05.2018 г. на директора на дирекцияОДОП Бургас, с който ревизионен акт органът по приходите е вменил на жалбоподателя отговорност с правно основание чл.19, ал.2 от ДОПК за невнесени задължения на „АГ“ ЕООД, ЕИК *** в общ размер съгласно стр.71 от РА на стойност 555 067,52 лева главница и лихви.  

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат доказателствата, представени с жалбата, както и тези представени със становището от днес от жалбоподателя. Няма да представям други доказателства. Да се приеме административната преписка. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на гл.юрисконсулт И. съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА доказателствата, приложени в становището на жалбоподателя съгласно описа, съдържащ се в него.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

           ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт в частта, в която е потвърден с решението на директора на дирекция „ОДОП”. Моля да ми дадете възможност за писмено становище, в което да изразя и отношение към представените в днешното съдебно заседание доказателства.

           Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: