ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети октомври                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1437 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:54 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Петров.

ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИЯ – Общински съвет Созопол редовно призован, се представлява от адв. Д.с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА протест от Андрей Червеняков – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Ако са представени доказателства за изпълнение по процедурата по чл.26 и сл. от ЗНА – нямам доказателствени искания.

АДВ. Д.: Протестът е допустим. По отношение на процедурата  по чл.26 от  ЗНА - така оспорените разпоредби са приети през 2005 г., поради което по отношение на тях не е приложима процедурата по чл. 26 от ЗНА. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет Созопол писмени доказателства, представляващи административната преписка по приемане на оспорената наредба.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста по изложените в него съображения като считам, че следва да бъдат отменени като незаконосъобразни посочените в протеста разпоредби от Наредбата за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет Созопол.

 

АДВ. Д.: Направеното оспорване по отношение на разпоредбата на чл. 1, ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет Созопол, е неоснователно. В протеста се твърди, че в същата изрично не е предвидено, че тя не се прилага за улици в населени места и селищни образувания и т.н. Считам, че тази празнота не може да бъде основание и да се иска отмяна за незаконосъобразност, тъй като тя не противоречи на Закона за пътищата. Нещо повече - самият закон урежда тази възможност. Не е налице противоречие между наредба и закон, за да се твърди незаконосъобразност.

Второ: по отношение на Глава VІ – чл.64, чл.65 и чл.66 - действително са налице несъответствия при определяне на минимален и максимален размер на предвидените санкции при съставени административни нарушения, поради което действително протестът е основателен единствено обаче в тази му част - по отношение на санкциите. Изложените твърдения от страна на протестиращия, че в наредбата липсват посочени състави на административните нарушения, които са намерили отражения в Закона за пътищата, отново не съставляват основание за твърдения за незаконосъобразност, именно поради липса на противоречия между наредба и закон. Това, че е налице празнота в наредбата, същата се допълва от закона. По отношение на останалите оспорени наредби - в протеста не се прави ясно разграничение, че същите се отнасят и касаят за действия, които представляват строителни дейности по смисъла на ЗУТ, а освен това следва да се акцентира на факта, че неправилно се прилагат и смесват правила и разпоредби, които имат касателство по отношение на републиканските пътища, а не по отношение на общинските такива. В тази връзка моля за решение в този смисъл и с оглед отхвърлената част от протеста, моля за присъждане на разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: