О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер               08.08.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на осми август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1437 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.54 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на „Бурмедика” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя М.К.Д. чрез адвокат В.Х. от БАК против заповед № КД-14-02-806/04.05.2012г., издадена от началника на СГКК – Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас. Иска се от съда да отмени оспорваната заповед в частта, относно сграда с идентификатор 07079.608.332.1. С определение от 29.06.2012г. жалбата е оставена без движение и на оспорващото дружество е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бурмедика” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя М.К.Д. чрез адвокат В.Х. от БАК против заповед № КД-14-02-806/04.05.2012г., издадена от началника на СГКК – Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1437/2012г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………