ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1528      02.07.2018 година,   гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на втори юли две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1436 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от С.Й.П. с ЕИК **********, представляван от пълномощника адв. С.Х.Г.-Т. ***, против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП- Бургас да издаде акт за възстановяване на недължимо събрани суми.

С разпореждане  от 08.06.2018 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателство за заплатена държавна такса за производството в размер на 10 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщението за тези указания е връчено на пълномощника на същия на 14.06.2018 г., видно от приложената разписка за връчване. В определения 7-дневен срок, изтекъл на 21.06.2018 г. (присъствен ден), нередовностите не са отстранени. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените указания, на основание чл. 158, ал.3 от АПК нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. № 6373 от 07.06.2018 г., подадена от С.Й.П. с ЕИК **********, чрез пълномощника адв. С.Х.Г.-Т. ***, против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП- Бургас да издаде акт за възстановяване на недължимо събрани суми.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1436/2018 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: