ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести октомври                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1436 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Л.К., А.Л.К. и „БИЛДИНГ ТД“ ЕООД, редовно уведомени, не се явяват. Тримата се представляват от адвокат С., който представя днес пълномощно.

 

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Тенева, с пълномощно по делото.

 

Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ ТЕНЕВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми административни съдии, от името на доверителя ми поддържам жалбата, с която е сезиран съдът. Моля да приемете представените със същата документи като писмени доказателства по делото.

Не възразявам по приемането на представените от ответника документи като доказателства по делото, само ще помоля за едно уточнение в хода на производството дотолкова, доколкото първоначално в становището си колегата е посочил, че проектът за изменение на Наредбата от 2009 г. е  публикуван на сайта на Общински съвет Бургас на 11.12.2009г. Това е заявено в становището по делото  от ответника, което се намира на стр. 31, предпоследен абзаца, и във връзка с представената към това становище разпечатка от интернет страницата на Общински съвет Бургас на л. 104, а същевременно в последно представените доказателства от колегата, също разпечатка, виждам, че датата е 02.12.2009 г.

ЮРИСКОНСУЛТ ТЕНЕВА: В тази връзка уточнявам, че публикацията е извършена на 11.11.2009 г. Това е правилната дата.

АДВОКАТ С.: По отношение на първоначалния проект в първоначалната редакция дали има информация за публикуване на наредбата?

ЮРИСКОНСУЛТ ТЕНЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете административната преписка.

Поддържам становище, че промяна на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет Бургас № 46/18.09.2008 г. е публикувана на сайта на Общински съвет Бургас, раздел „Проекти“ на 11.11.2009 г. Тази промяна през 2009 г. касае само номерацията в нормативния акт, касаеща чл. 37 и чл. 38, но не и съдържанието на текста по същество.

Представила съм в цялост административната преписка. Други доказателства няма, които да представя.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че жалбата е процесуално допустима.

Моля да приемете това, което е представено в административната преписка.

Считам, че следва да бъде изискана от Общински съвет Бургас цялата документация за изначалното приемане на наредбата, мотивите за нейното приемане, проекта, обсъждането, докладната записка, публикуване, всичко, което касае първоначалния статус по приемането на наредбата.

ЮРИСКОНСУЛТ ТЕНЕВА: С писмо Ваш вх. №7783/01.08.2016г., налично на л. 29 от делото, съм представила в цялост административната преписка по първоначалното приемане на наредбата през 2008 г. и в този смисъл към настоящия момента няма какво друго да се изиска и да се представи.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган – Общински съвет Бургас, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на процесната разпоредба.

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми административни съдии, от името на доверителя ми ще моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорваната разпоредба на чл. 37, ал. 2 от процесната наредба. Съображенията ни са следните: На първо място считаме, че са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила относно приложението на чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), която се установява от събраните по делото доказателства. Още при първоначалното приемане на наредбата в първата редакция не е качен на сайта на общината съответният проект на този подзаконов нормативен акт и не е изтекъл 14-дневният срок за предложения и възражения от заинтересованите лица, преди същият проект като докладна записка да бъде входиран в деловодството на Общински съвет Бургас. Нормата е пределно ясна, ще представя и съдебна практика по този въпрос. Само за пълнота на изложеното ще моля почитаемият съд да обърне внимание на представеното по делото на л. 86 доказателство, а именно протокол №49/11.11.2009 г. на Комисията по правни въпроси и обществен ред при Общински съвет Бургас, в което изрично е посочено, че този проект не би следвало да се приеме дотолкова, доколкото не е изтекъл този 14-дневен срок. Считаме, че това представлява самостоятелно основание за отмяна на оспорената разпоредба дотолкова, доколкото несъмнено при неспазване на процедурата и условията на чл. 26, ал. 2 ЗНА се нарушава основен принцип в административния процес – чл. 12 АПК, като не е осигурена възможност на заинтересованите лица и организации да изразят становище и да участват фактически в приемането на съответния проект. Налице са нарушения на нормативни актове по-висока степен, за което сме изразили становище в сезиращата почитаемия съд жалба, които ще развием в писмена защита, която ще представим в указан от почитаемия съд срок.

 Моля за присъждане на направените по делото разноски, за които представям нарочен списък с препис за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ ТЕНЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че по отношение на оспорената разпоредба на чл.37, ал. 2 е спазена процедурата съгласно изискванията на чл. 26 от ЗНА. Видно от представените доказателства докладната записка за промяна в наредбата е входирана в деловодството на Общински съвет Бургас на 09.11.2009 г. Постоянната комисия по правни въпроси на редовното си заседание на 11.11.2009 г. е разгледала докладната записка, не е приела същата като законосъобразна, тъй като не е спазен 14-дневния срок съгласно ЗНА за публикуване на наредбата. Впоследствие на същата дата 11.11.2009 г. проектът за промяна в наредбата е публикуван в сайта на Общински съвет Бургас, раздел „Документи“, като на заинтересованите лица е дадена възможност за становище и предложения по представения проект, т. е. 36 дни преди самото заседание на Общински съвет Бургас, на което е приет проектът за промяна на наредбата – 17.12.2009 г., поради което моля да оставите в сила оспорената разпоредбата от наредбата.

Моля да ми се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на пълномощника на жалбоподателите.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че оспореният текст на ал.2 на чл. 37 е незаконосъобразен тъй като не е спазена нормата на чл. 15, ал. 1 ЗНА. Такъв срок на валидност не е предвиден и изискуем в ЗУТ, където е регламентирано конкретно разрешение за отсичане, но също не е изискуем срок, който е валидизиран в процесната ал. 2 на чл. 37 на Наредбата. В изричната делегация по ЗУТ няма предвидена такава правна възможност.

Поради изложеното, уважаеми съдии, моля в тази част на наредбата текстът да бъде отменен като незаконосъобразен.

 

Съдът ДАВА 7-дневен срок на пълномощника на жалбоподателя за депозиране на писмени бележки, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: