ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 14.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1436 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Г.Ж., редовно уведомен, се явява лично, както и с адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 2 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР-гр.ГАБРОВО, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колева.

 

         Адв.К.: Нямам възражения по хода на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства.

         Поддържаме доказателствените си искания. Доколкото видях, че по делото е постъпила само преписката от трето неучастващо лице Център за спешна медицинска помощ-гр.Габрово, моля изрично да задължите на основание чл.190, ал.1 от ГПК ответното учреждение да представи посочените в т.3.1. и т.3.2. от жалбата преписки с вх.№ 33079/2012г. на ОД на МВР-гр.Габрово, както и преписка с вх.№ 2815/2012г. на РУП-гр.Трявна, като моля да им укажете да ги представят поне 7 дни преди следващото съдебно заседание, за да имаме възможност да се запознаем с тях и да вземем становище.

         Относно относимостта на тези преписки: Това са преписките по повод жалбите на моя доверител за действията, които са извършили полицейските служители и които не са извършили. Те нямат нищо общо с наказателното постановление. Имат отношение във връзка с действията на полицейските служители, повод на което са претенциите на доверителя ми. Това са преписки по повод и във връзка с действията, предприети от полицейските служители и нашето твърдение е за незаконосъобразни техни действия.

         Може да бъде отнето свидетелството за правоуправление, ако бъде констатирано с техническо средство употребата на алкохол над 1,2 промила, а в случая няма резултат с техническо средство, няма резултати от кръвна проба и на какво основание е отнето свидетелството, което е отнето в момента на проверката и по този повод той жали  тези действия и за мен е много важно, а и за Бургаската окръжна прокуратура и за съда също да се съберат тези доказателства.

         Моля, с оглед времето, да ми дадете да водя исканите двама свидетели за разпит, тъй като са възпрепятствани днес да се явят в днешно съдебно заседание.

         Поддържам искането ни за прилагане на НАХД № 152/2012г. по описа на Районен съд-гр.Трявна. Правим това искане, тъй като от протокола за разпит на актосъставителя и свидетелите по акта ще стане ясно какви са били техните действия.

 

         ПРОКУРОРЪТ: По така предявеният иск по чл.1 от ЗОДОВ, считам, че не са налице процесуални пречки да бъде разгледан. Същият е процесуално допустим.

         Да се приемат представените до момента писмени доказателства.

         По отношение визираните с молбата на процесуалния представител на ищеца искания за събиране на доказателства, считам всички искания за основателни дотолкова, доколкото изясняването на въпросите с тях ще допринесе за разкриване на обективната истина, поради което считам, че следва да бъдат уважени.

         Няма да соча доказателства.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, изпратени от трето неучастващо по делото лице Център за спешна медицинска помощ-гр.Габрово, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 41 от делото.

 

         Намира за основателни доказателствените искания на ищеца, поддържани и в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник, същите конкретно формулирани в депозираната жалба в част „Доказателствени искания” по т.1 и т.3, поради което и доколкото същите биха допринесли за изясняване на правнозначими по делото факти, следва да бъдат уважени, като ответникът се задължи в тази насока.

         С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответната страна ОД на МВР-гр.Габрово в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи по делото заверени копия на преписка с вх. № 33079/21.08.2012г. по описа на дирекцията, както и преписка с вх.№ 2815/21.08.2012г. на РУ на МВР-гр.Трявна.

         ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд-гр.Трявна НАХД № 152/2012г. за послужване по настоящото дело.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 10.02.2014г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: