Р Е Ш Е Н И Е

 

 

  1791     18.10.2018 година,   град Бургас,   

 

Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети септември, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

при секретар Ирина Ламбова, разгледа адм.дело № 1435/2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІХ от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на Н.Д.Н., с ЕГН **********,  с адрес: ***, електронен адрес за кореспонденция: araratt@abv.bg, чрез адв. С.К., САК, с адрес: *** – пълномощник, срещу Ревизионен акт /РА/ № Р-02000217005730-091-001/07.03.2018 г., издаден от В.Х.Р.на длъжност началник-сектор „Ревизии” – възложил ревизията и В.В.А.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 110/21.05.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, с който на основание чл.48 от Закона за данъка върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ във вр, с чл.35, т.6 от ЗДДФЛ са определени задължения за данък върху доходите по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2015 г. и 2016 г., в общ размер на 16 785,64 лв. и лихви за просрочие на същите, общо 2 364,47 лв., произтичащи от установен от органа по приходите недостиг на парични средства при изследване на имущественото и финансово състояние на Н..

В сезиращата съда жалба се излага възражение, че РА № Р-02000217005730-091-001/07.03.2018 г. е неправилен и незаконосъобразен, издаден в противоречие с реалната фактическа обстановка. Посочва се, че основната причина поради която се счита, че оспорения РА следва да бъде отменен е това, че в хода на ревизията е изключено като доказателство за налични парични средства подадената от Н.Н. Годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл.50 от ЗДДФЛ за 2007 г. Навеждат се твърдения, че това обстоятелство е довело до промяна изцяло на паричните потоци и съответно е дало отражение на определеното в хода на ревизията начално салдо за 2012 година.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява, изпраща процесуален представител адв. С.К. – надлежно упълномощен, който поддържа жалбата по изложените в нея доводи и съображения. Иска присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна – Директор на дирекция „ОДОП” – гр. Бургас при ЦУ на НАП чрез процесуалния си представител  юрисконсулт М. – надлежно упълномощен, оспорва жалбата като неоснователна и настоява за отхвърлянето й. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд – Бургас, трети състав след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

         Производството по оспорвания ревизионен акт е започнало въз основа на Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № Р-02000217005730-020-001/30.08.2017г., изменена със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000217005730-020-002/27.10.2017г., № Р-02000217005730-020-003/04.12.2017г. и № Р-02000217005730-020-004/05.01.2018г., с която е възложено извършване на ревизия на Н.Д.Н., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр.Айтос, ул. „Христо Ботев“ №12, с регистрация като едноличен търговец, самоосигуряващо се лице или осигурител АРАРАТ – Н.Н., с ЕИК 102863427, с адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул. „С. Караджа“ №2, с обхват на ревизията - данък върху годишна данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2016г.

         В хода на ревизионното производство е установено, че Физическото лице Н.Д.Н. с ЕГН ********** е данъчно регистрирано в ТД Бургас, ИРМ - гр. Айтос с постоянен адрес:***. Ревизираното лице е местно лице по смисъла на чл.4 от ЗДДФЛ и като такова следва да се облага, както за доходите си, получени от източници в страната, така и за доходите получени от чужбина по смисъла на чл.6 от ЗДДФЛ.

           В ревизионното производство е установено също, че предходна ревизия на физическото лице – Н. за определяне на задължения по реда на ЗОДФЛ/отм./ и ЗДДФЛ не е извършвана. Според констатациите на ревизиращия екип Н. е неженен, без деца под 18 година. По данни от информационния масив на НАП за проверявано лице Н. няма сключени договори по трудово правоотношение. Органът по приходите е установил, че лицето е регистрирано като ЕТ „Арарат – Н.Н.“ и през 2012 г. и 2013 г. се е осигурявало в качеството си на самоосигуряващо се лице от предприятието на едноличния търговец. Установено е, че Н.Д.Н. е едноличен собственик на капитала в „Амеро“ ЕООД и през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. е внасял дължимите задължителни осигурителни вноски в качеството си на самоосигуряващо се лице чрез това дружество. Ревизията е установила, че физическото лице има дялове в „Арарат пропърти“ ЕООД и в „Хаусис БГ“ ООД и участва в управлението на ЕТ „Арарат – Н.Н.“ и „Амеро“ ЕООД. По данни от информационния масив на НАП, задълженото лице е подавало ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г., за 2013г. и за 2014г., като не е подавало такива за 2015г. и 2016г.

           В процеса на извършване на ревизията органа по приходите е извършил множество процесуални действия.          На основание чл.37, ал.3, чл.53 и чл.56, ал.1 от ДОПК на ревизираното лице са връчени два броя искания за представяне на документи и писмени обяснения /ИПДПО/ относно източниците и размера на доходите, касаещи периода на ревизията, притежаваното през това време движимо и недвижимо имущество, банкови сметки и т.н /подробно описани в РД/, както и информация относно регистрирани задгранични пътувания на ревизираното лице.

           На основание чл.37, ал.5 от ДОПК са изпратени искания за представяне на документи, данни, сведения, книжа и т.н. до лица, държавни и общински органи – 29 бр. искания за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица /ИПДПОТЛ/ във всички банки в страната. Получени са отговори - писма от почти всички запитани търговски банки, от които органът е установил наличните банкови сметки, влогове и др. на Н.Д.Н., с ЕГН ********** и на ЕТ „Арарат- Н.Н.“, с ЕИК *******за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2016 г.

           Изпратени са също 9 бр. ИПДПОТЛ до живото-застрахователните дружества в страната. Получен е отговор - писмо от Кардиф - Животозастраховане, клон България във връзка с отправено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица, с който дружеството уведомява, че лицето е техен клиент за проверявания период. Посочено е също, че през ревизирания период лицето е имало сключени застрахователни договори, както следва: Застраховка към ипотечен кредит с кредитен контракт № 955LRA1110810001 от 17.10.2008 г. Застраховката е прекратена през октомври 2012 г., след което договорът е минал през стабилизационни мерки и е реструктуриран в кредитен контракт с № 955LRA1132200201 от август 2013 г. Няма предявена претенция и изплатено обезщетение. Платените премии са както следва: Общо за 2014 г. - 572,28 лв. Общо за 2015 г. - 576,24 лв.

           В ревизионното производство е изпратено и искане за представяне на документи и писмени обяснения до ОД на МВР – Бургас. Получен е отговор по това искане, в който се посочва че в автоматизирания информационен фонд АИС Граничен контрол за периода 01.01.2012-31.12.2016 г. има записани данни за преминаване през ГКПП на Република България на Н.Д.Н. с ЕГН – **********. Изпратено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения до Областна Дирекция на МВР - Бургас, сектор „Пътна полиция“. Получен е отговор, в който е посочено, че в регионална база АИС „ОПП“ при СДВР на името на проверяваното лице не са регистрирани новопридобити МПС през ревизирания период.

           В хода на ревизията органа е изпратил ИПДПИ до дирекциите „МДТ“ към Община Айтос, Община Поморие, Община Бургас, Община Карнобат и към Община Малко Търново. От получените отговори се установява, че само в Община Карнобат и Община Малко Търново ревизираното лице няма декларирани данни по чл.14 от ЗМДТ, няма декларирани МПС и ППС.

           Изпратени са и 5 бр. ИПДПО от други контролни органи до Агенцията по вписванията, служба по вписванията гр.Айтос, гр.Карнобат, гр.Малко Търново, гр.Бургас и гр.Поморие. Според изпратените от органите отговори, единствено от службата по вписванията в гр.Карнобат се посочва, че не са установени изповядвани сделки или вписвания за периода от 01.01.2012г.до 31.12.2016г. В процеса на ревизията са изпратени и ИПДПИ до „ЕВН България“, „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕООД, както и до трите мобилни оператори в страната – „Мобилтел“ ЕАД, „Виваком“ АД и „Теленор България“ ЕАД. В отговор на тези искания „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕООД посочва, че за лицето няма открита партида за вода. „ЕВН България“ отговаря, че за лицето Н.Д.Н. с ЕГН - ********** няма открити партиди към дружеството, за ЕТ „Арарат - Н.Н." с ЕИК *******е открита партида с клиентски номер 1000143567, ИТН 2725042 с адрес гр. Бургас, ул. Васил Априлов № 2, титуляр по посочената партида до 18.01.2013 г. Представена е справка за извършени плащания по Булстат 102863427. В отговорите представени от трите мобилни оператора в страната само „Виваком“ АД е посочено, че проверяваното лице Н.Д.Н. не е клиент на дружеството, клиент по договор за предоставяне на услуги от „Виваком" АД за периода 01.01.2011- 31.12.2015г. е ЕТ „ Арарат - Н.Н." ЕИК 102863427. Представена е справка за платени фактури по години

           На основание чл.57 от ДОПК са поискани писмени обяснения от трети лица – от „ХУСИС.БГ“ ООД относно обстоятелството предоставяни ли са парични средства от и/или на физическото лице Н.Д.Н. в качеството му на управител и съдружник на дружеството и копия на документи удостоверяващи основанието, датата и размер на предоставените средства/копия на договори, разписки, ПКО, платежни документи и др. Според предоставените писмени обяснения на лицето, не са предоставяни от и/или на ФЛ Н.Д.Н. парични средства във вид на заем, предоставени парични средства от собственика или за други цели под каквато и да е форма. Документи и писмени обяснение са поискани и от „Арарат Пропърти“ ЕООД и от „Амеро“ ЕООД. Съгласно предоставените писмени обяснения от „Арарат Пропърти“ ЕООД не са предоставяни от и/или на ФЛ Н.Д.Н. парични средства във вид на заем, предоставени парични средства от собственика или за други цели под каквато и да е форма. Според обясненията на „Амеро“ ЕООД обаче, от ФЛ Н.Д.Н. са предоставяни парични средства на дружество – „Амеро“ ЕООД. Предоставена е разпечатка от счетоводните регистри от с-ка 499-други кредитори за периода 01.01.-31.12.2014 г., 01.01.-31.12.2015 г.,01.01.-31.12.2016 г., ПКО, Протоколи от решение на Общото събрание, Годишни оборотни ведомости за 2014,2015,2016 г., хронологична справка 501 /каса/ за 2014,2015 и 2016 г.

           В хода на ревизията е направена и Справка от ПП VAT на НАП - по данни от информационния масив на НАП за проверяваното лице Н.Д.Н., ЕГН-**********, според която са установени покупки от регистрирани по ЗДДС лица за периода 2012г. – 2016г. подробно писани в РД на стр.16-19 от него /л.45-47 от делото/. От органа е посочено, че установените разходи, направени от лицето през проверявания период са взети предвид при изготвяне на паричния поток. Извършена е и проверка в Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър ИКАР на Агенцията по вписванията по персоналната партида на Н.Д.Н., ЕГН- ********** за установяване на данни за сделки с недвижими имоти от служба по вписвания гр.Бургас за период 01.01.2012г. - 31.12.2016г., като са установени следните вписвания, отбелязвания и заличавания през периода:

           За 2012 година:

                              АВ служба по вписванията Айтос

                              НА № 7/14.03.2012 г. ФЛ Н.Д.Н. продава на дружество „Триарх" ЕООД ЕИК*******, недвижим имот находящ се в землището на с. Дрянковец, община Айтос за сумата в размер на 40 000 лв. с ДДС получена по банков път

-                          земя с площ 5250 дка в местността „Текме Тарла" съставляваща стопански двор в едно с построения в имота стопански обект - овчарник със ЗП от 762 кв. м. и навес без оградни стени със ЗП от 777 кв. м.

-                          земя с площ от 9500 дка в местността „Текме Тарла" съставляваща стопански двор в едно с построения в имота стопански обект - овчарник със ЗП от 1180 кв. м.

-                          земя с площ от 6000 дка в местността „Текме Тарла" съставляваща овцеферма в едно с построения в имота стопански обект - овчарник със ЗП от 380 кв. м.

-                          земя с площ от 4000 дка в местността „Текме Тарла" съставляваща стопански двор в едно с построения в имота стопански обект - овчарник със ЗП от 600 кв.м.

           НА № 156/01.03.2012 г. ФЛ Н.Д.Н. продава на дружество „Триарх“ ЕООД ЕИК*******, недвижим имот земя с площ 640 кв. м., находящ се в гр. Айтос, съставляваща УПИ № VI в кв.2 по плана на бившия „Стопански двор“ ведно с построения в имота стопански обект двуетажна масивна сграда с РЗП от 320 кв. м. за сумата от 18 000лв. с ДДС. получена по банков път.

         АВ служба по вписванията Бургас

         НА № 101/20.04.2012 г. ФЛ Н.Д.Н. продава на дружество „И Прес“ ЕООД ЕИК*******, недвижим поземлен имот № 019001 с площ от 2697 дка, находящ се в местността „Домус Орман“, представляващ нива, девета категория с. Изворище, община Бургас за сумата в размер на 1 000 лв. с ДДС получена в брой.

         АВ служба по вписванията Поморие

         НА № 195/16.10.2014 г. ФЛ – П. Гюлмезов, ЕГН-**********, И. Гюлмезов, ЕГН-**********, Р. Гюлмезова - Главинова, ЕГН-**********, И. Борисова, ЕГН -********** и Н.Д.Н., ЕГН - ********** продават на ФЛ И. Сюлейман, ЕГН - ********** поземлен имот на площ 1612 дка находящ се в местност „Трапа“, с. Гълъбец, лозе с продажна цена в р-р на 600 лв. получена в брой.

         Според приходния орган, извършената ревизия на Н.Д.Н. цели да установи размера на получените доходи, направените разходи и движението на парични средства (с оглед установяване достатъчност/ недостиг на парични средства). След анализ на получените доходи и източници на финансиране е направена съпоставка на притежаваните имущества и направените разходи с получените доходи, на база на събраните доказателства.

         В хода на ревизията, органът е изследвал източниците на доходи и разходите на ревизираното лице за 2008г., 2009г., 2010г. и за 2011г., като по този начин е възприел началното салдо /наличните паричните средства/ към първия данъчен период от ревизията - 01.01.2012г., в размер на 280 251,94 лв. Начина по който е определено салдото е подробно описано в РД, неразделна част от оспорения РА. Там в табличен вид ревизиращият орган е посочил по години справка на приходите и разходите на лицето.

         За данъчен период 2012 г.:

         За проверявания период 01.01- 31.12.2012 г. според констатациите на органа по приходите, ревизираното лице не е получавало доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество, доходи от стопанска дейност на ФЛ като регистриран ЗП и др. съгласно ЗДДФЛ. Има подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, за доходи от стопанска дейност като ЕТ. За установяване размер на получените доходи през този период ревизиращият орган се е позовал на получените през 2012г. доходи от продажба на движимо и/или недвижимо имущество в размер на 68 220 лв. За определяне на данъчната основа на облагаемите доходи за процесния период ревизиращият екип е взел предвид разходите за издръжка и живот в размер на 4 800 лв., комунални разходи по фактури от доставчици – 14 593, 01 лв., платени суми по задължения към трети лица – банков кредит в размер на 28 750 лв. и разходи за заплатени данъци, ЗОВ, такси и др. публични задължения – 1 025,11 лв. Според установеното в хода на ревизията паричните средства в края на посочени данъчен период са в размер на 299 259,40 лв.

         При ревизията, в резултат на извършените процесуални действия, събраните доказателства и предоставените от лицето документи и писмени обяснения, както и въз основа на съпоставка за 2012 г. на получените доходи и направените разходи, според органа по приходите не е установено превишение на разходите над приходите към 31.12.2012г.

         За данъчен период 2013 г.:

         За проверявания период 01.01- 31.12.2013 г. според констатациите на органа по приходите, ревизираното лице не е получавало доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество, доходи от стопанска дейност на ФЛ като регистриран ЗП и др. съгласно ЗДДФЛ. Има подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, за доходи от стопанска дейност като ЕТ. Според установеното от приходния орган, за този данъчен период задълженото лице не е имало постъпления. За определяне на данъчната основа на облагаемите доходи за процесния период ревизиращият екип е взел предвид разходите за издръжка и живот в размер на 4 800 лв., комунални разходи по фактури от доставчици – 12 101, 68 лв., платени суми по задължения към трети лица – банков кредит в размер на 107 085лв. и разходи за заплатени данъци, ЗОВ, такси и др. публични задължения – 1 300,69 лв. Според установеното в хода на ревизията паричните средства в края на посочени данъчен период са в размер на 171 818,38 лв.

         При ревизията в резултат на извършените процесуални действия, събраните доказателства и предоставените от лицето документи и писмени обяснения, както и въз основа на съпоставка за 2013 г. на получените доходи и направените разходи, не е установено превишение на разходите над приходите към 31.12.2013 г.

         За данъчен период 2014 г.:

         За проверявания период 01.01- 31.12.2014 г. според констатациите на органа по приходите, ревизираното лице е получавало доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество, доходи от стопанска дейност на ФЛ като регистриран ЗП и др. съгласно ЗДДФЛ. Има подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, за доходи на физическо лице от полагане на личен труд като управител и съдружник в дружество „Амеро“ ЕООД – доход в размер на 6 340 лв., КСО, ЗЗО в размер на 1 857,62 лв., годишна данъчна основа – 4 482,38 лв. Според установеното от приходния орган, за този данъчен период задълженото лице не е имало други постъпления. За определяне на данъчната основа на облагаемите доходи за процесния период ревизиращият екип е взел предвид разходите за издръжка и живот в размер на 4 800 лв., комунални разходи по фактури от доставчици – 254,30 лв., платени суми по задължения към трети лица – банков кредит в размер на 20 990 лв., предоставени парични заеми на трети лица – към „Амеро“ ЕООД в размер на 100 000 лв., разходи за заплатени данъци, ЗОВ, такси и др. публични задължения – 1 848,40 лв. и разходи за застраховка, охрана и др. – 572,28 лв. Според установеното в хода на ревизията паричните средства в края на посочени данъчен период са в размер на 50 058,28 лв.

         При ревизията в резултат на извършените процесуални действия, събраните доказателства и предоставените от лицето документи и писмени обяснения, както и въз основа на съпоставка за 2014 г. на получените доходи и направените разходи, не се установи превишение на разходите над приходите към 31.12.2014 г.

         За данъчен период 2015 г.:

         За проверявания период 01.01- 31.12.2015 г. според констатациите на органа по приходите, ревизираното лице е получавало доходи от трудови правоотношения. Не е получавало доходи от стопанска дейност като ЕТ, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество, доходи от стопанска дейност на ФЛ като регистриран ЗП и др. съгласно ЗДДФЛ. Няма данни за подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Според установеното от приходния орган, за този данъчен период задълженото лице не е имало парични постъпления. За определяне на данъчната основа на облагаемите доходи за процесния период ревизиращият екип е взел предвид разходите за издръжка и живот в размер на 4 800 лв., комунални разходи по фактури от доставчици – 60,46 лв., платени суми по задължения към трети лица – банков кредит в размер на 23 028,62 лв., предоставени парични заеми на трети лица – към „Амеро“ ЕООД в размер на 110 000 лв., разходи за заплатени данъци, ЗОВ, такси и др. публични задължения – 2 201,66 лв. и разходи за застраховка, охрана и др. – 576,24 лв.

         При ревизията в резултат на извършените процесуални действия, събраните доказателства и предоставените от лицето документи и писмени обяснения, както и въз основа на съпоставка за 2015 г. ревизиращият орган установява несъответствие между получените доходи и направените разходи. Посочва, че към 31.12.2015г. задълженото лице има недостиг на парични средства в размер на 90 610.69 лв. Тези средства според органа задълженото лице не може да докаже документално, поради което същите се приемат като реализирани доходи от други източници облагаеми съгласно чл.35 т.6 от ЗДДФЛ, които не са декларирани в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015г. Според органа по приходите Н.Д.Н. дължи данък по ЗДДФЛ за реализирани доходи от други източници, облагаеми съгласно чл.35, т.6 от ЗДДФЛ в размер на 9 061,07 лв. – 10% върху данъчната основа – 90 610,69 лв. За не внесения в законния срок данък върху общия доход за 2015 г. на основание чл. 175 от ДОПК и чл.1 от ЗЛВДТДПДВ във връзка с чл.67, ал.4 от ЗДДФЛ, органа е начислил лихва в размер на 1 699,25 лв. изчислена към 06.03.2018г.

         За данъчен период 2016г.:

         За проверявания период 01.01- 31.12.2016 г. според констатациите на органа по приходите, ревизираното лице е получавало доходи от трудови правоотношения. Не е получавало доходи от стопанска дейност като ЕТ, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество, доходи от стопанска дейност на ФЛ като регистриран ЗП и др. съгласно ЗДДФЛ. Няма данни за подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Според установеното от приходния орган, за този данъчен период задълженото лице не е имало парични постъпления. За определяне на данъчната основа на облагаемите доходи за процесния период ревизиращият екип е взел предвид разходите за издръжка и живот в размер на 4 800 лв., платени суми по задължения към трети лица – банков кредит в размер на 30 574,65 лв., предоставени парични заеми на трети лица – към „Амеро“ ЕООД в размер на 40 000 лв., разходи за екскурзии, пътувания и др. – 400 лв. и разходи за заплатени данъци, ЗОВ, такси и др. публични задължения – 1 471 лв.        

         При ревизията в резултат на извършените процесуални действия, събраните доказателства и предоставените от лицето документи и писмени обяснения, както и въз основа на съпоставка за 2016 г. органа по приходите установява несъответствие между получените доходи и направените разходи. Приема, че към 31.12.2016г. задълженото лице има недостиг на парични средства в размер на 77 245.65. лв. Според органа, тези средства задълженото лице не може да докаже документално, поради което същите се приемат като реализирани доходи от други източници облагаеми съгласно чл.35 т.6 от ЗДДФЛ, които не са декларирани в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015г.Според органа по приходите Н.Д.Н. дължи данък по ЗДДФЛ за реализирани доходи от други източници, облагаеми съгласно чл.35, т.6 от ЗДДФЛ в размер на 7 724,57 лв. – 10% върху данъчната основа – 77 245,65 лв. За не внесения в законния срок данък върху общия доход за 2016 г. на основание чл. 175 от ДОПК и чл.1 от ЗЛВДТДПДВ във връзка с чл.67, ал.4 от ЗДДФЛ, органа е начислил лихва в размер на 665,22 лв. изчислена към 06.03.2018г.

         След завършване на ревизията и в 14-дневния срок по чл. 117, ал. 1 от ДОПК, резултатите от същата са обективирани в ревизионен доклад № Р-02000217005730-020-001/30.08.2017г. (л.38-94). По делото няма данни срещу издадения ревизионен доклад, на основание чл.117, ал.5 от ДОПК да са постъпвали в ТД на НАП - Бургас писмени възражения или представяне на доказателства. След преценка на извършените при ревизията действия, на установените факти и обстоятелства органа възложил ревизията и ръководителя на ревизията са постановили процесния РА № Р-02000217005730-091-001/07.03.2018г. (л.21-37). С цитирания акт е установен размера на задълженията по видове, периоди и лихвите за просрочие към тях, както следва: данък върху годишна данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. в размер на 9 061,07 лв. главница и 1 699,25 лв. лихва за просрочие, изчислена към 06.03.2018г., както и за период 01.01.2016г. – 31.12.2016г. в размер на 7 724,57 лв. главница и лихва – 665,22 лв., изчислена към 06.03.2018г.

         В срока по чл.152, ал.1 от ДОПК, с жалба с вх.№ 99-Н-146/22.03.2018г. по описа на ТД на НАП гр. Бургас, ревизираното лице - Н.Д.Н. е оспорил констатациите, обективирани в РА № Р-02000217005730-091-001/07.03.2018г. пред директора на дирекция „ОДОП” - гр.Бургас. По повод така подадената жалба, с решение № 110 от 21.05.2018г., решаващият орган е потвърдил изцяло ревизионния акт. Решението на директора на дирекция „ОДОП“ – Бургас е изпратено на ревизираното лице на 21.05.2018г. по електронен път, видно от приложеното по делото удостоверение за извършено пращане по електронен път /л.9/.

         За установяване на обективната истина по делото и проверка на спорните обстоятелства, Съдът е допуснал извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която има за задача да извърши калкулация и рекапитулация на паричните потоци на жалбоподателя, като включи и декларираната през 2007г. сума, след приспадане на нормативно-признатите разходи за земеделска дейност.

         Според изложеното в заключението на вещото лице /л. 726-739/, в паричния поток на жалбоподателя осъществен от приходния орган не участва сумата от 508 080,00 лв., представляваща деклариран доход от продажба на земеделска продукция през 2007 г., съгласно ГДД с вх. № 02009498/07.03.2008 г. с мотив, че ако тази сума е била разполагаема, лицето не би сключило договор за ипотечен кредит за сумата от 117 000,00 евро от 30.04.2008 г. и договор за ипотечен кредит за сумата от 33 000,00 евро от 23.09.2008 г.

         Предвид конкретиката на декларираните доходи през 2007г., експертизата прави следните уточнения: За да бъдат освободени от облагане за доходите си от дейността, свързана с производство на непреработена растителна и животинска продукция, физическите лица следва да бъдат регистрирани като земеделски производители. Независимо от това, в съответствие с чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ тези доходи, следва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация, като същите не участват при формирането на общата годишна данъчна основа, тъй като по условие са необлагаеми. За тях законодателят не е предвидил нормативно-признати разходи, както и задължителност при доказване на разходите за дейността.

На по-късен етап, за физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон Законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 29. ал. 1, т.1 от ЗДДФЛ , начина на формиране на облагаемия доход от този вид дейност, чрез намаляването на придобития доход с определен процент нормативно признати разходи -70 %, респ. 60%.

         В конкретния случай вещото лице установява, че Н.Н. е регистриран земеделски производител в качеството си на физическо лице от 07.12.2005 г. за 2006г. с предмет на дейност „отглеждане на едър рогат добитък“, като няма данни за валидна регистрация като земеделски производител за 2007 г. Посочва, че са декларирани доходи от дейност, свързана с производство на непреработена растителна и животинска продукция през 2007 г. в общ размер на 508 080,00 лв. и предвид горното, експертизата предлага два варианта вариант на изчисления на паричния поток:

         Първи вариант, който предлага експерта е с начално салдо 788 331.94 лв., който включва определеното от ревизиращият орган начално салдо за 2012г. /280 251,94 лв./ и сумата от 508 080 лв. - декларирани доходи от дейност, свързана с производство на непреработена растителна и животинска продукция през 2007 г., които не са взети предвид при определяне на салдото за 2012г. от ревизиращия орган. При този вариант вещото лице не е установило недостиг на парични средства през целия ревизиран период.

         Втори вариант на изчисления на паричния поток предложен с експертизата е с увеличение на началното салдо към 01.01.2012г. /280 251,94 лв./  със сумата от 152 424 лв., представляваща 30% от декларирания доход 508 080 лв. или общо 432 675,94 лв. При този вариант на изчисления, според експертното заключение недостигът на парични средства е в размер на 15 432,33 лв. и се отнася само за данъчен период 2016г. В тази хипотеза, дължимият данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2016 г. вещото лице е определило в размер на 1 543,23 лв., а лихвата в размер на 133,60 лв.

         Така извършената  и приложена по делото експертизата е изслушана и приета от страните без възражения, поради което съдът я кредитира изцяло като обективна, компетентно изготвена, съдържаща подробен отговор на поставените задачи.

          При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

         Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 156, ал. 1 от ДОПК от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и след проведено оспорване по административен ред, което е абсолютна предпоставка за развитие на съдебното производство. Поради това, жалбата се явява процесуално ДОПУСТИМА.

         Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следното:

         При извършената проверка за законосъобразност и обоснованост на ревизионния акт, настоящият съдебен състав констатира, че той е произнесен от компетентен орган и в съответната форма, като при издаването му са спазени процесуалните разпоредби на закона и правните норми на приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

         В настоящият случай, от приложените по делото заповед № РД-5/03.01.2017г. (л.13-14) и заповед №РД-1/02.01.2018г. (л.15-16) на директора на ТД на НАП-Бургас се установява, че ревизията е възложена от изрично определен за това орган по приходите. Оспореният ревизионен акт Р-02000217005730-091-001/07.03.2018г. е издаден, съгласно чл. 119, ал. 2 от ДОПК, от компетентните за това органи – началник сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията. Ревизионният акт е издаден в писмена форма и съдържа предвидените в чл. 120, ал. 1 от ДОПК задължителни реквизити – имената и длъжностите на органите, които го издават, номер и дата, данни за ревизираното лице, обхвата на ревизията, извършените действия в ревизионното производство, мотиви за издаването му, разпоредителна част, в която са определени задълженията на ревизираното лице, пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва, подписи на органите по приходите, които го издават. Към ревизионният акт е приложен и ревизионен доклад № Р-02000217005730-092-001/12.02.2018г. като неразделна негова част. При издаване на ревизионния акт, органа по приходите е спазил процесуалноправните разпоредби на ДОПК и ревизионното производство е приключило в указаните срокове.

         По същество спорът в настоящия казус се свежда до това дали при определяне на паричните средства в началото на данъчния период – 01.01.2012г. правилно органът е възприел сумата от 280 251,94 лв. като не е включил при изчисляването й сумата от 508 080 лв. представляваща деклариран доход от продажба на земеделска продукция през 2007 г., съгласно ГДД с вх. № 02009498/07.03.2008 г., Приложение №8.

         Регистрирани земеделски производители (стопани) по смисъла на §1, т.5 от Кодекса за социално осигуряване както към спорния минал момент, така и към настоящия са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Същите придобиват качеството на „регистриран земеделски производител" от датата на вписването им в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3 от 29 януари1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и притежават това качество до деня на отписването му, при условие, че ежегодно до 28 февруари заверяват регистрационната си карта в Областна дирекция „Земеделие“. Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок, губи качеството си на регистриран земеделски производител за следващата стопанска година. Регистрираните земеделски производители се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Лицата, регистрирани като земеделски производители, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица.

Регистрираните земеделски производители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция и придобили доходи за съответната година, определят окончателен размер на осигурителния си доход и дължимите осигурителни вноски в приложението към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 1 и Таблица 2). 

Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ / в редакцията до 31.12.2009 г./ не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Както се изясни и по-горе тази норма беше отменена с § 1, т. 3 на ЗИД на ЗДДФЛ /ДВ бр.95/2009 г./, но за получените доходи, през 2007г. е в законна сила.

Независимо, че по действалото през спорния момент законодателство до 31.12.2009 г. доходите са необлагаеми, на основание чл. 50 ал. 1 т. 2 от ЗДДФЛ, те задължително се декларират с годишна данъчна декларация.

Следователно задължение в годишната данъчна декларация за 2007г. да отразят доходите, в т.ч. субсидиите, свързани с тях които са получени до 31.12.2007 г., като попълнят Приложение № 8 на ГДД по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ са имали единствено и само регистрираните земеделски производители. Това се отнася както за физическите лица, регистрирани земеделски производители, така и за едноличните търговци с такава регистрация.

В тази връзка, по настоящото дело правилно е било констатирано от страна на административния орган обстоятелството, че жалбоподателят нито е бил регистриран като земеделски производител, нито е заплащал осигуровки като такъв. В този случай същият е изгубил още на 01.01.2007г. това придобито през 2005г. негово право. В този смисъл през 2007г. същият не попада в обхвата на разпоредбата за регистриран земеделски производител и за него както не възникват задължения по ЗДДФЛ, така и не е в състояние да се ползва от правата, които регистрацията предоставя на тези лица, вкл. правото да доказва доходи с декларация, дължима само от регистрираните земеделски производители.

В допълнение следва да се посочи и това, че в декларацията си по чл.50 от ЗДДФЛ, задълженото лице не е попълнило част ІV Регистрационни данни – номер на регистрационната карта на земеделския производител и срок на валидност на същата, поради което остава неизяснен въпроса дали лицето има валидна регистрация като земеделски производител, от коя дирекция „Земеделие“ е издадена същата и къде извършва дейността си.

Действително, дори да бе надлежно регистриран като земеделски производител, за него не съществува задължение за тази дейност да води счетоводство, съответно да доказва разходи. Обстоятелството, че за него не съществува задължение да води счетоводство не е равнозначно обаче на освобождаване от тежестта да докаже изпълнението на условията по чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ /редакция ДВ бр.113/2007 година/, факта на осъщественото от него производство на непреработена и/или преработена и/или животинска продукция.

В настоящото производство не са събрани като доказателства свидетелските показания или други писмени доказателства в подкрепа на твърдението за реализиране на подобна по вид и съответна по стойност земеделска продукция. Не са представени и доказателства за заплатени задължителни осигурителни вноски по КСО за тази негова дейност, които косвено да навеждат доводи в покрепа на тезата на жалбоподателя, че е извършвал земеделска дейност от която е реализирал доход в размер на 508 080,00лв..

Съдът намира, че преценени твърденията на жалбоподателя, неподкрепени от гласни и писмени доказателства, заедно с доказателствата, събрани при първоначалното разглеждане на делото, представят общи, неконкретизирани твърдения за получен доход през 2007г. от земеделска продукция, които не опровергават изводите на органите по приходите, обосновани в ревизионния акт.

По тази причина правилно при установяване на разполагаемата към 01.01.2012г. сума, органите по приходите не са се съобразили с декларираната през 2007г. без правно основание сума в размер на 508 080,00 лева, сочена като придобита от реализацията на земеделска продукция в необработен вид.

В подкрепа на изложеното относно липсата у Н.Н. на подобна сума през 2008г. са и фактите, че през съшата година лицето е изтеглило три банкови кредита на обща стойност 150 000,00 евро и 240 000,00 лева, които недвусмислено сочат, че задълженото лице е имало нужда от финансови средства и ако е разполагало с такива /декларирани в ГДД за 2007 г./ към датите на сключване на договорите за ипотечни кредити /30.04.2008 г., 23.09.2008 г. и 09.10.2008 г./, както твърди в жалбата си, то липсва логика да бъдат сключвани договори за заеми в такива големи размери и плащане на лихви и такси по тяхното обслужване.

Предвид изложените съображения, съдът намира жалбата в частта касаеща определяне на началното салдо на Н. за 2012г. за неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена с присъждане на съответните разноски в полза на ответната страна, в размер на 1105,00 лева.

Този извод предопределя потвърждаване на установения от страна на ревизиращия екип финансов резултат по години от 2012г. до 2016г. вкл, изцяло, в който случай потвърдени следва да бъдат и определените от страна на органа задължения за 2015г. и 2016г. по ЗДДФЛ.

 

Воден от горното, съдът

 

 

                                                Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Н., с ЕГН **********,  с адрес: ***, срещу Ревизионен акт /РА/ № Р-02000217005730-091-001/07.03.2018 г., издаден от В.Х.Р.на длъжност началник-сектор „Ревизии” – възложил ревизията и В.В.А.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 110/21.05.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, с който на основание чл.48 от Закона за данъка върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ във вр, с чл.35, т.6 от ЗДДФЛ са определени задължения за данък върху доходите по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2015 г. и 2016 г., в общ размер на 16 785,64 лв. и лихви за просрочие на същите, общо 2 364,47 лв., произтичащи от установен от органа по приходите недостиг на парични средства при изследване на имущественото и финансово състояние на Н..

 

            ОСЪЖДА Н.Д.Н., с ЕГН **********,  с адрес: ***, , да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП разноски за настоящата инстанция в размер на 1015,00 /хиляда сто и пет лева/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

 

СЪДИЯ: