ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1435 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:33 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.Н., редовно и своевременно призован не се явява, изпраща процесуален представител адв.С.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к М., надлежно упълноощена, с представено пълномощно

Явява се вещото лице С.В.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано  по жалба от Н.Д.Н., ЕГН**********, адрес: *** срещу Ревизионен акт №Р-02-000217005730-091-001/07.03.2018 година, издаден от В.Х.Р.на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и В.В.А.на длъжност главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията, потвърден с Решение №110/21.05.2018 година на Директора на дирекция ОДОП град Бургас при ЦУ на НАП.

                Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административни органя  е,  да установи наличието на материално-правните предпоставки за постановяване на оспорения РА, както и спазване на процедурите за провеждане на производството, до степен ненарушаваща непоправимо правото на защита на жалбоподателя.

 Съдът указва на всяка от двете страни в случай на позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които страната черпи права, в тежест на позовалия се е да установи наличието на всички факти.

          Съдът докладва постъпилата администретивна преписка.

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10092/10.09.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

          АДВ.К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Да се изслуша експртизата.

Ю.К.М.: Оспорваме жалбата. Да се приеме преписката. Да се изслуша експертизата.

Съдът след като изслуша становищата на страните и по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка в цялост.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Ю.К.М.: Аз също нямам въпроси към вещото лице.

Съдът, след като изслуша вещото лице и с  оглед становищата на страните

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението  на вещото лице С.В.А..

На  вещото лице А. да се изплати възнаграждение в размер на 1000.00 (хиляда) лева, от внесения по делото депозит и съобразно представената справка-декларация.

Съдът указва на жалбоподателя, че към настоящия момент не сочи доказателства за обстоятелството, че към 2007 година липсват доказателства, че е бил регистриран като земеделски производител.

АДВ.К.: Така е, не мога да представя доказателства. Други доказателствени искания нямам. Да се даде ход по същество.

Ю.К.М.: Също няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счита, че фактическата обстановка по делото е изяснена, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Ще моля  г-н съдия,  на основание чл.160, ал.1 да отмените изцяло ревизионния акт като незаконосъобразен и неправилен и да  ми дадете възможност в тридневен  срок да представя писмени бележки. Моля да бъдат присъдени  и разноски в размер на 1500 лева, съобразно  таблицата  по Закона за адвокатурата.

Ю.К.М.: Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Приетото в днешното съдебно заседание заключение на вещото лице, същото е възприело данните от ревизионната преписка, като единствената разлика е, че в началното салдо е включена сумата от 508 080,00 лв,  за които жалбоподателят твърди, че е негов доход.През 2007 година от подадена данъчна декларация е видно, че тези доходи не могат да бъдат получени от едно единствено лице, което няма наети други лица. През същия период тези доходи  бяха необлагаеми  и по тази причина само са декларирани, не са плащани данъци.

Регистрираното лице не е регистрирано по ДДС, като в тази връзка моля, да потвърдите обжлвания ревизионен акт, като правилен и законосъобразен. Моля да ни присъдите и ю.к.възнаграждение в размер на 1105 лева.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

  Съдът определя 7 дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: