ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети ноември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 1435 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Ищецът Ц.Г.И. не се явява, редовно призован. За него адвокат А., преупълномощена от адвокат Л.Р.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при МП не се явява представител, редовно уведомени.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова

 

СЪДЪТ указва на пълномощника на ищеца да конкретизира заявените претенции по размер.

 

Адвокат А.: Уточнявам претенцията както следва: за периода 19.07.2011г. – 19.09.2011г. претендираме сумата от 6 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие неизпълнение на изискванията относно битовите и санитарно- хигиенните условия в затвора, както и сумата от 3 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие неосигуряване на медицинско обслужване и неосигурен здравен контрол. За периода 16.06.2015г. - 14.05.2016г. претендираме сумата от 36 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, както и сумата от 18 000 лева, настъпили вследствие неосигурено медицинско обслужване и лечение. Твърдя, че служителите на ответника не са осигурявали необходимия медицински контрол. Ищецът е претърпял неимуществени вреди от това, че многократно е получавал здравословни проблеми от лошата хигиена, от столовата, от помещението, където е спял, от наличието на гризачи и други насекоми. Медицинският контрол се състои от дезинфекцирането на помещенията. С това уточнение, моля да бъде даден ход на делото.

Прокурор СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на Ц.Г.И. против ГД „ИН“ при МП, с която са предявени обективно съединени искове, както следва: 1) за сумата от 6000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода 19.07.2011 г. - 19.09.2011 г., настъпили вследствие неосигуряване на необходимите битови и санитарно хигиенни условия; 2) сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за същия период, настъпили вследствие неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение; 3) сумата от 36 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода 16.06.2015 г. - 14.05.2016 г., настъпили вследствие неосигуряване на необходимите битови и санитарно хигиенни условия; 4) сумата от 18 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за същия период, настъпили вследствие неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение.

В исковата молба се твърди, че ищецът е изтърпявал наказание лишаване от свобода в затвора Бургас през периода 19.07.2011 – 11.09.2011г. и периода 16.06.2015г. - 14.05.2016г. Изложено е, че по време на предстоя си в затворническото заведение същият е претърпял вреди, вследствие на лошите битови условия, а именно: недостатъчна площ на спалните помещения, недостатъчен приток на светлина и чист въздух, липса на санитарен възел, достъп до течаща вода и др. Наред с това се сочи, че на същия не е било осигурено медицинско обслужване, съобразно изискванията в чл.128 от ЗИНС, като такова е осигурявано само в един ден седмично.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенцията. Приложени са писмени доказателства.

С исковата молба са направени доказателствени искания.

Съобразно разпоредбата на чл. 154 от ГПК, всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи твърдените в исковата молба обстоятелства. Същият следва да докаже в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

Страните сочат доказателства за твърдените факти.

 

Адвокат А.: Поддържам исковата молба. От доказателствените искания в исковата молба поддържаме само две. Оттегляме искането по т.4 да бъде представено цялото досие на ищеца от Затвора Бургас. Оттеглям и искането по т.3, тъй като ответникът, с отговора на исковата молба е представил справката за килията, в която е изтърпявано наказанието лишаване от свобода. Поддържам искането и моля да допуснете до разпит двама свидетели, с посочените в молбата имена, като с разпита им ще доказваме условията, при които лицето е търпяло присъдата, както и вредите, които същият е претърпял. Аз не можах да вляза във връзка с ищеца, защото от вчера съм преупълномощена. Двамата свидетели, които искаме да бъдат допуснати, ще установяват различни обстоятелства и за различни периоди. Ако лицата ще установяват факти за един и същи период, то единият няма да бъде разпитан. Другото ни искане е по отношение на т.2- да бъде представен дневник, в който съгласно закона са отразени предписанията на здравните инспектори. Заявявам, че поддържам това искане. Други доказателствени искания нямам.

Прокурор СТОЯНОВА: Считам, че направените доказателствени искания за разпит на двама свидетели, които ще установяват факти за различни периоди от време, са допустими. Моля да уважите и оттеглянето на доказателственото искане за представяне на затворническото досие.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направените искания за събиране на гласни доказателства и за задължаване на ответната страна да представи дневник, в който са отразени предписания на здравните инспектори, съдът намира за основателни, доколкото сочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото, поради което същите следва да бъдат уважени. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба и към отговора на ответника писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Г.Д.О. и П.Н.М., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание чрез началника на затвора Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА на осн. чл. 190 от ГПК ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание заверено копие от дневник, в който са отразени предписания на здравни инспектори.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2016г. от 10.50. за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят свидетелите чрез началника на Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: