О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1235 

 

Град  Бургас, 25.07.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и пети  юли през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева 

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1435 по описа за 2012 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Сабрина” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Р.К.Ю., подадена от пълномощник адв. К. Т. – АК-гр.Пловдив, против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници” да се произнесе по подадената от дружеството жалба срещу волеизявлението на началника на Митница – Бургас, обективирано в писмо с изх. № 2603-699/08.09.2011г., с което стоките по митнически манифест BG 001007/262/12.04.2011г., статии №№ 9, 10, 11, 12 и 13, се считат за изоставени в полза на държавата, на основание чл.60, ал.1 и ал.2 от Закона за митниците.

Жалбата е подадена до Административен съд – София-град, който с определение  в публично съдебно заседание на 19.06.2012г., постановено по адм.д. № 10229 по описа за 2011г., е прекратил образуваното производство и изпратил по подсъдност делото на Административен съд – град Бургас, на основание чл.135, ал.2 от АПК.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира същата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.7 от АПК. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Видно от доказателствата по адм.д. № 10229 по описа на Административен съд – София-град, с писмо рег. индекс 94КК/50/21.11.2011г., директорът на Агенция „Митници” е разгледал жалбата на дружеството против соченото волеизявление на началника на Митница – Бургас и е приел, че последното е законосъобразно, т.е. не е налице твърдяния мълчалив отказ на горестоящия административен орган да се произнесе по подадената до него от „Сабрина” ООД жалба срещу волеизявлението на началника на Митница – Бургас, обективирано в писмо с изх. № 2603-699/08.09.2011г.

С жалба от 9.12.2011г. до административния съд, „Сабрина” ООД е обжалвало писмо с изх. № 2603-699/08.09.2011г. на началника на Митница – Бургас, потвърдено с писмо рег. индекс 94КК/50/21.11.2011г. на директора на Агенция „Митници”, по която жалба е образувано адм.д. № 264/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас, насрочено за 26.09.2012г. от 10.30ч.

При тези данни, по описа на Административен съд – гр.Бургас са образувани две дела с едни и същи страни и на едно и също основание. Съгласно чл.220 от ЗМ, всяко лице може да обжалва засягащи го решения на митническите органи по реда на АПК. В случая, предвид потвърждаването от директора на Агенция „Митници” на обжалвания пред него акт на началника на Митница – Бургас, съгласно чл.98, ал.2, изречение второ от АПК на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.

Налице са предпоставките на чл.159, т.7 от АПК за прекратяване на настоящото дело – наличие на образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание. С оглед датата на образуване на производствата, адм. дело № 264/2012г. предхожда във времето адм. дело № 1435/2012г., поради което по-късно образуваното производство следва да бъде прекратено, а делото, с оглед приложените по него писмени доказателства – присъединено към по-рано образуваното адм.д. № 264/2012г. по описа на съда.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Сабрина” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Р.К.Ю., против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници” да се произнесе по подадената от дружеството жалба срещу волеизявлението на началника на Митница – Бургас, обективирано в писмо с изх. № 2603-699/08.09.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1435/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1435/2012г. към адм. дело № 264/2012г., двете по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: