ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1434 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛАДКО И СОЛЕНО“ ООД, представлявано от управителя М.Д., редовно  и своевременно призован,  не изпраща законния си представител, не изпраща и процесуален  представител.

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП, редовно и своевременно призован се представлява от ю.к. Д. и ю.к.Т., с представени пълномощни в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К.Д.: Да се даде ход на делото

Ю.К. Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „Сладко и солено“ ООД, чрез управителя М.Г.Д., ЕИК 102917949, с адрес: град Бургас, ул.“Асен Златаров“ №**против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № фк-203-0272563 от 01.06.2018 година, издадена от Началник отдел „Оепартивна дейности“ Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът указва на страните доказателствената тежест, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт. В тази връзка в тежест на ограна е да установи извършено в лицето на жалбоподателя административно нарушение по ЗДДС, което е конкретно по място, обстоятелства, време и авторство в лицето на жалбоподателя, като  в случай, че жалбоподателя твърди позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, в негова тежест е да установи наличието на същите.

В тежест на административния орган е и да докаже, че така постановената принудителна административна мярка е  обоснована по вид и  размер.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Ю.К.Д.: Оспорваме жалбата.Нямам възражения по доклада. Няма да сочим допълнителни доказателства. Моля да приемете представените.

Съдът, като взе предвид изявлението на ответния орган по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, по опис.

Ю.К.Д.: Нямаме  доказателствени искания.

Ю.К.Т.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.Д.:Смятаме,  че нарушението, за което е наложена ПАМ, а именно неиздаване на касов бон, за което е съставен  и АУАН е безспорно установено , не се оспорва и в жалбата, поради което считам, че по силата на нормата на чл.186 от ЗДДС ПАМ е правилно наложена. В самата заповед органа е мотивирал  подробно срока, за който е наложена мярката, а именно 15  дни, пояснил е защо е толкова, поради което Ви моля да постановите решение, с което да потвърдите изцяло обжалвана мярка.

Ю.К.Т.: Поддържам становището на ю.к.Д..

 

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание

   Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: