ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети юли                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1434 по описа за 2017 година.

 

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хармонт“ ЕООД се явява управителят Н.Х..

За ответника- Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ се явява Б.П.- правоспособен юрист на длъжност „Главен експерт“ в отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство“, надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Хармонт“ ЕООД против писмо с изх. №26-Х-35/02.02.2017 г., издадено от главен директор на Главна дирекция „ЕФК“, за налагане на финансова корекция в размер на 10% от верифицираните разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG161PO003-2.1.13-0006-C0001/Su-01 от 14.08.2013г., сключен с „Епилог“ ЕООД на стойност 734 792 лв. без ДДС.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения съобразно разпоредбата на чл. 154 от ГПК. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ указва на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа издал обжалвания акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Заявявам, че поддържам изцяло депозираната пред съда жалба. Моля да се приемат представените с преписката доказателства и допълнителните такива по делото. Смятам, че въобще процедурата по тази оперативна програма е толкова изчистена от възможности, че се учудвам, че се налага финансова корекция. Всяка едно действие по тази програма- обявяване на тръжна процедура, обявяване на кандидатите, обявяване на печелившата оферта, подписване на договор, всяка една стъпка е била одобрявана от оперативния орган и след като са минали толкова много проверки и не са констатирани нарушения, след 3 години получаваме това писмо с налагането на тези корекции. Не виждам нужда от експертиза, по делото има представени достатъчно писмени доказателства. Представям писмена защита, с копие за ответната страна.

Гл.експерт П.: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна. Обръщам внимание на факта, че жалбоподателят е предупреден за извършената процедура, като същата е предвидена както в закона, така и в европейското законодателство, и процедурата е извършена изцяло и законосъобразно. Освен спомената заповед за компетентност на управляващия орган считам, че преписката е окомплектована изцяло и няма да соча други доказателства. Моля да ми се предостави срок да представим заповедта.

 

СЪДЪТ намира приложените и с административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се предостави възможност на ответната страна да сочи допълнителни доказателства във връзка с компетентността на органа, издал обжалвания акт. Ето защо не следва да се приключва събирането на доказателствата, а делото следва да се отложи за друга дата. Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да ангажира посочените доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: