О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1098

 

гр.Бургас , 29.06.2012г.

 

Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1434 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 166, ал. 4 във връзка с ал. 2 АПК във връзка с чл. 51, ал. 3 от Закон за храните.

Подадена е жалба-искане от „ТОНУС-2010” ЕООД гр. Царево, представлявано от Д.Н.Н., с която се иска спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на заповед № ВД-4004/25.06.2012 година за спиране експлоатацията на обект, издадена от Директор на ОДБХ гр. Бургас.

В срока за комплектоване на преписката и изпращането и от ответника, на 29.06.2012г. жалбоподателят е подал молба / вх.№ 5263/, с която заявява, че правния му интерес от спиране на изпълнението е отпаднал, поради издаване на № ВД-4172/29.06.2012 година от Директор на ОДБХ гр. Бургас, с която е отменена заповед № ВД-4004/25.06.2012 , и иска прекратяване на производството.

Съдът приема, че по същество с молбата е заявено оттегляне на искането, поради което и на осн. чл. 159 т.8 и чл. 160 АПК,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба-искане от „ТОНУС-2010” ЕООД гр. Царево, представлявано от Д.Н.Н., с която се иска спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на заповед № ВД-4004/25.06.2012 година за спиране експлоатацията на обект, издадена от Директор на ОДБХ гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1434/ 2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ:………………………………