ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1433 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Приморско, редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С молба вх. № 9697/19.10.2016 г. жалбоподателят представя документи по опис, прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани в молбата въпроси и за задължаване на ответника да представи доказателства. С молбата се прави искане да бъде спряно производството по настоящото дело, тъй като в Административен съд Бургас има висящо административно дело  608/2016г., с предмет обжалване на отказ на кмета на община Приморско да издаде удостоверение за търпимост на същите бунгала и сгради.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата и доказателствените искания. Поддържам и молбата, която е депозирана след жалбата и искането за спиране на това производство до приключване с влязъл в сила акт на производството по административно дело №608/2016 г., тъй като искането за отмяна на процесния административен акт по посоченото административно дело предшества искането по настоящото дело.

Поддържам искането за съдебно-техническа експертиза, като Ви моля вещото лице, което ще извърши експертизата, да се запознае с архива в община Приморско, с преписка от РДНСК с посочен вх. №943/2001г., където се твърди, че има някакви строителни книжа, както и със строителните книжа, които се намират в праводателя на доверителя ми, а именно Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД. Те са представени с молбата, но са в нечетлив вид и е направено официално запитване да се представят в по-пригоден вид, дори за четене, но имаме отговор от Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД, че в по-добър вариант не могат да бъдат представени, тъй като самите оригинали са лоши.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, оспорваме жалбата като неоснователна .

По отношение на доказателствените искания считам, че не следва да се уважават доказателствените искания, касаещи заключението на вещото лице И.Б., което е изготвено във връзка с друго дело и за друг случай; заверено копие на удостоверение за търпимост и заповед за категоризация на хотел „Гея“ Китен.

Оспорвам представените с допълнителната молба писмени доказателства като неверни и неотносими по делото. От тях не може да се извлече идентичност на процесните бунгала с тези, които са отразени в самите протоколи за въвеждането в експлоатация. Доколкото е отбелязано в самите протоколи, че се касае за приемане по Правилника за капиталното строителство, то протоколите нямат необходимото съдържание, изискуемо по същия правилник. Съгласно чл. 65, ал. 5 от правилника всички обекти на МНО се приемат от нарочен орган – Държавната техническа комисия на МНО. Видно от самите протоколи и извлеченията от сметките, тези обекти не са приети от такава техническа комисия. Касае се за ламаринени бараки, които са различни от тези, които се претендират от жалбоподателя. Отделно от това, не може да се установи идентичност и на местността, където са били поставени.

С представените с втората молба доказателства се цели да бъде доказан начин на извършване на строителство на процесните бунгала, но аз считам, че бунгалата, за които се говори с тези документи, не са идентични с процесните, както по вид, така и по местонахождение, поради което ги оспорвам като неверни и неавтентични.

АДВОКАТ А.: Както беше изразено становището на ответната страна, това строителство е извършено от МНО. Ние като правоприематели нямаме архива за самото строителство. С тези писмени доказателства, представени с допълнителната молба, се е снабдил жалбоподателят от Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД, който е правоприемник на поделението, при когото се съхраняват представените писмени доказателства и сме затруднени да представим дори официални ксерокопия, тъй като самите оригинали са в лошо състояние. Макар и четливи, при едно ксерокопие се оказват нечетливи. За да се докаже твърдението на моя доверител, се налага да се извърши справка по всички строителни документи, които все още се съхраняват в Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД.

Що се касае, че тези протоколи не са относими, то това ще се установи от поисканата от нас експертиза, която има поставена задача –идентичност и местоположение на това строителство.

Ето защо, ще моля да бъдат приети тези четливи документи, а на експертизата да й се укаже да работи и съобразно наличния архив в Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД.

АДВОКАТ К.: С оглед направеното искане в т.3.2. на жалбата за представяне от главният архитект на община Приморско на констативен акт от 19.12.1973 г., заявявам, че такъв документ не се съхранява в общината и няма как да го представим.

По отношение искането за експертиза, не възразяваме да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, но считаме, че задачите трябва да се допълнят със задача вещото лице да установи действащите подробни устройствени планове за местността „Пясъка“ през годините и да отговори на въпроса дали така поставените сгради съответстват на плановете към момента на тяхното поставяне или изграждане и на настоящия ПУП, както и да посочи какъв е статутът на самата територия.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и с молба, подадена от жалбоподателя на 19.10.2016 г. Съдът отбелязва, че посочените в жалбата като приложение на л. 12 от делото заключение на вещо лице И.Б., удостоверение за търпимост и заповед за категоризация на хотел „Гея“ гр. Китен и извадка от експертна оценка, изготвена от вещото лице Д.Д., не са представени по делото.

Намира за основателно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която, след като се запознае с доказателствата по делото и наличните документи, касаещи процесните бунгала, намиращи се в община Приморско, Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД и РДНСК, да отговори на следните въпроси:

Коя е годината на изграждане на процесните бунгала?

Към датата на изграждането им съществуват ли документи за разрешаване на строителството по действащия към времето на изграждане законов ред?

Вещото лице да посочи какъв е бил статутът на земята, върху която са изградени бунгалата към датата на изграждането им и дали за имота към този момент е съществувал регулационен план.

Вещото лице да посочи по какъв начин е регулиран процесният имот към датата на издаване на оспорения акт и дали извършеното строителство в имота на процесните бунгала съответства на правилата и нормативите за застрояване, регламентирани с разпоредбите на ЗУТ  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съдът намира за неоснователно искането на жалбоподателя, формулирано в молба, подадена по делото на 19.10.2016 г. за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело № 608/2016 г. по опис на Административен съд Бургас. Мотивите за това са, че предмет на двете производства е законосъобразността на различни индивидуални административни актове, издадени от различни административни органи, които не са в съотношение на преюдициалност на един към друг.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя, формулирано в молба, подадена по делото на 19.10.2016 г. за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело № 608/2016 г. по опис на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и тези, представени с молба от 19.10.2016 година.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. З.А., на която делото да се предостави след внасяне на определения депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.01.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: