ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1433 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. А.В..

 

По делото е постъпила молба от жалбоподателя, с която се иска на вещото лице да бъде поставен допълнителен въпрос, който е формулиран в молбата.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност о чл. 291 от НК:

 

А.В.В. – 47 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Г-н В., установихте ли идентичност на процесните бунгала по местности и по изграждане с посочените в описите на дълготрайните материални активи, включени в капитала на ГУСВ, както и протокола за въвеждане на бунгалата в действие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Това го приех за вярно, че това са бунгалата. Абсолютно сигурен не мога да бъда, защото в описа е написано само бунгала 13 броя. Липсва местност и индивидуализация на имотите, в които се намират бунгалата.

От 2006 г. е строителният и регулационният план.

За спорт и отдих е предназначението на процесните имоти, в които се намират бунгалата.

В застроителния и в регулационния план с червени пунктирани линии се дават зоните на застрояване, тоест има в двата имота четири  фигури с червени пунктирани линии. В тези граници трябва да се извърши застрояването, а бунгалата са извън тези граници за засторяване в съответните имоти. А как е направено и защо така са очертани, няма как да знам.

Прави се регулационен и застроителен план и се предвижда тези имоти да влязат в регулационния план. Собствениците трябва да подадат молба за смяна на статута.

Имотите попадат в границите на регулационния план, но към момента предназначението на имотите не е променено. Те продължават да бъдат със статут на земеделска земя.

Едно от бунгалата е масивно, останалите са сглобени от интернитови плоскости и метална рамка, но по мое мнение е невъзможно същите да бъдат демонтирани и монтирани наново без да бъде нарушена цялостта и функционалността им, защото има сервизни помещения във всяко едно бунгало, които няма как да бъдат премествани. Освен това те са свързани с бетонов постамент и за да се демонтират, трябва да се изрязват болтовете или да се изкърти постаментът.

 

СЪДЪТ запозна вещото лице с въпроса, формулиран от жалбоподателя в писмена молба, представена по делото на 18.04.2017 г., касаещ документи, съдържащи се в преписка № 943/24.01.2002 г. на РДНСК – гр. Бургас за установено незаконно строителство.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Запознат съм с наличието на такава преписка. Посетих РДНСК и изисках преписката, но от там ми отговориха, че нямат никакви документи при тях. Аз не бях много настоятелен, защото нямах такъв въпрос и на служителите в РДНСК  не им се занимаваше с този въпрос да търсят документи по тази преписка. Документите, съдържащи се в тази преписка, аз успях да намеря от друго дело.

Искам да уточня, че навремето строителни войски си съставяха собствени протоколи обр. Акт 16 за приемане на строителство, извършено от тях. Затова съм почти сигурен, че документите за тези бунгала няма да могат да бъдат намерени нито в общината, нито в РДНСК. Ако има такива, те трябва да бъдат търсени в строителни войски. От тази преписка, която е цитирана в молбата, съм успял да намеря само становище на РДНСК по отношение на незаконното строителство.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд. Не следва да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице, тъй като за представянето на писмени доказателства по делото, каквито са решения за обособяване на територия за отдих и одобрени засторителни разрарешения за процесните бунгала, посочени в молбата на жалбоподателя от 18.04.2017 г., не се изискват специални знания. За снабдяване с тези документи на жалбоподателя следва да бъде издадено съдъбно удостоверение, което да му послужи пред РДНСК – гр. Бургас и въз основа на което на същия да бъдат предоставени заверени перписи от всички документи, съдържащи се в преписка № 943/24.01.2002 г. на РДНСК – гр. Бургас.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. А.В.В..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да бъдат изплатени от внесения по делото депозит.

На жалбоподателя да бъде издадено съдебно удостоверение след внасяне на дължимата държавна такса, по силата на което същият да се снабди със заверени копия от документите, съдържащи се в преписка №943/24.01.2002 г. на РДНСК – гр. Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.05.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: