ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1433 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Приморско, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице инж. З.А..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпила молба вх. № 11898/27.12.2016 г., с която вещото лице инж. З.А., заявява, че поради заболяване е затруднена да пътува за справки и огледи и не е възможно да посети Община Приморско за изготвяне на експертизата, поради което моли да бъде приет отводът й като вещо лице по делото.

 

С молба вх. № 247/12.01.2017 г. жалбоподателят „Атлиман клуб“ ЕООД представя заключение на извършена техническа експертиза от вещото лице И.Б.; извадка от експертна оценка, изготвена от вещото лице Д.Д.; удостоверение за търпимост № 1/02.07.2012 г. и заповед за промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект № 715/20.07.2012 година.

 

На 18.01.2017 г. по делото е депозирана и молба от пълномощника на жалбоподателя, с която предвид искането на вещото лице З.А., посочва като евентуално вещо лице, което да бъде назначено по делото – З.И., след изразено съгласие на ответника.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя с писмена молба вх. № 247от 12.01.2017 г.

Искането на вещото лице З.А. за освобождаване от задълженията й по това дело следва да бъде уважено.

Съдът намира, че не следва да назначава като вещо лице това, посочено от пълномощника на жалбоподателя с молбата от 18.01.2017 г., на първо място, защото липсва изразено становище от страна на ответника и на следващо място за това, че вещото лице не е индивидуализирано с три имена и посочване на специалност, така, че съдът да е в състояние да прецени компетентността му.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от заключение на извършена техническа експертиза от вещото лице И.Б.; извадка от експертна оценка, изготвена от вещото лице Д.Д.; удостоверение за търпимост № 1/02.07.2012 г. и заповед за промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект № 715/20.07.2012 година.

ЗАМЕНЯ вещото лице З.А. и вместо него НАЗНАЧАВА Т.Х.Б., на която делото да се докладва за изготвяне на експертизата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.03.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: