ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1433 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства и да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ констатира, че с определение от 19.04.2017 г. по искане на жалбоподателя, формулирано в молба от 18.04.2017 г., е разпоредено издаване на съдебно удостоверение след внасяне на дължима държавна такса, по силата на което същият да се снабди със заверено копие от документите, съдържащи се в преписка № 943/24.01.2002 по опис на РДНСК – гр. Бургас. Съдебното удостоверение е изготвено и приложено към делото, но към настоящия момент жалбоподателят не е внесъл държавна такса и не е положил никакви усилия да се снабди с документите, които желае да бъдат приети като доказателства по делото.

 

Съдът намира, с оглед и становището на ответника, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания. Освен, че жалбоподателят към момента се е дезинтересирал от събиране на други доказателства, съдът посочва и че исканите от него документи, за които има данни по делото, са неотносими към правния спор дотолкова, доколкото с тях се цели да бъде установено законосъобразно изграждане на бунгалата, за които е постановен отказ за издаване на удостоверение за търпимост. Ако се приеме тезата на жалбоподателя, че бунгалата са изградени законно, то се обезсмисля производството за издаване на удостоверение за търпимост, тъй като същото е приложимо само по отношение на незаконно изградени строежи през посочения в съответните норми период.

Съдът намира, че по делото са събрани достатъчно доказателства, въз основа на които да е възможно да бъде направена преценка за законосъобразност на постановения акт, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решението, с което отхвърлите жалбата на „Атлиман клуб“ ЕООД против решение № 7/09.06.2016 г. на Главния архитект на Община Приморско като неоснователна и недоказана, както и да ни присъдите направените по делото разноски, за които представям списък на разноските.

Представям и моля да приемете подробни писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: