Р Е Ш Е Н И Е

 

        1381                                         10.07.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1432 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „БУЛГАРПЛОД” ЕООД, гр.Бургас, ЕИК ********** против Решение № 197 от 09.05.2018 година, постановено по АНД № 137 по описа за 2018 година на Районен съд гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-001199/15.11.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ на касатора „БУЛГАРПЛОД” ЕООД, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500.00 лева.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът „БУЛГАРПЛОД” ЕООД се представлява от адв. Н. К., която поддържа жалбата.

Ответникът по касацията Дирекция „Инспекция по труда - Бургас“, редовно и своевременно призован, не се представлява и не изразява становище по касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал. от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

По делото наказващият орган не е доказал извършването на нарушението. С оспореното НП дружеството е санкционирано за извършено нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ затова, че същото на 01.08.2017г. не е държало на разположение на Инспекцията по труда като контролен орган, поименни месечни графици за работа на работещите в стопанисвания от него търговски обект (склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Несебър, зад автомивка след супермаркет „Жанет”), за периода 01.05.2017г. – 01.11.2017г., за който съгласно заповед № 1/28.04.2017г. е въведено сумирано изчисляване на работното време, с период на отчитане шест месеца.

За да приеме за установено извършеното нарушение административно-наказващият орган е кредитирал напълно приложената по делото заповед № 1/28.04.2017г.

За да постанови своето решение първоинстанционният съд е приел, че е без значение за законосъобразността на оспореното пред него НП обстоятелството, дали цитираната заповед е действително подписана от управителя на дружеството, като се е позовал на разпоредбата на пар.1, т.3 и т.5 от ДР на КТ. Дори и да се приеме за основателна тази теза, бе следвало да бъде установено по безспорен начин, че заповедта, с която е въведено сумирано изчисляване на работното време е действително издадена от длъжностно лице, на което е било „възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието”, съгласно цитираните разпоредби, т.е. има правомощието да я издава от името на дружеството работодател. В приложената по делото заповед № 1/28.04.2017г. не е посочено поименно лицето, която я е издало, респ. неговата длъжност – управител или друго упълномощено по съответния ред лице. Във въззивното и настоящото съдебно производство не е да доказана автентичността и истинността на посочената заповед. Отделно от това от административнонаказателната преписка и от доказателствата по делото не е установено кой е „упълномощеният представител на дружеството”, който е предоставил на служителите на инспекцията на труда заповед № 1/28.04.2017г. Първоинстанционният съд се е задоволи единствено да посочи в мотивите си, че същата е представена за целите на проверката пред ДИТ Бургас от лице, упълномощено по надлежния ред да представлява „БУЛГАРПЛОД” ЕООД” пред дирекцията, но не цитира името и длъжността му.

Доказването на обстоятелствата, които са основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност от страна на Дирекция “Инспекция по труда”, е в нейна тежест. Административно-наказващият орган при твърдяно от него нарушение по  чл.403а, ал.1 от КТ, извършено от „БУЛГАРПЛОД” ЕООД” е следвало да установи с всички допустими доказателства този факт. При водене на делото както пред РС-Несебър, така и пред настоящия съд, не са представени, нито ангажирани доказателства, които да доказват извършване на санкционираното деяние и преди всичко истинността на заповед № 1/28.04.2017г., наличието на която е задължителна предпоставка за извършване на административното нарушение, за което е санкционирано дружеството - касатор.

По изложените съображения, съдът счита, че решението на районния съд като неправилно следва да се отмени, като се отмени и оспореното НП.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 197 от 09.05.2018 година, постановено по АНД № 137 по описа за 2018 година на Районен съд гр.Несебър, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001199/15.11.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ на касатора „БУЛГАРПЛОД” ЕООД, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500.00 лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

   2.