ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1431 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД, редовно уведомено, не изпраща процесуален представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото са постъпили писмени бележки вх.№ 9801/24.10.2016година от жалбоподателя, чрез процесуалния му представител адв.Г.. Със същите последната заявява, че не възразява да се даде ход на делото и изразява становище по съществото на спора.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 8723/12.07.2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение №825/11.05.2015г., постановено по административно дело № 1968/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с дадени  изрични указания по приложението на закона и относно попълване на доказателствената  съвпукност по делото.

В изпълнение  на указанията на  ВАС съдът е разпоредил за необходимостта от представяне  на доказателства от страна на ответния орган, касаещи  реалното  извършване на услугата  по трите компонента  на ТБО, а именно сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистота на обществените  територии и поддържане функционирането  на депа  или извозване на отпадъците до такива,  които доказателстава да касят спорните по делото периоди. Със същото разпореждане съдът е указал, че тежестта да докаже реалното извършване  на  спорните услуги пада върху ответния орган.

В изпълнение на указанията  от Директора на ДМДТ при Община Припморско са приложели писмени даказателсва по опис, като същите  са своевременно оспорени от страна на жалбоподателя.Същият е изложил аргумент, че представената  заповед за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги не доказва реално извършане на същите.Такова не се установява  и със заповедта за  определяне на служители  по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите  за обществено  ползване.

Що се отнася до представените по делото  пътни листи,  същите са оспорени относно верността  на отразените в тях обстоятелства, оспорени са и представените по делото протоколи от общинското  предприятие „Чистота и озеленяване” гр.Приморско, относно верността на отразените в същите обстоятелства.

Съдът намира така представените доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени по опис и входирани под №9529 на 13.10.2016 година от ответния  орган писмени доказателсва.

Предвид  изявлението за оспорване  верността  на отразените  в частни свидетелстващи документи обстоятелства, а именно протоколи  от  ОП „Чистота и озеленяване“ гр.Приморско на лист от №19 до №30 включително по делото, както и  на пътни листи на лист от №35 до №80 включително по делото съдът  намира, че с оглед разпоредбите на чл.193, ал.2 от   ГПК, вр чл.144 АПК  следва да отправи запитване до ответния орган желае ли да се ползва от така представените доказателства, с оглед преценка откриване на производство за оспроването им.По тази причина и воден от горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ЗАДЪЛЖАВА  ответния  орган в 3-дневен срок от уведомяването му да заяви изрично  ще се ползвали от представените писмени доказателства: а именно протоколи  от  ОП „Чистота и озеленяване“ гр.Приморско на лист от №19 до №30 включително по делото, както и  на пътни листи на лист от №35 до №80 включително по делото, като становището следва да бъде представено не по-късно от датата на следващото  съдебно заседание.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.11.2016 година от 14:30 часа за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

          Протоколът изготвен в съдебно заседание

          Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: