ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На девети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1431 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД, редовно уведомено, не изпраща процесуален представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото с входящ № 10167/04.11.2016 година е постъпило писмено становище от жалбоподателя „Софийски имоти” ЕАД, във връзка с определение на съда, постановено в открито съдебно заседание на 26.10.2016 година, по съществото по спора.

         Съдът докладва, че по делото с входящ №10251/08.11.2016 година е постъпило писмо от ответната страна, с което заявява, че желае да се  ползва от представените писмени доказателства, а именно  протоколи и пътни листи от ОП”Чистота и озеленяване” гр.Приморско.

         Съобразно изявлението на ответния  орган съдът намира, че са налице предпоставките на чл.193, ал.1 от ГПК вр. с параграф 2 от ПР на ДОПК за откриване на производство  по оспорване истинността  на представените  частни свидетелстващи документи, а именно  протоколи и пътни листи, приети  в о.с.з. на 26.10.2016 година,  изходящи от ОП „Чистота и озеленяване” гр.Приморско

На основание  чл.193, ал.3 от ГПК, вр. с параграф 2 от ПР на ДОПК и след като съобрази обстоятелството,  че е оспорена истинността  на частни свидетелстващи документи, които не носят подписа на оспорилия ги жалбоподател, тежестта за доказване  истинността на същите, касателно верността на обстоятелствата, отразени в тях пада  върху  директора на ДМТ при Община Приморско.

Със свое разпореждане от 28.09.2016 година съдът е указал необходимостта от представяне  от страна на ответния орган на релевантни  за спора  доказателства, като към настоящия  момент не се твърдят  и не  се сочат  други такива, различни от представените и коментирани по-горе, нито се ангажира чрез  процесуално искане за отлагане на делото  представянето на допълнителни такива, удостоверяващи истинността на оспорените преди предходно съдебно заседание и заявени за ползване частни свидетелстващи  документи.

В тази връзка  съдът намира, че  доказателствената съвкупност  е събрана и обобщена в цялост и поради изчерпване възможността  за събиране на допълнителни  доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на  доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: