ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1430 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Специализирана болница за рехабилитация „Бургаски минерални бани“ ЕАД се явява адвокат К., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Специализирана болница за рехабилитация „Бургаски минерални бани“ ЕАД против писмена покана № РД-25ПП-5/17.10.2016г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от управителя на Националната здравноосигурителна каса София. Делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 7387/05.06.2018 г. по адм.д. № 5358/2018 г. на Върховния административен съд е отменено постановеното по спора решение № 376/08.03.2017 г. по адм.д. № 2285/2016 г. на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав със задължителни указания.

 

Адвокат К.: С оглед дадените указания от Върховен административен съд, поддържам подадената жалба. Моля да бъде допусната съдебно-медицинска експертиза с вещо лице, което да е със специалност физикална терапия и рехабилитационна медицина, което да отговори на един въпрос, а именно: дали са налице индикации за хоспитализация по клинична пътека за ИЗ № 1788 и ИЗ № 1864, посочени в поканата. Твърденията на органа са, че липсват индикации за хоспитализация.

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата. Не възразявам да бъде допусната поисканата от пълномощника на жалбоподателя съдебно-медицинска експертиза.

 

СЪДЪТ намира за основателно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза, доколкото същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от адвокат К. задача.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 180 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

СЪОБЩАВА на страните, че вещото лице ще бъде определено в закрито заседание, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: