ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.01                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети януари                         две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 1430 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – А.Д.Ч., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТОбщина Несебър, редовно призован, се представлява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото

 

ОТВЕТНИКЪТ служител в Община Несебър – Н.Г.В., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.С.Н., редовно призован, се явява лично.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№711/24.01.2017година от адвокат Б., пълномощник на жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие, сочи се че няма да представят други доказателства.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

            ПОСТЪПИЛА е съгласно указания на съда с молба вх.№11100/02..12.2016 г. от Община Несебър, генералния план за организация на движението на гр.Свети Влас, Община Несебър/4 бр. чертежи от №14-1 до №14-4, с наименование на всеки чертеж „Дейтален план на съществуващо знаково“ в мащаб 1:2500/

 

 ПОСТЪПИЛА с молба вх.№11396/12.12.2016 г. от  МВР, Дирекция „Национална система 112“, Районен център 112“ Бургас,  ведно със справка със запис на диск от проведен разговор на 18.06.2016г. в 21,34часа.

 

           ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запозната съм с докладваните доказателства. Моля да се изслуша ответника Н..

 

ПРОКУРОРЪТ: Запозната съм с представените доказателства. Моля да се изслуша ответника Н..

 

Съдът ДОПУСКА до изслушване като страна в производството ответника Н. по чл.176, ал.1 от ГПК.

        

           ОТВЕТНИКЪТ Н.: Работих в Община Несебър от 01.06.2016година до 30.06.2016година като полицай в „Охранителна полиция”. Моите задължения включваха охрана на обществения ред на паяка, който извършваше  вдигане на автомобилите в Свети Влас. Аз нямах никакви функционални задължения да давам разпореждане за репатриране на автомобилите. Моята работа беше охрана на самия паяк, а именно недоволни граждани да не  бият служителите и  да няма ексцесии с нарушителите. Нямам спомен на 18.06.2016 година да съм бил на работа, възможно е да съм бил. На тази дата, ако съм бил на работа, най- вероятно съм участвал в репатриране на автомобили.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде предявен на ответника протокола на л.71 от делото.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се предяви протоколът на ответника.

        

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕДЯВЯВА протокол №13/18.06.2016г. за осъществено преместване на неправилно паркирано пътно превозно средство на лист.71 от делото.

        

          ОТВЕТНИКЪТ Н.: Почеркът в протокола е мой. Там пише констатирали извършването на отстраняването. С този подпис и името,  което съм положил отдолу, съм свидетелствувал самото репатриране на автомобила. Не съм разпоредил аз репатрирането.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Може ли да кажете кой е органът който е налагал ПАМ в процесния период?

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Не мога да отговоря кой е органът, който налага съответната административна мярка, тъй като както заявих моите функционални задължения са в „Охрана на обществения ред”. Не съм разпореждал конкретно вдигане на автомобили. В кръга на моите задължения не фигурира да определям кой автомобил да се репатрира и дали е в нарушение.

 

ПРОКУРОРЪТ: В какво се състои работа Ви точно?

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Аз съпровождам момчетата от Общината, които  проверяват дали има неправилно паркирали автомобили, като няма предварителни съобщения в тази връзка. Системата на работа винаги е била такава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На протокола, който видяхте, защото аз  не можах да го разчета, може ли да кажете местоположението на репатрирания автомобил срещу кой хотел е? Къде се намира този хотел и имаше ли забранителен знак за паркиране?

 

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Уточнявам, че хотелът е Мариана, в кв. Русалка. Този протокол е съставен в момента на репатриране на автомобила. Не мога да кажа къде се намира хотела в Свети Влас. Не мога да си спомня дали там е имало забранителен знак.Не мога да посоча къде е бил паркиран автомобилът, тъй като това не е в моята компетентност да работя с чертежи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси, към ответника.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

        

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Мен не ме интересува дали има знак  забраняващ паркирането.  Изрично при инструктажа ние е казано, да не се изземват други функционални задължения,а единствено и само охрана на обществения ред.

        

           Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

    ПРИЕМА представените с молба вх.№11100/02..12.2016 г. от Община Несебър, генерален план за организация на движението на гр.Свети Влас, Община Несебър/4 бр. чертежи от №14-1 до №14-4, с наименование на всеки чертеж „Детайлен план на съществуващо знаково“ в мащаб 1:2500/ и   молба вх.№11396/12.12.2016 г. от  МВР, Дирекция „Национална система 112“, Районен център 112“ Бургас,  ведно със справка със запис на диск от проведен разговор на 18.06.2016г. в 21,34часа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Няма да соча доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.: Няма да соча доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, оспорвам по основание и размер предявения иск за неимуществени вреди, като считам същия за недоказан, а размера  на предявената вреда за прекомерен.  Неимуществени вреди са морални вреди, представляват засягане на честта, достойнството, доброто име на лицето в обществото, болките и страданията, които то е изживяло, както и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането. Следва тези негативни последици да са продължители трайно и да се засегне дълбоко психичното състояние на пострадалия. Считам, че твърдяната вреда не е с такъв характер, поради което моля да се отхвърли иска. По отношение на наложената ПАМ, поддържам същата, като я считам  законосъобразна. Тя е наложена от компетентни лица в кръга на правомощията им. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Предоставям на съда.

 

ОТВЕТИКЪТ В.: Предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо председател, считам че наложената  ПАМ е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Относно предявения  иск за неимуществени вреди, считам че следва да бъде уважен по справедливост, с оглед преживяванията и стреса на жалбоподателката.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: