ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 12.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1430 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – А.Д.Ч., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТОбщина Несебър, редовно призован, се представлява юрисконсулт Р, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ служител в Община Несебър – Н.Г.В., редовно призован,  се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.С.Н., редовно призован, не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

           Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№3401/05.04.2017г. от ответника И.С.Н., в която заявява, че не може да се яви в съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото, оспорва жалбата, като неоснователна и безмотивна.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

            ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда, с молба вх.№2094/01.03.2017г. от Община Несебър, писмо  рег..№30400-699/23.02.2017г. на РУ-Несебър при ОД на МВР-Бургас, заверено копие от Ежедневна ведомост  с рег.№304р-11698/26.05.2016г. по описа на РУ- Несебър към ОД на МВР- Бургас и заверено копие от Заповед №513з-4124/31.05.2016г. на СДВР.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Уточнявам, че съгласно молбата депозирана пред Вас, поддържам изложеното в нея, а именно че репатрирането е извършено от инспектор И.Н..

 

         ОТВЕТНИКЪТ В.: Г-жо съдия заявявам, че не съм извършил репатрирането. Аз не съм органът, който постановява кои автомобили са в нарушение на ЗДВП и следва да бъдат репатрирани и не давам разпореждания за преместване.

        

         Съдът с оглед постъпилата молба вх.№2094/01.03.2017г. от процесуалния представител на Община Несебър, че процесното разпореждане за преместване е извършено от мл. инспектор И.Н. – полицай в ОСПС-СДВР и предвид изявлението на ответника Недко В. в днешното съдебно заседание, намира че по делото следва да бъде заличен като ответник Н.Г.В.- служител в Община Несебър, тъй като съгласно чл. 153, ал.1 от АПК, страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица. 

         Предвид изложеното и на основание чл.153, ал.1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАЛИЧАВА като ответник в производството по адм.д.№1430/2016г. по описа на Административен съд Бургас - Н.Г.В.- служител в Община Несебър и прекратява производството по отношение на него.

        

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок от уведомяването за ищеца и ответника И.С.Н., с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Не възразявам срещу  направеното заличаване.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам срещу заличаването на лицето В. като ответник по делото.

 

Залата напусна заличеното лице Н.Г.В..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Да се приемат представените от нас доказателства. Искам само да уточня относно представената транспортна схема, макар и да не е посочено местоположението на автомобила, по-точно мястото, от което е репатриран, видно от графичната част на генералния план за организация на движението на гр. Св. Влас, в същия има поставени достатъчно на брой знаци, че неправилно паркираните МПС-та се репатрират, каквато е една от хипотезите на чл.171 от ЗДВП. По мое лично мнение посоченият знак има уведомителен характер и е достатъчно да бъде поставен на вход, респ. изход на всеки вход, респ. изход на населеното място.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените от ответника писмени доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№2094/01.03.2017г. от Община Несебър, писмо  рег..№30400-699/23.02.2017г. на РУ-Несебър при ОД на МВР-Бургас, заверено копие от Ежедневна ведомост  с рег.№304р-11698/26.05.2016г. по описа на РУ- Несебър към ОД на МВР- Бургас и заверено копие от Заповед №513з-4124/31.05.2016г. на СДВР.

 

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Р: Уважаеми административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите като неоснователна подадената жалба срещу наложената ПАМ - репатриране на лек автомобил, както и да отхвърлите като неоснователна исковата молба за заплащане на обезщетение, като поддържам становището на колегата изразено в предходното съдебно заседание.

По отношение на ПАМ освен изложеното по-горе, моля да вземете предвид, че протоколът за репатриране е съставен от длъжностно лице, в това му качество и в този смисъл същият е официален документ и дотолкова доколкото не бе оборен следва да се приеме, че фактите са такива каквито са отразени в него. По отношение на изписване на номера на репатрирания автомобил, считам че това е техническа грешка, доколкото цифрите на  рег. номер са огледални. По отношение на иска за  заплащане на обезщетение за претърпени болки и страдания, считам че същият не е доказан, тъй като първият свидетел на ищеца, е съпруга на ищеца. В голямата си част същата излага собственото си отношение към случая, а не сочи факти и обстоятелства, т.е. външни белези, от които да се направи извода какво е било състоянието на ищеца. По отношение на втория свидетел, същият не е бил очевидец, а по-скоро преповтаря изложеното пред него от първия свидетел. Съответно моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

  ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо административен съдия, във връзка предявения иск по ЗОДОВ, считам че следва да изразя становище досежно законосъобразността на ПАМ като индивидуален административен акт. Считам, че не са налице предпоставките на чл.146 от АПК, които да водят до незаконосъобразност на наложената устно ПАМ. На първо място, безспорно, е че тя е осъществена като разпореждане от ответника Н., който попада в обхвата на длъжностните лица, визиран в чл.168, ал.1 от ЗДВП. На второ място видно от приложената схема, ПАМ е наложена на автомобил, който е бил паркиран на територия, за която е важал  неподвижен пътен знак предупреждаващ за преместване на неправилно паркиран автомобил,  който попада в обхвата на  чл. 171, ал.1 т.5 б. „б“ от ЗДВП. С оглед изложеното считам, че исковата претенция е недоказана и необоснована във връзка законосъобразно наложената ПАМ. Моля за произнасяне в този смисъл по същество.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:33часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: