Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  426               11 март 2016  година                  град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито  заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1 Златина Бъчварова

                                                                      2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 142 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на И.Ю.О. ***7, против решение № 102/17.07.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 161/2015г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1463/17.03.2015 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл.25, ал.2, т.1 във връзка с ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250.00 лева на основание чл.128в, ал.1 във връзка с чл.133, ал.2 ЗОП.

 Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата излага доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради неправилно приложение на материалния закон. Не представя доказателства.

Ответникът – Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Айтос, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд – Бургас с решение № 102/17.07.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 161/2015г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 11-01-1463/17.03.2015 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл.25, ал.2, т.1 във връзка с ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250.00 лева на основание чл.128в, ал.1 във връзка с чл.133, ал.2 ЗОП

За да постанови оспореното решение, районният съд е счел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Приел е, че деянието, описано в АУАН и в НП се установява по безспорен начин от събраните доказателства по делото и че същото е съставомерно, тъй като в обявлението за обществена поръчка не е посочен електронен адрес на възложителя в нарушение на чл.25, ал.2, т.1 ЗОП. Изложени са мотиви, че за извършването му законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на И.Ю.О., който е „възложител” по смисъла на чл.7, ал.1, т.1 ЗОП. Отхвърлено е като неоснователно възражението на жалбоподателя за приложение на чл.28   ЗАНН.

Санкцията е  наложена на И.Ю.О. в качеството му на кмет на Община Руен и възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки за това, че на 17.04.2014 г., в Община Руен е извършил нарушение на ЗОП, като с Решението за откриване на обществена поръчка е одобрил обявлението за обществена поръчка, което не съдържа задължителна минимална информация, в частност „електронен адрес“, при наличие на законово задължение за това. За така констатираното, на И.Ю.О. е съставен АУАН № 1101-1463/17.11.2014 година, въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че описаното в АУАН и в НП деяние не е съставомерно. Излагат се и доводи, че нарушението представлява маловажен случай, поради което следва да бъде приложена разпоредбата на чл.28 ЗАНН.

Така постановено решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Настоящият касационен състав намира, че деянието, макар и съставомерно, предвид кумулативно изискуемото, съгласно чл. 25, ал.2, т.1 ЗОП, посочване на електронен адрес в обявлението за обществена поръчка, наред с другата информация, представлява маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.93, т.9 ДР НК във вр.чл.11 ЗАНН. Фактът, че в случая обявлението за обществената поръчка съдържа останалата информация, изискуема, съгласно чл.25, ал.2, т.1 ЗОП, а именно наименование, адрес, телефон, факс и лице за контакт с възложителя, представлява обстоятелство, смекчаващо вината на касатора, което обуславя по-ниската степен на обществена опасност на нарушението в сравнение с обикновените нарушения от този вид. Това е така, тъй като наличната в обявлението информация е достатъчна, за да може участниците и/ или кандидатите в процедурата да осъществят контакт с възложителя. С оглед изложеното, в случая са налице предпоставките за приложение на чл.28 ЗАНН. Като е приел, обратното и потвърдил оспореното наказателно постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона – касационно основание за неговата отмяна по чл.348, ал.1, т.1 НПК.

   Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 102/17.07.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 161/2015г. по описа на Районен съд – Айтос и вместо него  ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-1463/17.03.2015 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл.25, ал.2, т.1 във връзка с ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, на И.Ю.О. ***7, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250.00 лева на основание чл.128в, ал.1 във връзка с чл.133, ал.2  ЗОП.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                  

                           2.