Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер       430                    05 март  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 142 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „България Ер“АД, с ЕИК по Булстат 000633828, със седалище и адрес на управление-гр.София, 1540, район Слатина, Аерогара София, представлявано от С. М. М. против решение № 2057/18.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 4785/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 125/30.09.2014г., издадено от началник на ГПУ – „Летище Бургас“ при РДГП – Аерогари, ГДГП МВР – гр.София, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/, вр.чл.19, ал.1, т.1 ЗЧРБ и на основание чл.51 ЗЧРБ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 6 000.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на закона, за което излага подробни съображения. Моли съда да го отмени и да реши спора по същество като отмени наказателното постановление. Не ангажира доказателства. Представена е писмена защита.

Ответникът по касационната жалба – началник на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари, ГДГП-МВР, редовно уведомен, не се явява, не се  представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 2057/18.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 4785/2014г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 125/30.09.2014г., издадено от началник на ГПУ – „Летище Бургас“ при РДГП – Аерогари, ГДГП МВР – гр.София, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/, вр.чл.19, ал.1, т.1 ЗЧРБ и на основание чл.51 ЗЧРБ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 6 000.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно установено от събрания доказателствен материал, че „България Ер“АД, в качеството си на превозвач, не е изпълнил задължението си, установено по чл.20, ал.1, т.1 ЗЧРБ да установи наличие на българска виза, която е била необходима за влизането на руския гражданин BIRYUKOV ALEXEY на територията на Република България или разрешение за пребиваването му на територията на страната, за което бил законосъобразно санкциониран на основание чл.51 ЗЧРБ.

Основното възражение на касатора е, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като в правната квалификация на нарушението не е налице препратка към конкретната разпоредба на  Регламент(ЕО) № 539/2001г., изискваща наличие на виза за руския гражданин при влизането му в Република България. Касаторът излага и доводи, че извършването на нарушението не е установено по безспорен начин по делото, тъй като не са представени копия от паспорта, бордната карта или други документи, доказващи, че лицето BIRYUKOV ALEXEY действително е пътувало на борда на самолета на превозвача.

Санкцията на „България Ер“АД е наложена за това, че като превозвач, не е установило наличие на изискуема в случая, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. българска виза, положена в паспорта на руския гражданин B. A., превозван с полет на авиокомпанията от Москва – Русия до Бургас или на разрешение за пребиваване на лицето на територията на Република България. За констатираното нарушение на дружеството-касатор, е съставен АУАН № 125/25.07.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

В обстоятелствената част на АУАН и на наказателното постановление е посочено, че превозвачът не е установил наличие на разрешение за пребиваване или валидна входна виза за Република България, положена в паспорта на руския гражданин, както и че такава се изисква, съгласно Регламент(ЕО) № 539/2001г. АУАН и НП съдържат подробно описание на нарушението и на обстоятелствата, при които то е извършено, така, че става ясно по недвусмислен начин за какво точно е ангажирана отговорността на „България Ер“АД. Следователно, правилен е изводът на районния съд, че на нарушителя е предоставена възможност да узнае какви свои задължения не е изпълнил и по какви причини превозваният от дружеството руски гражданин не отговаря на условията за влизане в Република България. С оглед изложеното, обстоятелството, че в НП не е посочена конкретната разпоредба от Регламент(ЕО) № 539/2001г., въвеждаща изискване за наличие на входна виза за руския гражданин, не е довело до ограничаване правото на защита на „България Ер“АД, съответно не е допуснато твърдяното от касатора процесуално нарушение от категорията на съществените, което да обуслави отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

По делото не е спорно, а и се установява от събраните доказателства, че „България Ер“АД с бездействието си да установи наличието на валидна входна виза за територията на Република България или на разрешение за пребиваване на територията на страната за руския гражданин B. A., е нарушило чл.20, ал.1, т.1 ЗЧРБ. За това нарушение, правилно му е наложена предвидената в разпоредбата на чл.51 ЗЧРБ имуществена санкция в минималния установен от закона размер - 6 000.00 лева. Неоснователни са възраженията на касатора за недоказаност на нарушението. В тази връзка настоящият касационен състав изцяло споделя изложените в първоинстанционното решение мотиви, че показанията на свидетеля С. Л. изцяло подкрепят изложената в АУАН и в НП фактическа обстановка, че на датата, посочена в тях руският гражданин B. A.действително е пътувал на борда на въздухоплавателното средство, оперирано от „България Ер“АД. Показанията са безпротиворечиви и са в съответствие с останалите писмени доказателства, представени по делото, в това число докладна записка от С.Л. до Началника на ГПУ „Летище Бургас“ от 25.07.2014г. и съставения срещу касатора АУАН № 125/25.07.2014г., в който не е направено възражение, че руският гражданин не е превозван от дружеството. Неоснователно и недоказано е твърдението на касатора, че показанията на същия свидетел са заинтересовани.

 Достигайки до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила при липса на соченото в жалбата касационно основание за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. първо АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2057/18.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 4785/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

 

                                             

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                     

                       

                                                                                     2.