Р Е Ш Е Н И Е

 

               Номер 651               Година 24.04.2014             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и седми март две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                   2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 142 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Р.Ч.Ч. *** против решение № 2643 от  2013г., постановено по н.а.х.д. № 3557 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас, в  частта в която е потвърдено наказателното постановление. Твърди, че акта за установяване на административно нарушение е съставен само в присъствието на едни свидетел и оспорва съставомерността на констатираното деяние.  Иска се отмяна на съдебното решение в обжалваната му част и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 174/23.05.2013г., издадено от началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас в частта му, с която на Р.Ч.Ч. за нарушение на чл150 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.177, ал.1, т.2 от  ЗДВП е наложено административно наказание „глоба”  в размер на 100 лева. Наказателното постановление е отменено в частта му, с която на лицето за нарушения на чл.100, ал.1, т.2, предл.1 и на чл.100, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева.

Решението е обжалвано единствено в частта в която е потвърдено наказателното постановление, поради което то е влязло в сила относно постановената отмяна на наказателното постановление и в тази част не подлежи на касационна проверка.

За да постанови своето решение, в обжалваната му част съдът е приел, че не са налице формални предпоставки за отмяна на наказателното постановление, тъй като не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице. По същество съдът е намерил, че с оглед установената фактическа обстановка и събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че от обективна и  субективна страна лицето е осъществило състава на нарушение визиран в чл.150 от ЗДвП, поради което законосъобразно е санкционирано на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, където е предвидено наказание „глоба” от 100 до 300 лева за всеки, който управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление. Посочено е, че наложеното административно наказание е в минималния установен в закона размер, поради което не съществува възможност неговия вид и размер да се обсъждат или изменят.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и изцяло се възприема от настоящия съдебен състав.

При правилно изяснена фактическа обстановка, съответни на нея са и правните изводи на съда относно съставомерността на констатираното административно нарушение. Съгласно чл.150 от ЗДвП, всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, а за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. При тази нормативна регламентация следва да се приеме, че качеството „правоспособен водач” се удостоверява от притежанието на валидно свидетелство за правоуправление на МПС. При извършената проверка от контролните длъжностни лица, касатора не е представил валидно свидетелство за правоуправление, като такова не е представено и в хода на съдебното производство по обжалване на издаденото наказателно постановление, като дори липсват твърдения за неговото наличие. Ето защо, правилно от наказващия орган е прието че лицето е неправоспособен водач и законосъобразно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност на посоченото основание.

Неоснователни са възраженията на касатора, поддържани и пред настоящата съдебна инстанция, относно съставянето на АУАН в присъствие само на едни свидетел. Тези възражения са обсъдени подробно от районния съд и доколкото настоящия съдебен състав споделя изложените мотивите, те не следва да бъдат преповтаряни.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2643 от  2013г., постановено по н.а.х.д. № 3557 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас, в частта в която е потвърдено наказателно постановление № 174/13 от 23.05.2013г. издадено от началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                        2.