Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 529             08.03.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 142 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на И.Д.И., ЕГН **********, с адрес ***  против решение №2134/29.11.2012г. постановено по НАХД №3833/2012г. на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0324442, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер от 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща процесуален представител.

Ответникът по касация – Директор на ОД МВР - Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на И.Д.И., ЕГН **********; с адрес ***  против електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0324442, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер от 200 лева.  За да потвърди процесния електронен фиш, първоинстанционния съд е приел, че в случая са налице законоустановените реквизити на електронния фиш, съгласно изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП и е изпълнена процедурата по ал.5 от същата разпоредба. Не са налице формални предпоставки за отмяна на електронния фиш, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Този съдебен състав счита, че не е налице твърдяното от касатора нарушение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДвП Собственикът или този, на когото е предоставено моторното превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Безспорно по делото е, че касатора И. е собственик на заснетото с техническото средство МПС, като същият не е посочил в законоустановения по чл.189, ал.5 ЗДвП друго лице, на което да е предоставил собственото си МПС.

Съгласно нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Алинея 5 на същата правна норма предвижда, че електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл.188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира. Следователно, след като И. не е представил подобна декларация в установения срок, правилно административнонаказващия орган е отказал да анулира първоначално издадения електронен фиш. Техническото средство е надлежно индивидуализирано, като описанието е пълно и обстоятелствено – посочено е, че нарушението е на скоростта на движение на управляваното МПС, която е ограничена надлежно с пътен знак В-26 на 90км/ч в населено място, а е отчетена такава от 129 км/ч след нормативно установената редукция

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2134/29.11.2012г. постановено по НАХД №3833/2012г. на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0324442, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП на И.Д.И., ЕГН **********; с адрес ***  е наложена глоба в размер от 200 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                

                                                                             2.