ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 19.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на деветнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1429 по описа за 2018 година.                 

        На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ А.Х.А., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Р., служебен защитник.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е за втори път висящо пред настоящата съдебна инстанция, след като с решение №7466/05.06.2018 г. по адм.д.№5283/2017 г. на Върховен административен съд  е обезсилено решение № 369/07.03.2017 г., постановено по адм.д.№1243/2016 г. на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на указанията дадени в мотивите на решението.

С определение №2758/15.06.2018 г. по делото, съдът е указал на ищеца да изправи нередовностите на исковата молба, като с молба вх.№7105/25.06.2018г. същият е изпълнил указанията. С определение №1463/27.06.2018г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание.

Производството е образувано по искова молба на А.Х.А. с искане за изплащане на обезщетение за вредите, които са му нанесени от нарушаване на битово-хигиенните изисквания и нормативи в размер на 91 250 лв. и обезщетение за вредите, които са ми нанесени от нарушаване на медицинското обслужване в размер на 91 250 лв. за периода 22.06.2011 г. до 22.06. 2016г. в размер на 182 500 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба 22.06.2017г. до окончателното изплащане на сумите.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ писмен отговор вх.№5029/16.07.2018г. от ответника по исковата молба, като се заявява, че искът е  допустим, но се оспорва иска по основание и размер. Иска се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство. Към отговора е приложена заповед №Л-1712/12.04.2018г. на ВПД гл.директор на ГД“ИН“.

         

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам изцяло исковата молба с направените уточнения. Нямам възражение по доклада. Няма да соча нови доказателства. Нямам други доказателствени искания. Уточнявам, че делото, което е цитирано в молбата е Н. и други срещу България. Искам да уточня във връзка с последващото уточняване на исковата молба,  че законната лихва за всяко едно от обезщетенията, а именно за медицински услуги и  условията на живот в Затвора Бургас от датата на подаване на исковата молба до изплащане на сумите. Няма да соча други доказателства. Ще се ползваме от доказателствата събрани при предходното разглеждане на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Исковата молба е процесуално допустима. Нямам възражение по доклада. Да се приемат представените по  делото доказателства.  нямам доказателствени искания.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба. Искам делото да се гледа. Няма да представям доказателства.

 

   Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Р.: Уважаема г-жо съдия,  моля да уважите исковете на моя доверител  както са предявени и с направените уточнения.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам казаното от адвокат Р.. Моля да уважите исковете ми.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е неоснователна, поради липса на една от тритите кумулативно изискуеми  предпоставки посочени в чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, а именно причинени вреди, в конкретния случай неимуществени. Видно от показанията на свидетеля А.килията в която съжителстват двама с ищеца е от 6 кв.м., като са били настанени първоначално в отделни килии и по собствено желание А. и А.  изтърпяват наказанието „доживотен затвор“ в една килия от 6 кв.м. Осигурената площ първоначално на ищеца е била повече от 4 кв.м.  и по тяхно желание изтърпяват наказанието си в една килия. Освен това действително същите ползват кофи през нощните часове, като не считам, че осветлението е недостатъчно. Относно твърденията за завишени цени в лафката, същите са недоказани. Освен това няма  доказателства и за неуказване на медицинска помощ, като по този въпрос искът е изцяло неоснователен и недоказан. В случай, че уважите исковата молба, а по отношение на претенцията за  битовите условия, моля алтернативно да определите обезщетение в едни разумни граници, което е не повече 1000 лв., 1200 лв..

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: