О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1478

 

Гр. Бургас, 28.06.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

           Като разгледа докладваното от административния съдия адм. д. № 1428/2018 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

           Производството е по реда на чл. 145 от АПК.

  Образувано е по жалба от С.С.Б. *** против ПАМ-преместване на паркирано пътно превозно средство  осъществена на 01.04.2018 год. от лицето Ж.С.С..

С разпореждане от 08.06.2018 год. молбата е оставена без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК и е дадено указание на оспорващия да отстрани посочените нередовностите по молбата като в 7 дневен срок внесе по сметка на Административен съд гр.Бургас държавна такса в размер на 10 лева. Лицето е предупредено, че при неизпълнение на указанията в срок производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението е получено лично от лицето на 15.06.2018 год. Срокът за отстраняване на нередовностите изтича на 22.06.2018 год. – петък работен ден. До настоящия момент по делото не е постъпила молба за отстраняване на допуснатите нереовности по исковата молба като не е внесена дължимата държавна такса. Съдът служебно извърши справка и установи, че сумата определена за държавна такса не е постъпвала по делото.

Съгласно чл.158, ал.3 от ГПК ако нередовностите не бъдат отстранени в срок жалбата се оставя без разглеждане и производството по делото се прекратяве. В настоящият случай законоустановеният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 22.06.2018 год. Неизпълнението на изискванията на съда за отстраняването на нередовностите на жалбата в посочения по-горе срок законодателят е скрепил с правото на съда да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по делото.

Във връзка с горното на основание чл.158, ал.3 от АПК Административен съд гр.Бургас ХХІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Б. *** против ПАМ-преместване на паркирано пътно превозно средство  осъществена на 01.04.2018 год. от лицето Ж.С.С. като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1428/2018 год. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

                                                                 

 

 

                                                        СЪДИЯ: