ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1428 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ИЩЕЦътД.С.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Д.С.И., действащ чрез пълномощника си адв. К. от АК-Бургас, с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 700.00 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в следствие на незаконосъобразни действия по издаване на НП № 15-0769-001512/20.07.2015 г., издадено от началник група сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Бургас ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на настоящия иск – 31.05.2017 г. до окончателното й изплащане от ответника, както и направените в настоящето производство разноски.

 

юк. Д.: Оспорвам исковата молба като неоснователна. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима и основателна, като са налице основанията по зодов. Считам обаче, че същата е завишена по размер. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид липсата на формулирани доказателствени искания в сезиращата съда искова молба и като съобрази обстоятелството, че в днешно съдебно заседание също не са формулирани такива и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба писмени доказателства.

Приема представеното от Районен съд гр. Бургас нахд № 3831/2016 г. по описа на Административен съд гр. Бургас, като след постановяване и влизане в сила на краен съдебен акт по настоящето дело нахд № 3831 от 2016 г. следва да бъде върнато на Районен съд гр. Бургас.

 

Поради липсата на допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. С нея не са представени годни доказателства, удостоверяващи реално заплащане на адвокатското възнаграждение. На второ място, ако счетете същата за основателна, то моля да я отхвърлите частично като съобразите, че вписаният в адвокатското пълномощно хонорар значително надвишава минималните размери по Наредба № 1/2004 г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Знам, че тези дела сега тепърва тръгват и не е много ясно по какъв ред може да се направи това възражение, но така или иначе го правя. Считам, че тук дори е възможно да се приложи разпоредбата на чл. 5 от ЗОДОВ за съпричиняване на щетата от страна на ищеца по делото, тъй като на административния орган не може да се вмени да обезщети по-голяма вреда от тази, която е гарантирана с Наредбата за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Ищецът не е бил принуден да изтърпи тази щета, тъй като по сведение адвокатите в гр. Бургас са много на брой. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, договорено по настоящето производство, тъй като делото е лишено от фактическа и правна сложност, като считам, че минималният размер на адвокатското възнаграждение не бива да бъде надвишаван. 

 

Прокурорът: Предявената искова молба е процесуално допустима и основателна. От събраните по делото доказателства са налице основания по ЗОДОВ, като в случая съгласно Тълкувателно решение № 1 по Тълкувателно дело № 2/2016 г. платеният адвокатски хонорар представлява пряка и непосредствена последица от отменения като незаконосъобразен административен акт. Считам същия обаче за завишен по размер. С оглед представеното адвокатско пълномощно се касае за изготвяне на искова молба и защита по делото пред първата инстанция, като в случая делото не е с голяма фактическа и правна сложност. Поради това считам, че исканият хонорар следва да бъде намален съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: