ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1428 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.Г., лично и като представител на Е.Т.С., редовно уведомена, не се явява. Представлява  се от адв.Р.Р. с представено пълномощно за К.Г., находящо се на лист 168 от делото

        

         Явява се адв.Н. Г. М. от Бургаска адвокатска колегия, определена от последната да бъде назначена за особен представител на малолетното дете Е.Т.С..

 

С оглед на това и на основание чл.26, ал.1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл.15, ал.8 от Закона за защита на детето, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.Н. Г. М. от Бургаска адвокатска колегия за процесуален представител на Е.Т.С. по административно дело № 1428/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до окончателното приключване на делото.

 

         За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” - БУРГАС, редовно уведомен, представител не се явява.

 

         Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

         Адв.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.Р.: Поддържам жалбата. Представям допълнителни доказателства: документи, удостоверяващи, че детето е започнало училище в Швейцария със съответните сключени застраховки и удостоверения за адресна регистрация; удостоверение от Община Бургас за назначаване на доверителката ми за настойник на детето; копие от искова молба и съдебно удостоверение, че доверителката ми е започнала процедура пред Бургаския окръжен съд за осиновяване на детето, които моля да бъдат приобщени към делото.

 

Адв.М.: Нямам възражения относно основателността на жалбата и представените в днешно съдебно заседание допълнителни писмени доказателства.

Други допълнителни доказателства няма да представям, нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателката писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Р.: Моля с оглед събраните доказателства, да отмените Заповед № ЗД-РД-03/182/21.05.2014г. на Агенция „Социално подпомагане” като незаконосъобразно издадена при наличието на посочените в АПК отменителни основания.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

 

 

Адв.М.: От гледна точка защита на интереса на детето, считам, че жалбата е изключително изчерпателна и подробно изложени аргументи в подкрепа на това, че така издадената заповед е издадена незаконосъобразно. Считам, че в интерес на детето е да се отглежда от жалбоподателката с оглед на всички представени и в днешно съдебно заседание доказателства, затова, че то ще живее и ще се развива в една добра и здравословна семейна среда, както за психическото, така  и за физическото му здраве. Представи се удостоверение, че вече тече процедура по осиновяване в Бургаски окръжен съд, което още повече налага извода, че за детето е добре да живее при бъдещата си осиновителка. Придържам се към казаното от колегата. Считам, че заповедта атакувана в днешно съдебно заседание следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: