ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми октомври                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1427 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.П. с представено пълномощно на лист 15 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., представя днес пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.П.: Поддържам жалбата във вида, в който е депозирана. Нямам искания за събиране на доказателства. Спорът е с материалноправен характер.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата и моля да приемете административната преписка ведно със съдържащите се в нея доказателства. Ние нямаме доказателствени искания. Действително считаме, че спорът е правен и няма процесуални действия, които да се извършват, за да допринесат за изясняването му.

Моля да приключите събирането на доказателства и да дадете ход на делото по същество.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведената спрямо жалбоподателя ревизия писмени доказателства.

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Заявявам, че поддържам подробно изложените в жалбата възражения за нищожност на ревизионния акт в частта, в която са вменени задължения по ЗДДФЛ и ако прецените за основателни тези възражения, моля да прогласите нищожност на ревизионния акт. Ако счетете, че не са налице основания за прогласяване на нищожност, моля да отмените ревизионния акт  като незаконосъобразен в обжалваната му част въз основа на подробно изложените в жалбата съображения.

Моля да присъдите направените по делото разноски съгласно списъка приложен към жалбата в размер на 1630 лева.

 

Юрисконсулт Т.: Считам, че обжалваният ревизионен акт не страда от пороци, които биха обосновали прогласяването му за нищожен. Освен това считам, че същият е и законосъобразен. В тази връзка приходната администрация продължава да поддържа становището, че в случая жалбоподателят, който е физическо лице е регистриран земеделски производител, но не е едноличен търговец (ЕТ) по смисъла на Търговския закон. Не е регистриран по този ред и не може да бъде адресат на преференцията, която е предвидена в разпоредбата на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, поради което и няма право на преотстъпване на данъка на основание цитираната разпоредба. Ето защо смятам, че така установените задължения са правилни и законосъобразни.

Подробни съображения са изложени в потвърдителното решение на директора на ОДОП-Бургас, които молим да бъдат съобразени при постановяване на акта на съда.

В случай, че жалбата бъде отхвърлена претендирам юрисконсултско възнаграждение изчислено съобразно материалния интерес в размер на 1605 лева.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: