ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1427 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За дружеството жалбоподателя „Енормъс” ЕООД, се явява адвокат К.К., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Х.К.Х..

 

Адвокат К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Х.К.Х., българин, български гражданин, без особени отношения със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Х. – Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адвокат К. - Нямам въпроси, подробно и ясно е представеното заключение.

Вещото лице Х., на въпроси на юрисконсулт Д.: Този ножодържач представлява елементарно изделие. Мога да го покажа, предоставено ми е от фирмата при изготвяне на заключението ми. Това изделие е от прътова инструментална стомана, пръти с дължина 3 или 6 метра. След като се постави такава задача, тези пръти се нарязват на необходимата дължина, това е 320 мм, нарязват се на хидравлична ножовка, каквато е имало във фирмата, може и на самия струг да се нареже, след което, като се отреже, се обработва детайла, за да се получи тази форма. Третата операция е на фрезата, площадката, където се поставя на мястото, където трябва да бъде поставена твърдосплавната пластина. Това е цялата технология. Остават някакви остатъци, остават стружки при обработката. Ако дължината на пръта е кратен на дължината, на която се реже, не оставят остатъци, остават само стружки. Лично аз го теглих. Този детайл тежи 2.18 кг. Тези 18 гр. са от болтчето и твърдосплавната пластина. Явява се разлика, която е съвсем минимална. Казах, че стандартните пръти са 3 или 6 метра. В случая 350 мм е готовото изделие. Ако прътът е с дължина 3м., не е кратно на 350м. Не е кратно, но приблизително това е. Определил съм времето за изработка, това ми е професията. Операцията е съвсем елементарна- отрязването с ножовката трае 2-3 минути, те са трима души и се създава поточна линия, верига. Единият работник реже на определения размер, вторият поема- операцията е 5-8 мин. И с фрезата е същото - 5-10 мин, няма и толкова. Зависи от сръчността на работника, никой не може да каже колко време са работили, направил съм изчисленията при 8 часов работен ден. Времето е напълно достатъчно за изработката от тези трима души. Не съм обърнал внимание на тази заповед №11 /27.04. на л.160 от делото, в която е приета висока степен на сложност. Обърнал съм внимание на заповед №10. Ако искат да получат повече пари от възложителя, може да запишат супер висока сложност. Но считам, че няма такава сложност. Посоченото с код по НПКД в трудовите договори, което е различно от тази по Наредба, която е отменена, но към този момент Наредбата е действала, а и в новата тези неща са без промяна. Някога имаше разряди, сега ги въвеждат като степени, но уменията и знанията са също както в отменената Наредба.

Вещото лице Х., на въпроси на адвокат К.: От тези 300 ножодържача, може да е имало и по-дълги и по-къси ножодържачи. Не зная дали има с различни размери и тегло. Не зная дали всички са били еднакви. Технологични правила за безотпаден и икономичен начин на производство, разбира се, че съществуват. Целта е отпадъкът да е по-малък, може да е произведен от остатъци от други поръчки. Не мога да кажа точно.

Адвокат К. – Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Д. – Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Х. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат К. - Няма да соча други доказателства, моля да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д. – Имам доказателствени искания. Предвид на това, че вещото лице говори по принцип по поставените му задачи, с предположения и хипотези, моля да бъдат призовани лицата, за които се твърди участие на изработката на тези ножодържачи. Двамата са от гр.Варна и третото лице е Й. Г. и И. Г. Ч. С разпита искам да установим те ли са изработвали тези ножодържачи, какво е времето за изработване на тези ножодържачи и общо взето фактите по изработването им.

Адвокат К. – Считам, че ако въпросните обстоятелства следваше да се установяват посредством гласни доказателства, то въпросът не би убягнал и на ВАС. Върховното съдилище е дало указания да бъдат удостоверени факти с писмени доказателства и с експертиза, която по мое мнение не повдига никакви въпроси. Поставям под сериозно съмнение спомена на който и да е свидетел да си спомня производствени събития с петгодишна давност, от 2012г. Считам, че при наличие на писмени доказателства и заключение на вещото лице и с оглед на изложените обстоятелства в решението на ВАС, считам за неправилно и недопустимо установяването с гласни доказателства на факти, което води и до бавене на процеса.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за допускане до разпит на свидетели за неоснователно, с оглед разпоредбата на чл.226, ал.2 от АПК, доколкото не се касае за новооткрити и новонастъпили обстоятелства, след първоначалното разглеждане на делото от първоинстанционния съд. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за допускане до разпит на свидетели за изясняване на посочените обстоятелства.

 

Адвокат К. - Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Д. – Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

Адвокат К. - В резултат на събраните по ваша инициатива доказателства в днешното съдебно заседание, считам за установено по безспорен начин, че фирмата изпълнител „Елинор” ЕООД гр.Варна е била в състояние от производствена, технологична и кадрова обезпеченост да изработи възложената от доверителното ми търговско дружество поръчка, изразяваща се в изработка на 300бр. ножодържачи. Наред с това и с другите установени доказателства, вкл. и от съдебно-икономическата експертиза, според нас означава, че въпросната фактура №82/08.06.2011г. отразява наличие на реално осъществена доставка на стоки по смисъла на чл. 6, ал.1 ЗДДС и че за начислен неправомерно данък по смисъла на чл. 70, ал.5 от същия закон в случая не може да става и дума. А като резултат на всичко това и на основание чл.68, ал.1 от ЗДДС регистрираното лице – жалбоподател в настоящото производство, има право да приспадне от данъчните си задължения сумата на данъка за получените от „Елинор” ЕООД стоки. Предвид гореизложеното, моля да постановите решение, с което да отмените ревизионния акт в частта, с която е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 7 500лв. по фактура №82/08.06.2011г. и на осн. чл.161, ал.1 от ДОПК, да присъдите в полза на жалбоподателя направените разноски по делото, вкл. и на адвокатско възнаграждение за всяка една инстанция съобразно одобрената част.

Юрисконсулт Д. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите ревизионния акт в частта, предмет на разглеждане в днешното съдебно заседание. Моля да ми предоставите възможност за писмено становище и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на ответника 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: