ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1427 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За „Енормъс” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Считам, че няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд-Бургас, след като с решение № 9052/30.06.2014г. по адм.д. №14754/2013г. по описа на Върховния административен съд на Република България е отменено решение №1690/12.09.2013г. по адм.д. №1439/2012г. на АСБ и делото е върнато за ново разглеждане със задължителни указания, в частта относно отказано с оспорения ревизионен акт № 021101674/09.01.2012г. право на приспадане на данъчен кредит в размер на 7 500 лева по фактура № 82/08.06.2011г., издадена от „Елинор 2000” ООД.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от Й. Т., управител на „Енормъс” ЕООД.

 

Юрисконсулт Д.- Съгласно указанията на ВАС следва по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза. Видно и от становището на жалбоподателя, същият е съгласен по отношение на тези указания на съда, с оглед на което считам, че това следва да бъде извършено в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед указанията, дадени в отменителното решение на ВАС, на основание чл.171, ал.2 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение по следната задача: назначените трима работници, заемащи длъжности корабен тръбар и корпусник корабостроене и кораборемонт, притежавали ли са необходимите знания и в състояние ли са били фактически да изработят без чертежи за периода 27.05.2011г. - 08.06.2011г. 300 броя ножодържачи, чрез влагане в производството на 600 кг. стомана и при наличното оборудване на „Елинор 2000” ООД, в т.ч. струг и фреза, плосък шлайф и отрезна ножовка.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 3-дневен срок от съобщението.

ОБЯВЯВА на страните, че вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015г. от 10.10ч., за които дата и час страните да се считат редовно уведомен.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: