ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1455                     

 

  27.06.2018 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и седми юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 1426 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.С.Ж., ЕГН: **********, чрез адв. С.К., със съдебен адрес:***, партер, офис 2 срещу „пореден отказ за отразяване настъпила промяна собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера“.

С Разпореждане на съда от 11.06.2018 год. жалбата е оставена без движение, като е указано на П.С.Ж., ЕГН: **********, в 7-дневен срок  от съобщението да отстрани следните нередовности на жалбата, като посочи: обжалвания административен акт, указание в какво се състои незаконосъобразността и в какво се състои искането /изискване на чл. 150, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК/; да посочени доказателствата, които иска да бъдат събрани и да представени всички доказателства, с които разполага – вкл. доказателства за срочността на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/; да приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси; да приложи преписи от жалбата и от писмените доказателства за ответника /чл. 151, т. 4 от АПК/; да приложи адвокатско пълномощно.

Едновременно с горното, е изискана и пълната административна преписка по оспорения административен акт, ведно със становище за допустимостта и основателността на жалбата. Преписката е постъпила на 22.06.2018 год., без становище на административния орган.

На 20.06.2018 год., във връзка с издаденото Разпореждане на съда е депозирана молба от пълномощника на жалбоподателя, в която е посочено, че се обжалва мълчалив отказ.

Като доказателство за прилагане към настоящото дело е депозирано и административно дело № 1137/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящият съдебен състав, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

Производството пред административния орган е започнало по повод депозирано от жалбоподателя П.С.Ж. в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас заявление № 170769011236 от 13.04.2017 г. за промяна регистрацията на лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“ с рег. № Е 41 24 МА, с рама № W0L0АНL3555222310. Към заявлението последният е приложил договор за покупко-продажба на МПС от 28.03.2017 г., сключен с лицето Х.И.З. с ЕГН **********, заверен от нотариус Красимира Минкова с рег. № 415 на Нотариалната камара, както и свидетелство за регистрация част І. Във връзка с депозираното заявление е била извършена проверка на автомобила, при която е било констатирано, че двигателят е с номер Z17DТН107418_ (с неустановена последна цифра), който не съответства на вписания в представеното свидетелство за регистрация № 008258591 от 16.11.2016 г. и в договорите за покупко-продажба (договорът с рег. № 26879/2016 г., с който праводателят му се легитимира като собственик, и сключеният на 28.03.2017 г. договор с рег. № 2947/2017 г.), а именно: № Z17DТН01327535. Тези констатации били отразени в докладна записка с рег. № 769р-4084 от 26.04.2017 г., изготвена от служителя Ангел Каменов. В нея последният е посочил, че исканата административна услуга ще бъде финализирана, след представяне на документ за произход на двигателя, съобразно изискването на чл. 15, ал.1, т.5 от Наредба № І-45/2000 г. на МВР.

Във връзка с депозирана жалба от П.С.Ж. против отказ за отразяване на настъпила промяна в собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера, в Административен съд Бургас е било образувано адм. дело № 137/2017 год. по описа на съда. С Решение № 276/21.02.2018 год. по цитираното дело е отменен мълчаливия отказ на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас да се произнесе по заявление № 170769011236 от 13.04.2017 г., подадено от П.С.Ж. с ЕГН **********. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

С писмо изх. № 769000-6477/04.04.2018 год., издадено за началник сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, П.Ж. е уведомен за документите, които следва да представи за финализиране на административната услуга във връзка с постановеното съдебно Решение № 276/21.02.2018 год. на Административен съд – Бургас.

С жалба вх. № 769000-9081/25.05.2018 год. по описа на Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас П.С.Ж., ЕГН: **********, чрез адв. С.К. отново е сезирал Административен съд Бургас, като е посочил, че жалбата му е срещу „пореден отказ за отразяване настъпила промяна собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера“. С допълнително депозирана молба от пълномощника на жалбоподателя, е посочено, че се обжалва мълчалив отказ.

След анализ на изложеното по-горе, настоящия съдебен състав намира следното:

С разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от АПК е предвидено, че непроизнасянето на органа в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. Не всяко непроизнасяне на органа представлява мълчалив отказ. Мълчалив отказ е налице само в случаите, когато овластеният административен орган е задължен да издаде административен акт в законовоопределен срок по отправено до него искане, по което той не се е произнесъл. В случая такова задължение на Началника на Сектор „ПП“ в точно определен срок не е предвидено в разпоредбите на ЗДв.П. Изпратеното до П.Ж. писмо изх. № 769000-6477/04.04.2018 год., издадено за началник сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, с което Ж. е уведомен за документите, които следва да представи за финализиране на административната услуга във връзка с постановеното съдебно Решение № 276/21.02.2018 год. на Административен съд – Бургас, не представлява индивидуален административен акт, който подлежи на обжалване, нито мълчалив или изричен отказ.

Нещо повече, по твърденията за наличието на мълчалив отказ по подадено от жалбоподателя П.С.Ж. заявление № 170769011236 от 13.04.2017 г. вече е налице произнасяне на Административен съд – Бургас с Решение № 276/21.02.2018 год. по адм. дело № 137/2017 год. по описа на съда.

С оглед на гореизложеното, в случая не е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК, като вид административен акт, неоспорен до момента по съдебен ред, подлежащ на оспорване пред Административен съд - Бургас, в резултат на което е налице липса на предмет на обжалване. Неналичието на мълчалив отказ на административния орган обуславя недопустимостта на жалбата и е предпоставка за оставянето й без разглеждане на основание чл. 159, т. 1 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Ж., ЕГН: **********, чрез адв. С.К., със съдебен адрес:***, партер, офис 2 срещу „пореден отказ за отразяване настъпила промяна собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера“.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1426/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: