ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.09.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети септември                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1426 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Ищецът С.С.Щ.- редовно уведомен се явява лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.    

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът докладва постъпилото като доказателство административно наказателно дело № 5766/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас ведно с касационно административно-наказателно дело № 147/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Съдът докладва постъпилия писмен отговор от процесуалния представител на ответника с писмо вх. № 6825/04.07.2017 г.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на С.С.Щ., с адрес *** против Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 349,70 лв., представляващи платено адвокатско  възнаграждение  в размер на 300,00 лв.  и съдебни разходи в размер на 49,70 лв., ведно с законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, настъпили в резултат на отменено като незаконосъобразно с решение № 523/24.03.2017 г., постановено по касационно административно дело № 147/2017 г. на Административен съд - Бургас, наказателно постановление /НП/ № 59/03.10.2016 г. на директора на РИОСВ - Бургас, както и направените по настоящето производство разноски.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК.

 

Адв. П.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат доказателствата. Нямам възражения по доклада. Оспорвам искането от страна на ответника за изготвянето на експертиза относно удостоверяването на подписите върху пълномощните. Лицето е неграмотно, не си е усъвършенствал подписа и следователно подписът му не е еднакъв. Лицето е в съдебната зала и може да отговори дали ме е упълномощил да го представлявам и дали е подписал пълномощните.

 

Юк. К.: Поддържам депозирания от нас отговор и искането ни за назначаване на експертиза. Видно от представените два броя пълномощни може да се направи извод, че подписите са различни и не е ясно кой от подписите е на лицето, претърпяло вреди. Вижда се, че положеният на 07.10.2016 г. подпис е различен от всички други полагани от лицето подписи.   След като лицето е неграмотно е следвало същото да се подпише по реда на ГПК - с пръстов отпечатък пред двама свидетели. Няма доказателства, че същият знае на какво се  е подписал след като е неграмотен и не може да чете и пише. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима да бъде разгледана по същество. В случая правно и релевантно е да бъде допуснат до изслушване ищецът, който е тук и може да заяви пред съда дали същият е извършил въпросното плащане.Относно твърденията на ответната страна за наличието на различни подписи същите биха били преодоляни с подобно изслушване.

 Съдът предявява пълномощното на ищеца.

Ищецът: Подписите са мои. Адвокатът ми прочете пълномощното и аз се подписах. Платих също така и сумата от 300.00 лв., представляващи адвокатско възнаграждение за производството пред Районния съд и 327.00 лв. адвокатско възнаграждение за днешното съдебно заседание.

Юк. К.: Каква сума сте заплатили до сега на адвоката?

Адв. П.: Възразявам срещу въпроса, тъй като срещу моя доверител има няколко наказателни дела. В хода на производството пред Районния съд пълномощното е било прието за валидно от съда. Представям Списък на разноските по чл. 80 ГПК.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Отказвам се от искането ни за назначаване на съдебна експертиза. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с исковата молба доказателства, както и административно наказателно дело № 5766/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас ведно с касационно административно-наказателно дело № 147/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. П.: Моля да уважите исковата молба и да ни присъдите претендираното обезщетение в размер на платено адвокатско възнаграждение и допълнителни съдебни разходи по административно наказателно дело № 5766/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас. След постановяване на Тълкувателно решение № 1 от 2017 г. на ОСС на ВАС ищецът има право да претендира направените от него разходи по отмененото НП. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни присъдите разноските по настоящето производство.

 

Юк. К.: Моля да отхвърлите иска във връзка с твърденията, които сме изложили в отговора ни, приложен по делото. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

ПРОКУРОРЪТ:. Уважаема г-жо председател, считам, че предявената искова претенция е доказана. Съгласно Тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. платените адвокатски възнаграждения представляват пряка и непосредствена вреда при отмяна на НП. Предпоставките за наличието на вреда са налични. Следва да се кредитират сведенията от ищеца, че реално е заплатил сумата от 300.00 лв., представляваща адвокатско възнаграждение и респективно представените доказателства по административно-наказателно дело № 5766/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас  - 45.00 лв. за призоваване на свидетели. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: