ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1426 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ - А.Д.А., редовно призован, явява се лично.   

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Главна дирекция ОХРАНА към Министрество на правосъдието гр. София, редовно призован, представител не се явява.

В залата присъства Т.И.Ч. - младши юрисконсулт в служба „Изпълнение на наказанията” гр. Бургас, в качеството му на процесуален представител на ГД „Изпълнение на наказанията” гр. София.

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Тони Петрова.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля по отношение на Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Бургас като представител на ГД „Изпълнение на наказанията”, ход на делото да не бъде даван, като по отношение на тази страна моля делото да бъде прекратено. В подкрепа на това съм представил писмено становище, съгласно което ГД „Изпълнение на наказанията” не е надлежен ответник по повод исковата молба, а такъв ответник следва да се счита ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието.

ПРОКУРОРЪТ: Поради липса на процесуални пречки моля да бъде даден ход на делото. По така направеното изявление считам, че същото следва да бъде уважено от съда, тъй като ГД „Изпълнение на наказанията” не е страна по делото, а такава е ГД „Охрана”.

 

Съдът, с оглед становището на страните по хода на делото и като взе предвид становището на юрисконсулт Ч.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА ГД „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието като ответник по настоящото дело и ПРЕКРАТЯВА делото по отношение на тази страна. 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по повод искова молба от А.Д.А. против ГД „Охрана”, в която молба е заявено искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца обезщетение за всеки конвой от постъпването му в Затвора гр. Бургас от 15.06.2012 г.  до момента на подаване на исковата молба.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от Г.Ж. – Гл. директор на ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, в което становище е взето отношение по допустимостта и основателността на исковата претенция. По повод формулираното от ищеца доказателствено искане в цитираното становище на главния директор на ГД „Охрана” е представена справка за осъществените по отношение на ищеца конвоирания в периода 15.06.2012 г. - 29.06.2014 г. по дати и чрез посочване на маршрут и превозното средство, посредством което е осъществено конвоирането.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от П.И. - процесуален представител на Главна дирекция „Охрана”, в което е заявила за невъзможност да вземе участие в днешно съдебно заседание, като е заявила искане за даване ход на делото, както и факта, че изцяло поддържа докладваното от съда писмено становище на главния директор на ГД „Охрана”.

Съдът ДОКЛАДВА, че с разпореждане № 416/20.01.2015 г. не допуска правна помощ по чл. 21, т. 3 от ЗПП (процесуално представителство) на ищеца А.А. по подробно изложени мотиви.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Поддържам исковата молба. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Поддържам доказателствените искания формулирани в исковата молба.

ПРОКУРОРЪТ: По така направените доказателствени искания и с оглед становището считам, че същите не следва да бъдат уважени.

По отношение на направеното доказателствено искане да бъдат призовани и допуснати до разпит трима свидетели, считам същото за ирелевантно. Не става ясно какво ще установяват разпитаните свидетели, тъй като молбата касае транспортиране на ищеца и в каква връзка лишените от свобода следва да бъдат призовани като свидетели в настоящото производство.

Присъединявам се изцяло към становището изразено от директора на ГД „Охрана”, а именно да не бъде допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза по отношение на автомобилите конвоирали лицето за периода 15.06.2012 – 29.06.2014 г. предвид това, че има приложени и приобщени към доказателствата по настоящото производство писмени доказателства, които доказателства доказват техническата изправност на същите.

По отношение на направеното искане да бъде призовано длъжностно лице – експерт към звено „Пътна полиция”, което е запознато със ЗДвП така, както е формулирал ищецът и да даде становище по какъв начин се превозват хора, считам, че за това има специални правила за осъществяване на конвойната дейност от служители на ГД „Охрана”, които са утвърдени с министерска заповед и са приложени като доказателства в материалите по делото и предвид изложеното не следва да бъде допускано това доказателствено искане.

По т. 4 от доказателствените искания на ищеца за изискване на справка с отразяване на конвоите, които са извършени спрямо ищеца, в писменото становище предоставено от главния директор на ГД „Охрана” са описани подробно датите, на които е било конвоирано лицето, поради което считам същото за неоснователно и искането ми е да не бъдат уважавани от съда.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от административния орган документи като писмени доказателства по делото.

По отношение формулираните в исковата молба доказателствени искания, съдът намира следното:

По искането за допускане до разпит на трима свидетели, в исковата молба липсва уточнение какви факти и обстоятелства следва да бъдат удостоверени с разпита на тези три лица. С оглед на това и поради липсата на конкретика относно относимостта на показанията на тези три лица към исковата претенция така формулираното искане не следва да бъде уважено.

По отношение искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори какво е техническото състояние на транспортните средства, посредством които е осъществявано конвоирането на ищеца, съдът счита така формулираното искане за допустимо и относимо към спора с оглед обстоятелството, че приложените от административния орган документи удостоверяващи техническата пригодност на техническите средства са към 2007 г. и 2008 г., докато в настоящото производство се претендират вреди след дата 15.06.2012 г., която е в значителен период след цитираните документи удостоверяващи техническата пригодност на автомобилите.

По отношение на третото доказателствено искане формулирано в исковата молба, а именно призоваване на експерт, който е запознат със ЗДвП, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. Недопустимо е да се търсят специални знания от вещо лице, което да разтълкува закона, в случая ЗДвП.

По отношение на четвъртото искане, а именно да бъде представена справка относно осъществените конвоирания на ищеца, съдът намира, че с докладваното от съда становище на Главен директор на Главна дирекция „Охрана” това доказателствено искане е изпълнено и такава справка е приложена към становището.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до разпит поисканите от ищеца трима свидетели.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани по т. 2 от исковата молба, а именно дали посочените транспортни средства отговарят на условията за превоз на пътници в градски и извънградски условия.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 100 лв., платими от ищеца, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

Вещото лице по така допуснатата съдебно-техническа (автотехническа) експертиза следва да бъде определено от съда след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

НЕ ДОПУСКА доказателственото искане формулирано по т. 3, а именно да бъде призован експерт от звено „Пътна полиция”, който да разтълкува нормите в ЗДвП, касаещи превоз на хора.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Искам да заявя, че няма да внеса определения от съда предварителен депозит в размер на 100 лв. за допуснатата съдебно-техническа експертиза. Поради невъзможността да внеса така указания от съда предварителен депозит заявявам, че се отказвам от това доказателствено искане, а именно да бъде изготвена съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът, с оглед изявленията на ищеца и предвид изричния му отказ от изготвяне на експертизата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение за допускане на съдебно-техническа (автотехническа) експертиза.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като взе предвид изчерпване на доказателствените искания от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ИЩЕЦЪТ А.: Да бъде осъдена ГД „Охрана”, тъй като тези коли, с които сме конвоирани, целите са в желязо. Нямаме индивидуално място на което да седнем, а се е налагало да сядаме един върху друг. Не сме обезопасени по никакъв начин, няма обезопасителни колани. Просто съм стресиран да бъда конвоиран с това превозно средство. Нямам какво повече да добавя.

ПРОКУРОРЪТ: Оспорвам изцяло по основание и размер иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с който се претендира иск от ищеца за причинени неимуществени вреди. Не са налице основания за ангажиране отговорността на ответника и държавата. Ще приложа подробно писмено становище. Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: